خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده آموزشگاه رانندگی همراه با نمودار ER

پایگاه داده آموزشگاه رانندگی همراه با نمودار ER

پایگاه داده آموزشگاه رانندگی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول هنر جوشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
۸٫ نام پدر
۹٫ شماره شناسنامه
۱۰٫ کد ملی
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
ساختار جدول دورهشامل اطلاعات
۱٫ کد دوره
۲٫ عنوان دوره
۳٫ مبلغ
۴٫ حد اقل نمره
ساختار جدول حضور در دورهشامل اطلاعات
۱٫ کد مسئول
۲٫ کد دوره
۳٫ کد مربی
۴٫ کد هنر جو
۵٫ مبلغ
۶٫ساعت حضور
۷٫ تاریخ
ساختار جدول ساعات حضور مربی شامل اطلاعات
۱٫ کد مربی
۲٫ روز حضور
۳٫ از ساعت
۴٫ تا ساعت

پایگاه داده آموزشگاه رانندگی همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان