خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 9
۱-۱- مقدمه ۱۰
۱-۲- Vision چیست ۱۰
۱-۳- موضوع پروژه ۱۰
۱-۴- اهداف پروژه ۱۱
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۱
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۳
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۳
۱-۱۰- روش تحلیل سیستم ۱۴
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۴
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۴
فصل دوم : بررسی روند کار در یک وب سایت مدیریت کنفرانس ۱۵
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی وب سایت مدیریت کنفرانس و شرح هر یک از آنها ۱۶
۲-۳-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
۲-۴- بررسی Use case های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار ۱۹
۲-۵- Use Case Diagram های فیزیکی آژانس مسافرتی ۲۱
۲-۵-۱- Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
۲-۵-۲-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت ۲۲
۲-۵-۳-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
۲-۵-۴-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
۲-۵-۵-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران ۲۵
۲-۵-۶-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله ۲۶
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها ۲۷
۲-۶-۱- سناریوی Use Caseثبت نام در سیستم ۲۹
۲-۶-۲- سناریوی Use Case ورود به سیستم ۳۵
۲-۶-۳- سناریوی Use Caseایجاد PChair 41
۲-۶-۴- سناریوی Use Caseمدیریت PChair 47
۲-۶-۵- سناریوی Use Caseایجاد Chair 53
۲-۶-۶- سناریوی Use Caseمدیریت Chair 60
۲-۶-۷- سناریوی Use Caseایجاد کنفرانس ۶۶
۲-۶-۸- سناریوی Use Caseاعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 72
۲-۶-۹- سناریوی Use Caseتایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۷۸
۲-۶-۱۰- سناریوی Use Caseارسال مقاله برای داوری ۸۴
۲-۶-۱۱- سناریوی Use Caseارسال مقاله ۹۰
۲-۶-۱۲- سناریوی Use Caseبررسی مقاله ۹۶
۲-۶-۱۳- سناریوی Use Caseثبت نمره مقاله ۱۰۱
۲-۶-۱۴- سناریوی Use Caseواریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۰۷
فصل سوم : نمودار Class 113
۳-۱- مقدمه ۱۱۴
۳- ۲- توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت مدیریت کنفرانس ۱۱۶
۳-۳-نمودار اصلی Class سیستم ۱۱۷
۳-۳-۱- جزئیات و نام هر کلاس ۱۱۸
۳-۳-۱-۱- کلاس کاربر ۱۱۸
۳-۳-۱-۲- کلاس مسئول اصلی وب سایت ۱۱۸
۳-۳-۱-۳- کلاس PChair 119
۳-۳-۱-۴- کلاس Chair 119
۳-۳-۱-۵- کلاس داور مقالات ۱۱۹
۳-۳-۱-۶- کلاس ارسال کننده مقاله ۱۲۰
۳-۳-۱-۷- کلاس کنفرانس ۱۲۰
۳-۳-۱-۸- کلاس موضوعات کنفرانس ۱۲۱
۳-۳-۱-۹- کلاس مقالات ۱۲۱
۳-۳-۱-۱۰- کلاس مقالات ارسالی Chair 122
۳-۳-۱-۱۱- کلاس نمره مقاله ها ۱۲۲

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۲- ۱- نمایش اکتور کاربر ۱۶
شکل۲- ۲- نمایش اکتور مسئول اصلی وب سایت ۱۶
شکل۲- ۳- نمایش اکتور PChair 17
شکل۲- ۴- نمایش اکتورChair 17
شکل۲- ۵- نمایش اکتور ارسال کننده مقاله ۱۷
شکل۲- ۶- نمایش اکتور داور مقالات ۱۷
شکل۲- ۷- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
شکل۲- ۸- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
شکل۲- ۹- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت ۲۲
شکل۲- ۱۰- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
شکل۲- ۱۱- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
شکل۲- ۱۲- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران ۲۵
شکل۲- ۱۳- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله ۲۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۲- ۱- نمودار توالی ثبت نام در سیستم ۳۲
نمودار۲- ۲- نمودارهمکاری ثبت نام در سیستم ۳۳
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم ۳۴
نمودار۲- ۴- نمودار حالت ثبت نام در سیستم ۳۵
نمودار۲- ۵- نمودار توالی ورود به سیستم ۳۸
نمودار۲- ۶- نمودار همکاری ورود به سیستم ۳۹
نمودار۲- ۷- نمودار فعالیت ورود به سیستم ۴۰
نمودار۲- ۸- نمودار حالت ورود به سیستم ۴۱
نمودار۲- ۹- نمودار توالی ایجاد PChair 44
نمودار۲- ۱۰- نمودار همکاری ایجاد PChair 45
نمودار۲- ۱۱- نمودار فعالیت ایجاد PChair 46
نمودار۲- ۱۲- نمودار حالت ایجاد PChair 47
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی مدیریتPChair 50
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری مدیریتPChair 51
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت مدیریتPChair 52
نمودار۲- ۱۶- نمودار حالت مدیریتPChair 53
نمودار۲- ۱۷- نمودار توالی ایجاد Chair 57
نمودار۲- ۱۸- نمودار همکاری ایجاد Chair 58
نمودار۲- ۱۹- نمودار فعالیت ایجاد Chair 59
نمودار۲- ۲۰- نمودار حالت ایجاد Chair 60
نمودار۲- ۲۱- نمودار توالی مدیریتChair 63
نمودار۲- ۲۲- نمودار همکاری مدیریتChair 64
نمودار۲- ۲۳- نمودار فعالیت مدیریتChair 65
نمودار۲- ۲۴- نمودار حالت مدیریتChair 66
نمودار۲- ۲۵- نمودار توالی ایجاد کنفرانس ۶۹
نمودار۲- ۲۶- نمودار همکاری ایجاد کنفرانس ۷۰
نمودار۲- ۲۷- نمودار فعالیت ایجاد کنفرانس ۷۱
نمودار۲- ۲۸- نمودار حالت ایجاد کنفرانس ۷۲
نمودار۲- ۲۹- نمودار توالی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 75
نمودار۲- ۳۰- نمودار همکاری اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 76
نمودار۲- ۳۱- نمودار فعالیت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 77
نمودار۲- ۳۲- نمودار حالت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 78
نمودار۲- ۳۳- نمودار توالی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۱
نمودار۲- ۳۴- نمودار همکاری تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۲
نمودار۲- ۳۵- نمودار فعالیت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۳
نمودار۲- ۳۶- نمودار حالت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۴
نمودار۲- ۳۷- نمودار توالی ارسال مقاله برای داوری ۸۷
نمودار۲- ۳۸- نمودار همکاری ارسال مقاله برای داوری ۸۸
نمودار۲- ۳۹- نمودار فعالیت ارسال مقاله برای داوری ۸۹
نمودار۲- ۴۰- نمودار حالت ارسال مقاله برای داوری ۹۰
نمودار۲- ۴۱- نمودار توالی ارسال مقاله ۹۳
نمودار۲- ۴۲- نمودار همکاری ارسال مقاله ۹۴
نمودار۲- ۴۳- نمودار فعالیت ارسال مقاله ۹۵
نمودار۲- ۴۴- نمودار حالت ارسال مقاله ۹۶
نمودار۲- ۴۵- نمودار توالی بررسی مقاله ۹۸
نمودار۲- ۴۶- نمودار همکاری بررسی مقاله ۹۹
نمودار۲- ۴۷- نمودار فعالیت بررسی مقاله ۱۰۰
نمودار۲- ۴۸- نمودار حالت بررسی مقاله ۱۰۱
نمودار۲- ۴۹- نمودار توالی ثبت نمره مقاله ۱۰۴
نمودار۲- ۵۰- نمودار همکاری ثبت نمره مقاله ۱۰۵
نمودار۲- ۵۱- نمودار فعالیت ثبت نمره مقاله ۱۰۶
نمودار۲- ۵۲- نمودار حالت ثبت نمره مقاله ۱۰۷
نمودار۲- ۵۳- نمودار توالی واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۰
نمودار۲- ۵۴- نمودار همکاری واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۱
نمودار۲- ۵۵- نمودار فعالیت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۲
نمودار۲- ۵۶- نمودار حالت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۳

نمودار۳- ۱- نمودار اصلی Class سیستم ۱۱۸
نمودار۳- ۲- نمودار کلاس کاربر ۱۱۹
نمودار۳- ۳- نمودار کلاس مسئول اصلی وب سایت ۱۱۹
نمودار۳- ۴- نمودار کلاس PChair 120
نمودار۳- ۵- نمودار کلاس Chair 120
نمودار۳- ۶- نمودار کلاس داور مقالات ۱۲۰
نمودار۳- ۷- نمودار کلاس ارسال کننده مقاله ۱۲۱
نمودار۳- ۸- نمودار کلاس کنفرانس ۱۲۱
نمودار۳- ۹- نمودار کلاس موضوعات کنفرانس ۱۲۲
نمودار۳- ۱۰- نمودار کلاس مقالات ۱۲۲
نمودار۳- ۱۱- نمودار کلاس مقالات ارسالی Chair 123
نمودار۳- ۱۲- نمودار کلاس نمره مقاله ها ۱۲۳

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲- ۱- جدول اصلی سناریو ۲۹
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی ثبت نام در سیستم ۳۱
جدول ۲- ۳ – جدول سناریوی ورود به سیستم ۳۷
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی ایجاد PChair 43
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی مدیریت PChair 49
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی ایجاد Chair 55
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی مدیریت Chair 62
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی ایجاد کنفرانس ۶۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 74
جدول ۲- ۱۰- جدول سناریوی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۰
جدول ۲- ۱۱- جدول سناریوی ارسال مقاله برای داوری ۸۶
جدول ۲- ۱۲- جدول سناریوی ارسال مقاله ۹۲
جدول ۲- ۱۳- جدول سناریوی بررسی مقاله ۹۷
جدول ۲- ۱۴- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله ۱۰۳
جدول ۲- ۱۵- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله ۱۰۹

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت کنفرانس و داوری مقالات ۱۲۰ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان