خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده بیمارستان همراه با نمودار ER

پایگاه داده بیمارستان همراه با نمودار ER

پایگاه داده بیمارستان همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول بیماران شامل اطلاعات
۱٫ کد بیمار
۲٫ نام بیمار
۳٫ نام خانوادگی بیمار
۴٫ جنسیت
۵٫ تلفن
۶٫ تاریخ تولد
ساختار جدول پزشکام شامل اطلاعات
۱٫ کد پرسنلی
۲٫ سمت
۳٫ تاریخ شروع به کار
۴٫ کد نظام پزشکی
ساختار جدول سفارش دارو شامل اطلاعات
۱٫ کد بیمار
۲٫ کد پزشک
۳٫ کد نسخه
۴٫ کد دارو
۵٫ تاریخ تقاضا
۶٫ تاریخ انجام
۷٫ تاریخ تحویل
۸٫ مقدار تقاضا
۹٫ مقدار تحویل داده شده
ساختار جدول تجویز شده شامل اطلاعات
۱٫ کدپرسنلی پرستار
۲٫ کد دارو
۳٫ تاریخ
ساختار جدول پرسنل شامل اطلاعات
۱٫ کد پرسنلی
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ جنسیت
۵٫ تلفن
۶٫ تاریخ تولد
۷٫ آدرس
ساختار جدول پرستار شامل اطلاعات
۱٫ کد پرسنلی
۲٫ سمت
۳٫ بخش مربوطه

ساختار جدول اتاق های تخصیصی بیماران شامل اطلاعات
۱٫ تاریخ
۲٫ کد بیمار
۳٫ کد اتاق
ساختار جدول دارو ساز شامل اطلاعات
۱٫ کد پرسنلی
۲٫ کد تخصص
۳٫ کد گرایش
ساختار جدول اطلاعات تخت شامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ شماره اتاق
۳٫ شماره تخت
۴٫ وضعیت
۵٫ تشخیص پزشک
ساختار جدول ویزیت پزشکان شامل اطلاعات
۱٫ کد پزشک
۲٫ کد بیمار
۳٫ تاریخ
۴٫ تشخیص

پایگاه داده بیمارستان همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان