کلینیک قلب ۱۴۰ص

کلینیک قلب ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

فصل اول:کلیات
۱-۱-چکیده
۱-۲-مقدمه
۱-۳-تعریف طرح
۱-۴-بیماری قلبی
۱-۵-بیمار اورژانسی
۱-۶-بیمار سرپایی
۱-۷-مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی
۱-۸-ارائه دلایل انتخاب موضوع
۱-۹-هدف از انتخاب پروژه
۱-۱۰-نتیجه گیری
فصل دوم:شناخت
۲-۱-تاریخچه
۲-۲-بیمارستانهای ایران
۲-۳-وجه تسمیه بیمارستان
۲-۴-تشکیلات بیمارستان
۲-۴-۱-جایگاه و اهمیت بیمارستان های ایران
۲-۵-بخشهای مختلف بیمارستان
۲-۶-بیمارستان در حال
۲-۷-باز زنده سازی بینارستان
۲-۸-بیمارستان در آینده
۲-۹-عوامل اجتماعی موثر در بیمارستان
۲-۱۰محیط بهداشتی و پزشکی
فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی
۳-۱-معرفی بیمارستان قلب تهران
۳-۱-۱-زیرزمین
۳-۱-۲-طبقه همکف
۳-۱-۳-طبقه اول
۳-۱-۴-هال ورودی و پذیرش
۳-۱-۵-نواقص و کمبودها
۳-۱-۶-درمانگاه
۳-۱-۷-اورژانس
۳-۱-۸-سلف سرویس
۳-۱-۹-پاتولوژی
۳-۱-۱۰-اشعه ایکس
۳-۲-بیمارستان قلب کردکوی
۳-۲-۱-طبقات ساختمان
۳-۲-۲-ساختمان دوم،آنژیوگرافی
۳-۳-بیمارستان شولوزان
۳-۳-۱-بخش جراحی
۳-۳-۲-داروخانه در سطح چهارم
۳-۴-بیمارستان آکولی
۳-۴-۱-برنامه معماری
۳-۵-بیمارستان کارولینا
۳-۶-بیمارستان یوتا ولی
۳-۷-بیمارستان قلب ایندیانا
۳-۸-نتیجه گیری
فصل چهارم:ضوابط طراحی بیمارستان
۴-۱-تعریف بیمارستان
۴-۲-تیپولوژی
۴-۲-۱سیستم پاویون
۴-۲-۲سیستم متراکم
۴-۳-درمانگاه
۴-۳-۱-درمانگاه مستقل
۴-۳-۲-درمانگاه بیمارستانی
۴-۳-۳-درمانگاه اورژانس
۴-۴-کلینیک پزشکان
۴-۴-۱-انواع کلینیک پزشکان
۴-۵-طراحی بناهای درمانی
۴-۶-مقررات عمومی
۴-۷-شرایط بهداشتی بخشها
۴-۸-معیارهای برنامه ریزی وطراحی بیمارستان
۴-۹-بیمار
۴-۱۰-اتاق بستری بیمار
۴-۱۱-تسهیلات مورد لزوم اتاق بستری
۴-۱۲-بخشهای بستری در بیمارستان قلب و عروق
۴-۱۳-مراقبت ویژه
۴-۱۴-ضوابط شهرسازی موثر بر طرح
۴-۱۵-شرایط تاسیس وبهره برداری
۴-۱۶-شرایط ساختمانی
۴-۱۷-شرایط ارزشیابی
۴-۱۸-اندازه قطعات
۴-۱۹-مقررات ساختمان
۴-۲۰-همجواریهای مناسب
فصل پنجم:مبانی نظری
۵-۱-مبانی نظری
۵-۲-تئوریهای مرتبط با موضوع
۵-۲-۱-انسان طبیعت معماری
۵-۳-طراحی داخلی
۵-۴-کندوکاوی کوتاه بر مبانی نظری زیبایی شناسی
۵-۵-رنگ عامل نشاط بخش
۵-۵-۱-کاربرد در درمان بیمار
۵-۶-صدا عاملی آرامبخش یا استرس زا
۵-۷-حضور طبیعت در بیمارستان
۵-۷-۱-در فضای سبز
۵-۷-۲-در پیاده روها
فصل ششم :برنامه ریزی فیزیکی
۶-۱-برنامه ریزی عملکردهای درمانگاه
۶-۱-۱-سیرکولاسیونهای اصلی درمانگاه
۶-۱-۲-انتظار پیش از پذیرش
۶-۱-۳-سیرکولاسیون کادر
۶-۱-۴-سیرکولاسیونهای وسایل در درمانگاه
۶-۲-برنامه ریزی فیزیکی
۶-۲-۱-تقسیم بندی فضاهای درمانگاه
۶-۲-۲-سیستم ادغام مصاحبه ومعاینه
۶-۲-۳-سیستم تفکیک مصاحبه ومعاینه
۶-۲-۴-فضاهای مکمل
۶-۳-اتاق نوار قلب
۶-۳-۱-اکوکاردیوگرافی
۶-۳-۲-تیلت تست
۶-۳-۳-هولتر مانیتورینگ
۶-۳-۴-تالیم اسکینگ
۶-۳-۵-آنژیوگرافی
۶-۴-رادیولوژی
۶-۴-۱-اتاق بررسی گزارش نویسی
۶-۴-۲-تاریکخانه
۶-۵-آزمایشگاه کلینیکی
۶-۶-داروخانه
۶-۷-بخش اداری
۶-۸-پذیرش
۶-۹-صندوق
۶-۱۰-خدمات وپشتیبانی
۶-۱۰-۱-اتاق غذاخوری
۶-۱۰-۲-کاخداری
۶-۱۱-تدارکات مرکزی استریل
۶-۱۱-۱-تجهیزات استریل
۶-۱۲-جمع آوری زباله
۶-۱۳-رختکن کارکنان
۶-۱۴-انبارها
۶-۱۵-اتاق نظافت
۶-۱۶-اتاق کار کثیف
۶-۱۷-سرویسهای بهداشتی
۶-۱۸-اتاق استراحت کارکنان
۶-۱۹-مراقبتهای ویژه قلبی
۶-۲۰-پیش ورودی
۶-۲۱-اتاق ایزوله
۶-۲۲-اتاق بستری یک تختخوابی
۶-۲۲-۱-اتاق بستری چند تختخوابی
۶-۲۳-معاینه ومعالجه
۶-۲۴-واحد پرستاری
۶-۲۴-۱-شای سرویس مرکزی
۶-۲۴-۲-شمای یک راهرویی
۶-۲۴-۳-شمای مربع شکل
۶-۲۵-بخش اورژانس
۶-۲۵-۱-برنامه معماری بخش اورژانس
۶-۲۶-بخش اعمال جراحی
۶-۲۶-۱-جهت
۶-۲۷-ضوابط طراحی فضاهای عمومی بیمارستان
۶-۲۷-۱-ورودیها
۶-۲۷-۲-راهروها
۶-۲۷-۳-آسانسورها
۶-۲۷-۴-راه پله
۶-۲۷-۵-سطح شیبدار
۶-۲۷-۶-راههای فرار
۶-۲۷-۷-پله فرار
۶-۲۷-۸-پارکینگها
۶-۲۸-خیابانها در بیمارستان
۶-۲۹-پیاده روها
۶-۳۰-کف سازی
۶-۳۱-دیوارها
۶-۳۲-سقفها
۶-۳۳-سازه
۶-۳۳-۱-مصالح ساختمانی
۶-۳۳-۳-سرعت و تداوم عملیات اجرایی
۶-۳۳-۳-زلزله
۶-۳۳-۴-درزهای حرارتی وجدا کننده
۶-۳۴-تاسیسات
۶-۳۴-۱-تاسیسات مکانیکی
۶-۳۴-۲-تاسیسات الکتریکی
۶-۳۴-۳-انتخاب سیستم
۶-۳۵-تاسیسات بهداشتی
۶-۳۵-۱-سیستم توزیع آب در محوطه
۶-۳۵-۲-سیستم توزیع آب در داخل ساختمان
۶-۳۶-فاضلاب
۶-۳۶-۱-نحوه جمع آوری فاضلاب محوطه
۶-۳۷-پیش بینی توسعه آینده
۶-۳۸-محاسبه فضاها وریز فضاها
منابع
کلینیک قلب ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان