خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER

پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER

پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول ارائه سرویسشامل اطلاعات
۱٫ کد سرویس
۲٫ کدرزرو
۳٫ کد لباس
۴٫ تاریخ
۵٫ مبلغ
ساختار جدول اتاق شامل اطلاعات
۱٫ کد اتاق
۲٫ تعداد تخت
۳٫ امکانات داخلی
ساختار جدول رزور شامل اطلاعات
۱٫ کد رزور
۲٫ کد مشتری
۳٫ کد کارمند
۴٫ کداتاق
۵٫ از تاریخ
۶٫ تا تاریخ
۷٫ مبلغ

پایگاه داده مدیریت داخلی هتل همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان