خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده فروشگاه لپ تاپ همراه با نمودار ER

پایگاه داده فروشگاه لپ تاپ همراه با نمودار ER

پایگاه داده فروشگاه لپ تاپ همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول مسئول فروششامل اطلاعات
۱٫ کد مسئول
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول cpuشامل اطلاعات
۱٫ کد cpu
۲٫ تعداد هسته
۳٫ سرعت
۴٫ مقدار cach
ساختار جدول کارت گرافیکی شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ مارک
۳٫ مقدار ram
۴٫ توضیحات
ساختار جدول فروش شامل اطلاعات
۱٫ کد فروش
۲٫ کد فروشنده
۳٫ کد لب تاپ
۴٫ کد مشتری
۵٫ تعداد
۶٫ قیمت واحد
۷٫ تاریخ

پایگاه داده فروشگاه لپ تاپ همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان