خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده دانشگاه همراه با نمودار ER

پایگاه داده دانشگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول دانشجویانشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی
ساختار جدول درسشامل اطلاعات
۱٫ کد درس
۲٫ نام درس
۳٫ تعداد واحد
ساختار جدول انتخاب واحد شامل اطلاعات
۱٫ کد دانشجو
۲٫ نام درس
ساختار جدول ارائه درس شامل اطلاعات
۱٫ کد ارائه
۲٫ سال تحصیلی
۳٫ کد استاد
۴٫ تاریخ امتهان
۵٫ ساعت امتهان
۶٫ شماره ترم
۷٫ کد درس

پایگاه داده دانشگاه همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان