خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده درمانگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده درمانگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده درمانگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول بیمارشامل اطلاعات
۱٫ کد بیمار
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول پزشکشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمندی
۲٫ شماره نظام پزشکی
۳٫ تخصص
ساختار جدول پرستار شامل اطلاعات
۱٫ کد کارمندی
۲٫ سمت
۳٫ بخش مربوطه
ساختار جدول ساعات حضور شامل اطلاعات
۱٫ کد کارمندی
۲٫ روز حضور در درمانگاه
۳٫ از ساعت
۴٫ تا ساعت

پایگاه داده درمانگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان