خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده ترمینال همراه با نمودار ER

پایگاه داده ترمینال همراه با نمودار ER

پایگاه داده ترمینال همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول مشتریشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۶٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول بلیطشامل اطلاعات
۱٫ کد بلیط
۲٫ کدمشتری
۳٫ شماره صندلی
۴٫ کد اتوبوس
۵٫ کد کارمند
ساختار جدول هزینهشامل اطلاعات
۱٫ کد هزینه
۲٫ کد بلیط
۳٫ کد مشتری
۴٫ کد ایستگاه
ساختار جدول اتوبوس شامل اطلاعات
۱٫ کد اتوبوس
۲٫ تعداد ظرفیت
۳٫ قیمت
۴٫ ساعت حرکت
۵٫ تاریخ حرکت
۶٫ مبدا
۷٫ کد نوع اتوبوس

پایگاه داده ترمینال همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان