خانه / پروژه های پایگاه داده / پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER

پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER

پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

ساختار جداول :
ساختار جدول بیمارشامل اطلاعات
۱٫ کد
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس۱
۵٫ ادرس ۲
۶٫ تلفن
۷٫ موبایل
ساختار جدول کارکنانشامل اطلاعات
۱٫ کد کارمند
۲٫ نام
۳٫ نام خانوادگی
۴٫ آدرس
۵٫ تلفن
۷٫ مدرک تحصیلی۱
۸٫ مدرک تحصیلی۲
۸٫ جنسیت
۹٫ سن
ساختار جدول آزمایششامل اطلاعات
۱٫ کد آزمایش
۲٫ مقدار نمونه گیری
۳٫ جواب ازمایش
۴٫ تاریخ آزمایش
۵٫ کد پرستار
۶٫ کد پزشک
۷٫ کد نوع ازمایش
ساختار جدول بیمهشامل اطلاعات
۱٫ کد بیمه
۲٫ نام بیمه
۳٫ تاریخ قرارداد
ساختار جدول نوع آزمایش شامل اطلاعات
۱٫ کد نو آزمایش
۲٫ عنوان آزمایش
۳٫ مقدار استاندارد
۴٫ نتایج جواب ها

پایگاه داده آزمایشگاه خون همراه با نمودار ER
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان