خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه سنگ ۱۱۰ص

مطالعات موزه سنگ ۱۱۰ص

مطالعات موزه سنگ ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

فصل اول رساله موزه سنگ : مطالعات بستر طرح
۱-۱ : مطالعات تاریخی
۱-۱-۱ : پیشینه تاریخی
۱-۱-۲ : حجم بافت تاریخی کرمانشاه
۱-۱-۳ : وضعیت کنونی بافت
۱-۱-۴ : ارزشهای موجود در بافت
۱-۱-۵ : موقعیت شهر کرمانشاه :
۱-۱-۶ : ارتباط و دسترسی ها
۱-۲ : مطالعات جغرافیایی و اقلیمی
۱-۲-۳ : مطالعات اقلیمی ( آب و هوای استان کرمانشاه )
۱-۲ : مطالعـات اجتماعـی و فرهنگـی :
۱-۴: آثار باسـتانی و تاریخـی استان کرمانشـاه

فصل دوم موزه سنگ : مطالعات موضوع طرح
۲-۱ : تعریف و تاریخچه پیدایش موزه
۲-۱-۱ : تعریف موزه :
مفهوم موزه
۲-۱-۲ : تعاریف صاحبنظران موزه
۲-۱-۳ : تاریخچه موزه در جهان :
۲-۱-۳-۱ : نهادینه شدن موزه ها :
۲-۱-۴ : تاریخچه مـوزه در ایران
۲-۱-۴-۱ : نهادینه شدن موزه ها
الف- موزه همایونی :
۲-۲ : طـبقه بندی موزه ها :
۲-۳ : نقـش و عملکرد اجتماعی موزه :
۲-۳-۱ : خـدمات اجتماعی موزه ها :
۲-۳-۲ : نقـش آموزشی موزه ها :
۲-۳-۳ : شـناخت مخاطبان موزه :
۲-۳-۴ : در آمد سرانه و توان اقتصادی :
۲-۴ : سـاختار علمی و مجموعه موزه :
۲-۵ : تقابل مـوزه ها و پدیده توریسم :

فصل سوم موزه سنگ : استانداردها و نمونه های مشابه
۳-۱: بررسی استانداردهای موزه
۳-۱-۱: ساختار و عملکرد موزه :
۳-۱-۲ : محل و ساختمان موزه
۳-۱-۳ : فضای فیزیکی موزه
۳-۱-۳-۱ : ارتباط بین فضایی ( سیر کولاسیون )
۳-۱-۳-۲ : تالار های نمایش
۳-۱-۳-۳ : ویترین
۳-۱-۳-۴ : تالارهای ورودی
۳-۱-۳-۵ : نور در تالارهای نمایشی :
۳-۱-۳-۶ : دیوار و کفپوش تالار :
۳-۱-۴ : مراکز جنبی موزه :
۳-۱-۴-۱ : تالارهای نمایشگاهی موقت وسخنرانی :
۳-۱-۴-۲ : کتابخانه و مرکز اسناد
۳-۱-۴-۳ : کارگاه
۳-۱-۴-۴ : آزمایشگاه
۳-۱-۴-۵ : چایخانه ، رستوران وکافه تریا
۳-۱-۵ : نحوه ارائه و نمایش آثار در فضای موزه :
۳-۱-۵-۱ : ارائه و نمایش آثار در داخل تالار بصورت آزاد
الف – قرار دادن آثار به روی پایه
ب – نصب آثار بر روی دیوار
ج – استقرار در داخل غرفه ها
۳-۱-۵-۲ : نمایش و ارائه آثار در داخل و یترین
۳-۱-۶ : بخش امور اداری ، فنی ، خدماتی و تاسیساتی
۳-۱-۶-۱ : بخش اداری :
۳-۱-۶-۲ : تجهیزات فنی و تأسیسات موزه :
۳-۱-۶-۳ : سیستم برق :
۳-۱-۶-۴ : سیستم تهویه :
۳-۱-۶-۵ : مقابله با سرقت :
۳-۱-۶-۶ : مقابله با آتش سوزی :
۳-۱-۶-۷ : آسانسور و بالا بر
۳-۲: بررسی نمونه های مشابه موزه
۳-۲-۱ : نمونه های ایرانی
۳-۲-۱-۱ : موزه هنرهای معاصر تهران
۳-۲-۱-۲ : موزه سنگهای تزئینی :
۳-۲-۲ : نمونه های خارجی
۳-۲-۲-۱ : موزه هنر دنور
۳-۲-۲-۲ : موزه سنگ در آمریکا

فصل چهارم موزه سنگ مبانی نظری طرح
۴-۱: درباره سنگ
۴-۱-۱: تاریخچه سنگ در ایران
۴-۱-۲ : منشاء شکل گیری سنگها و خرده سنگها
۴-۱-۳ : تفاوت سنگها و کانیها
۴-۱-۳-۱ : کانی
۴-۱-۳-۲ : سنگ
۴-۱-۴ : طبقه بندی سنگها
۴-۱-۴-۱ : انواع سنگها
۴-۱-۴-۲ : انواع سنگهای ساختمانی
۴-۱-۵ : ساختمان شیمیایی سنگها
۴-۱-۶ : سنگ های مناسب برای مصارف گوناگون
۴-۱-۷ : رنگ سنگ
۴-۱-۸ : نگاهداری کارهای سنگی
۴-۲ : کاربرد سنگ در معماری امروز
۴-۲-۱ : گرایش های مختلف در استفاده از سنگ
۴-۲-۱-۱ : سنت سنگ
۴-۲-۱-۲ : اغراق در سنگ
۴-۲-۱-۳ : نوآوری در سنگ
۴-۳ : معماری سنگ
۴-۳-۱ : اهرام ثلاثه – مصر :
۴-۳-۲ : تخت جمشید – ایران
۴-۳-۳ : معبد پارتنون – یونان
۴-۳-۴ : معبد آناهیتا – ایران
۴`-۳-۵ : طاق بستان – ایران
۴-۴ : مبانی نظری پروژه:

فصل پنجم موزه سنگ آنالیز سایت برنامه فیزیکی و روند طراحی
۵-۱ : معرفی سایت پروژه
۵-۱-۱: مطالعات تاریخی
۵-۲-۱: دلایل انتخاب سایت پروژه :
۵-۱-۳ : مشخصات اقلیمی محدوده پروژه :
۵-۱-۳-۱ : اهداف طراحی اقلیمی در محدوده طرح :
۵-۱-۴ : مشخصات محدوده سایت :
۵-۲ : سوالات مطرح شده در پروژه :
۵-۲-۱ : فرضیات تحقیق پروژه :
۵-۳ : اهداف انتخاب موضوع ( موزه سنگ )
۵-۴ : عوامل فیزیکی جهت دهنده در سایت :
۵-۴-۱ : معابر و دسترسی های سایت و ورودیهای مجموعه :
۵-۴-۲ : ابعاد سایت :

۵-۵ : برنامه فیزیکی طرح ( فضای مورد نیاز ) :
فضای اداری
فضای نمایشگاهی
فضای فرهنگی
فضای کارشناسی
فضای فعالیت های علمی،آموزشی و پژوهشی
فضای خدمات رفاهی

منابع و مأخذ

مطالعات موزه سنگ ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان