خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات کتابخانه کودکان ۱۲۰ص

مطالعات کتابخانه کودکان ۱۲۰ص

مطالعات کتابخانه کودکان ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

مقدمه۱
بیان ضرورت های طراحی۱
بیان اهداف طراحی۲
مبانی نظری عام طرح۲
فصل اول/ مطالعات پایه۳
اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر در روند تکامل جامعه۴
۱-۱ ) کتابخانه۴
۱-۱-۱- تعریف کتابخانه۴
۱-۱-۲- انواع کتابخانه ها۵
۱-کتابخانه های باستانی۵
۲٫کتابخانه های یک اتاقه۶
۳٫ کتابخانه های عمومی۶
ساختارهای موقت۶
وابستگی تشکیلاتی و اداری۷
۴٫ کتابخانه های شاخه۷
۵٫کتابخانه های بیمارستانی۸
۱-۱-۳- وظایف کتابخانه۸
۱-۱-۴- کتابخانه از نظر ساختار و تشکیلات۹
۱-۱-۴-۱- بخش خدمات عمومی کتابداری:۹
۱-۲) فضاهای مختلف یک کتابخانه۹
الف- فضاهای عمومی کتابخانه (فضای مطالعه و تحقیق) (مربوط به مراجعین )۹
۱- به صورت باز۱۰
۲- به صورت بسته۱۰
فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته:۱۰
جدول شماره ۱- فضای لازم برای نگهداری کتاب ها و نیز فضای اضافی برای نشستن۱۱
سالن مطالعه (سالن قرائت)۱۲
بخش نشریات۱۳
بخش سمعی و بصری۱۳
ب- فضای مرتبط با کارکنان کتابخانه۱۳
حوزه خدمات اداری۱۴
ریاست۱۴
محل استراحت کارمندان۱۴
ج- انبار کتاب۱۴
۱-۳) توجیه پذیری محل ساختمان کتابخانه۱۵
۱-۳-۱- جنبه های کاربردی۱۵
۱-۳-۲- ساختمان کاربردی۱۶
۱- ۴) عناصر فرعی کتابخانه۱۶
۱-۴-۱- راهنما و نمادهای کتابخانه۱۶
۱-۴-۲- نشانه ها و نمادهای ارتباطی۱۷
۱-۴-۳- محل راهنماها۱۷
۱-۴-۵- راهنماهای ورودی کتابخانه۱۸
۱-۴-۶- راهنماهای داخل کتابخانه۱۸
سیستم امانت۱۹
پیشخوان ها۱۹
راهنمای فهرست:۱۹
۱-۵) انتخاب وسایل و تجهیزات کتابخانه۲۰
۱-۶ ) حفاظت و ایمنی کتابخانه۲۰
۱-۶-۱- درهای کتابخانه۲۰
۱-۶-۲- پنجره های کتابخانه۲۰
۱-۷ ) تاسیسات۲۰
الف) گرما۲۱
ب) تهویه۲۱
۱-۷-۱- سطح مناسب توصیه شده رطوبت۲۱
جدول شماره ۲۲۱
۱-۷-۲- نور طبیعی۲۲
نتیجه گیری مطالعات:۲۲
فصل دوم/ مطالعات تکمیلی۲۵
۲-۱ ) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی۲۶
۲-۱-۱- کودک و آموزش۲۷
۲-۱-۲- کودک ، معماری و فضا :۲۷
نتیجه گیری:۲۸
۲-۱-۳- برخی احکام کالبدی در مورد طراحی برای کودکان:۲۸
۲-۱-۴- رعایت مقیاس کودکان در کلیه فضاها :۲۸
۲-۲ ) کتابخانه های کودکان۲۹
۲-۲-۱- مقدمه۲۹
۲-۲-۲- سازمان و اصول خدمات۳۱
۲-۲-۲-۱- مسئولیت خدمات۳۱
۲-۲-۳- ماهیت خدمات کتابخانه یی۳۲
۲-۲-۴- قوانین، مقررات و امور روزمره۳۴
۲-۲-۵- خوانندگان۳۴
۲-۲-۶- چیدن کتاب ها، راهنمایی و توصیه۳۵
۲-۲-۶-۱- چیدن ورده بندی کتاب ها۳۵
۲-۲-۷- کاتالوگ ها، فهرست ها و کارهای نمایشی۳۷
۲-۳ ) فعالیت های فرعی کتابخانه۳۷
۲-۳-۱- قصه گویی۳۷
تصویر ۱۳۸
۲-۳-۲- سایر فعالیت های فرعی۳۹
۲-۴ ) محل وتجهیزات۴۰
۲-۴-۱- ایجادمحیط مناسب۴۰
۲-۴-۲- موقعیت کتابخانه۴۱
۲-۴-۲- ۱- رابطه بابخش های دیگرکتابخانه۴۲
۲-۴-۳- طرح کتابخانه ها۴۳
۲-۴-۳-۱- تز ئین کتابخانه۴۵
۲-۴-۳-۲- نمای کتابخانه۴۹
۲-۴-۳-۳- پیشانی ساختمان۵۰
۲-۴-۳-۴- ارتفاع سقف کتابخانه۵۰
۲-۴-۳-۵- پوشش کف کتابخانه۵۰
۲-۴-۳-۶- پنجره ها۵۱
۲-۴-۳-۷- نور کتابخانه۵۱
جدول شماره ۳۵۲
۲-۴-۳-۸- رنگ کتابخانه۵۲
۲-۴-۳-۸-۱- دریافت رنگ ها:۵۲
۲-۴-۳-۸-۲- کودکان ورنگ ها:۵۲
۲-۴-۳-۸-۳- کودکان وروانشناسی رنگ ها۵۳
۲-۴-۳-۸-۴- فضای بچه هاباید چه رنگی باشد؟۵۴
۲-۴-۳-۸-۵- مفهوم رنگ ها:۵۴
نتیجه گیری :۵۶
۲-۵ ) فضاهای کتابخانه :۵۷
۲-۵-۱- ورود به کتابخانه۵۷
۲-۵-۱- ۱- ورودی معلولین۵۷
۲-۵-۱-۲- دهلیز۵۷
۲-۵-۱- ۳- سالن ورودی۵۷
۲-۵-۱- ۴- فضای رفت و آمد۵۸
۲-۵-۲- پوشش کف۵۸
۲-۵-۳- دستشوئی ها۵۸
۲-۵-۴- خروج اضطراری۵۹
۲-۵-۵- ناحیه فهرست عمومی۵۹
۲-۵-۵-۱- بخش فهرست نویسی۵۹
۲-۵-۶- سمعی و بصری۵۹
۲-۵-۷- سیستم امانت۶۰
۲-۵-۸- نمایشگاه۶۰
۲-۵-۹- نصب دستگاه های بالابرنده۶۱
۲-۵-۱۰- اتاق تکثیر و کپی۶۱
۲-۵-۱۱- بخش نشریات۶۱
۲-۵-۱۲- سالن مطالعه۶۲
۲-۵-۱۳- رئیس کتابخانه۶۲
۲-۵-۱۴- فضا برای هر کارمند۶۲
جدول شماره ۴۶۲
۲-۵-۱۴-۱- محل و تعداد کارکنان مورد نیاز و رابطه آن با جمعیت۶۲
۲-۶ ) وسایل و تجهیزات۶۳
۲-۶-۱- قفسه کتاب۶۳
تصویر ۵۶۴
۲-۶-۲- روشنایی قفسه های کتاب۶۴
تصویر ۶۶۴
۲-۶-۳- قفسه نمایش کتاب۶۴
۲-۶-۴- قفسه مجلات۶۵
۲-۶-۵- میزها۶۵
۲-۶-۵-۱- میز مطالعه۶۵
میز مطالعه تک نفره۶۶
میز مطالعه چهار نفره۶۶
۲-۶-۵-۲- میز امانت۶۶
۲-۶-۵-۳- میز نمایش کتاب۶۷
تصویر ۷۶۷
۲-۶-۵-۴- میز کتابدار۶۷
۲-۶-۶- صندلی ها۶۸
جدول شماره ۵۶۸
۲-۶-۷- چیدمان فضای مطالعه۶۸
۲-۶-۸- چید مان فضای نگهدارنده کتاب۶۹
۲-۶-۹- برگه دان ها۶۹
۲-۷ ) نور و حرارت۷۰
۲-۸) ترکیب مجموعه۷۱
۲-۹) تسهیلات معلولین۷۳
فصل سوم/ مطالعات تطبیقی۷۴
۳-۱ )نمونه های خارجی۷۵
۳-۱-۱- کتابخانه خائومه فوستر۷۵
تصویر ۸نقشه طبقه همکف۷۶
تصویر ۹ نقشه طبقه اول۷۶
تصویر ۱۰ نقشه طبقه دوم۷۷
تصویر ۱۱ نقشه زیرزمین۷۷
تصویر ۱۲۷۸
تصویر ۱۳۷۸
تصویر ۱۴۷۹
تصویر ۱۵۷۹
تصویر ۱۶۸۰
تصویر ۱۷۸۰
تصویر ۱۸۸۱
تصویر ۱۹۸۱
۳-۱-۲- کتابخانه شیکاگو۸۲
بخش های کتابخانه۸۲
کارت کتابخانه۸۳
برنامه ی بازدید عمومی۸۳
۳-۱-۳- کتابخانه جدید شهر دنور (۱۹۹۳ )۸۳
طرح۸۳
فضای ورودی۸۴
قسمت کتاب های تصویری۸۴
بخش غیر داستان۸۴
بخش داستان۸۵
غرفه برنامه ها۸۵
اتاق کاردستی۸۵
اتاق سمعی بصری و کامپیوتر۸۵
۳-۱-۴- کتابخانه کودکان مونترال۸۶
مجموعه ها۸۶
خدمات دهی۸۶
عضویت۸۸
امانت کتاب۸۸
خدمات امدادی۸۸
خدمات به کودکان با نیازهای خاص :۸۸
مامان غازه۸۸
۳-۲ ) نمونه داخلی۸۹
۳-۲-۱- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی۸۹
آمفی تئاتر۹۰
ورودی کتابخانه۹۰
نتیجه گیری:۹۱
فصل چهارم/ مطالعات زمینه۹۲
۴-۱ ) بررسی وضعیت موجود کتابخانه های کشور۹۳
۴-۱-۱- سالنامه آماری استان خراسان رضوی ۱۳۸۷۹۳
جدول شماره ۶ – کتابخانه ، کتاب ، اعضاء و مراجعه کنندگان به کتابخانه ها۹۳
۴-۲ ) ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی۹۴
۴-۲-۱- نورگیری فضاها۹۴
۴-۲-۲- ضوابط زیرزمین۹۴
۴-۲-۳- ضوابط پارکینگ۹۵
۴-۲-۴- ضوابط پلکان۹۵
۴-۲-۵- ضوابط آسانسور۹۵
۴-۲-۶- ضوابط آتش نشانی۹۵
۴-۲-۷- ضوابط و مقررات زلزله۹۶
۴-۲-۸- مقررات محدودیت ارتفاع۹۶
۴-۲-۹- ضوابط و مقررات خاص۹۶
۴-۳ ) بررسی اقلیم۹۷
۴-۳-۱- مشخصات اقلیمی مشهد۹۷
۴-۳-۲- توپوگرافی :۹۸
۴-۳-۳- جهت استقرار ساختمان در رابطه با عوامل اقلیمی۹۸
۴-۳-۴- تابش آفتاب۹۹
۴-۳-۵- دما۱۰۰
۴-۳-۶- بارندگی۱۰۱
۴-۳-۷- وزش باد۱۰۱
تصویر ۲۴ – میزان و زاویه وزش باد شهر مشهد۱۰۲
۴-۳-۸- رطوبت۱۰۲
۴-۳-۹- درجه حرارت۱۰۲
۴-۳-۱۰- تهویه۱۰۳
۴-۳-۱۱- سایه بان های طبیعی۱۰۳
۴-۳-۱۲- کیفیت رنگ و سطح مورد تابش۱۰۳
۴-۳-۱۳- پیشنهادات و توصیه های اقلیمی در ارتباط با طرح پروژه۱۰۴
۴-۴ ) اهداف مطالعات اقلیمی۱۰۴
۴-۴-۱- هندسه سایت۱۰۴
۴-۴-۲- دسترسی به سایت :۱۰۵
۴-۴-۳- عوامل فرهنگی۱۰۵
۴-۴-۴- سایت آنالیز۱۰۶
۴-۵ ) تعیین اجزاء و عناصر پروژه:۱۱۲
طبقه همکف۱۱۲
طبقه اول۱۱۲
زیرزمین۱۱۲
فضای باز۱۱۲
۵- ۵ )برنامه فیزیکی ۱۱۳
منابع
مطالعات کتابخانه کودکان ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان