خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان ۵۵ص

پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان ۵۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (VISION) 5
۱-۱- مقدمه ۶
۱-۲- VISION چیست ۶
۱-۳- موضوع پروژه ۶
۱-۴- اهداف پروژه ۶
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد[۲] ۷
۱-۶- ذینفعان پروژه ۷
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۸
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۸
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۹
۱-۱۰- پایگاه داده ۹
۱-۱۱- روش تحلیل سیستم ۹
۱-۱۲- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۹
۱-۱۳- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۹
فصل دوم : تحلیل و طراحی بخش سیستم پذیرش بیمارستان ۱۰
نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها ۱۱
سناریوی USE CASEثبت اطلاعات بیمار ۱۲
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت اطلاعات بیمار ۱۳
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت اطلاعات بیمار ۱۴
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت اطلاعات بیمار ۱۵
سناریوی USE CASEثبت بخش بیمار ۱۶
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت بخش بیمار ۱۷
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت بخش بیمار ۱۸
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت بخش بیمار ۱۹
سناریوی USE CASEثبت انواع بیماری ۲۰
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت انواع بیماری ۲۱
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت انواع بیماری ۲۲
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت انواع بیماری ۲۳
سناریوی USE CASEثبت پرونده بیمار ۲۴
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت پرونده بیمار ۲۵
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت پرونده بیمار ۲۶
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت پرونده بیمار ۲۷
سناریوی USE CASEویزیت بیمار ۲۸
نمودار توالی (Sequence Diagram) ویزیت بیمار ۲۹
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ویزیت بیمار ۳۰
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ویزیت بیمار ۳۱
سناریوی USE CASEثبت دارو ۳۲
نمودار توالی (Sequence Diagram) ثبت دارو ۳۳
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) ثبت دارو ۳۴
نمودار فعالیت (Activity Diagram) ثبت دارو ۳۵
سناریوی USE CASE فرم ترخیص بیمار ۳۶
نمودار توالی (Sequence Diagram) فرم ترخیص بیمار ۳۷
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) فرم ترخیص بیمار ۳۸
نمودار فعالیت (Activity Diagram) فرم ترخیص بیمار ۳۹
سناریوی USE CASEوضعیت حساب بیمار ۴۰
نمودار توالی (Sequence Diagram) وضعیت حساب بیمار ۴۱
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) وضعیت حساب بیمار ۴۲
نمودار فعالیت (Activity Diagram) وضعیت حساب بیمار ۴۳
سناریوی USE CASEوضعیت درمان بیمار ۴۴
نمودار توالی (Sequence Diagram) وضعیت درمان بیمار ۴۵
نمودار همکاری (Collaboration Diagram) وضعیت درمان بیمار ۴۶
نمودار فعالیت (Activity Diagram) وضعیت درمان بیمار ۴۷
فصل سوم : نمودار CLASS سیستم بخش پذیرش بیمارستان ۴۸
مقدمه ۴۹
نمودار اصلی CLASS سیستم ۵۰
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم ۵۱
جزئیات و نام هر کلاس ۵۲
۱-کلاس کاربر ۵۲
۲-کلاس مسئول پذیرش ۵۲
۳- کلاس مسئول مالی ۵۳
۴- کلاس کارشناس ترخیص ۵۳
۵- کلاس پزشک ۵۳
۶- کلاس پرستار ۵۳
۷- کلاس اطلاعات بیمار ۵۴
۸- کلاس ویزیت بیمار ۵۴
۹- کلاس وضعیت حساب ۵۵
۱۰- کلاس فرم ترخیص ۵۵
۱۱- کلاس درمان ۵۶
۱۲- کلاس بیماری ۵۶
۱۳- کلاس دارو ۵۷
۱۴- کلاس بخش ۵۷
۱۵- کلاس پرونده ۵۸

پروژه تجزیه و تحلیل بیمارستان ۵۵ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان