خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کتابخانه ۷۰ص

مطالعات کتابخانه ۷۰ص

مطالعات کتابخانه ۷۰ص

خرید مطالعات : ۹٫۰۰۰ تومان

مقــــدمــــه۵
فصل اول ۷
•کتابخانه و نظام اطلاع رسانی
•کتاب و سایر مدارک کتابخانه
•اهمیت کتابخانه
•کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی
•خودکار سازی کتابخانه و کاربرد کامپیوتر

فصل دوم ۱۱
•انواع کتابخانه ها ( ماهیت و وظایف )
•کتابخانه ملی
•کتابخانه عمومی
•کتابخانه دانشگاهی
•کتابخانه اختصاصی
•کتابخانه آموزشگاهی

فصل سوم ۱۵
•خدمات فنی :
الف ) بخش انتخاب و سفارش مواد
ب ) بخش ساماندهی
•خدمات عمومی
الف ) بخش امانت مواد
ب ) بخش منابع رزرو
ج ) بخش منابع مرجع
د ) بخش نشریات ادواری
ه ) خدمات فتوکپی و تکثیر

فصل چهارم ۱۹
•انواع مواد کتابخانه
الف ) کتاب
ب )نشریات ادواری
ج) اسناد و مدارک
د ) روزنامه
ر ) نقشه
ز ) اطلس
ض ) مواد دیداری وشنیداری
ع ) میکروفیلم ها
•ساماندهی مواد :

فصل پنجم ۲۳
•طراحی داخلی ساختمان کتابخانه
۱- فضای داخلی کتابخانه
۲- اصول طراحی فضای داخلی کتابخانه و آرایش وسایل
•وسایل و تجهیزات کتابخانه
•وسایل ویژه فضاهای مطالعه

فصل ششم ۳۰
•آشنایی با نمونه ی داخلی کتابخانه ( کتابخانه ملی )

•آشنایی با نمونه ی خارجی ( کتابخانه مرکزی آریزونا )

فصل هفتم ۵۰
•تأسیسات

فصل هشتم ۵۸
•استان تهران
•موقعیت جغرافیایی استان تهران
•موقعیت جغرافیایی شهر تهران
•تهران از دیدگاه آمار جمعیتی
•ممالعات اقلیمی شهر تهران

فصل نهم ۶۸
•تحلیل سایت

فصل دهم ۷۱
•دیاگرام حرکتی و سیرکولاسیون مطالعه

•منابع و مآخذ

مطالعات کتابخانه ۷۰ص

خرید مطالعات : ۹٫۰۰۰ تومان