خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول دانشجوشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل

ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول پرداخت اقساطشامل اطلاعات
۱٫ کد دانشجو
۲٫ کدپرداخت
۳٫ مبلغ پرداخت
۴٫ تاریخ پرداخت
ساختار جدول تقاضای وامشامل اطلاعات
۱٫ کد تقاضا
۲٫ شماره دانشجویی
۳٫ کد کارمند
۴٫ تاریخ تقاضا
۵٫ مبلغ تقاضا
۶٫ اطلاعات ضامن
ساختار جدول تخصیص وام شامل اطلاعات
۱٫ شماره دانشجویی
۲٫ کد کارمند
۳٫ مبلغ مصوب
۴٫ تاریخ
۵٫ مبلغ وام
۶٫ کد وام

پایگاه داده صندوق رفاه دانشگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان