خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات پردیس فرهنگی –هنری ۱۹۰ص

مطالعات پردیس فرهنگی –هنری ۱۹۰ص

مطالعات پردیس فرهنگی –هنری ۱۹۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱
مقدمه۲
فصل اول : معرفی و اهداف پژوهش، تاریخچه و پیشینه
مقدمه..۳
۱-۱-بیان مسئله .۴
۱-۲-بدنه مسئله.۴
۱-۳-بیان اهداف طرح۴
تاریخچه و پیشینه.۵
۱-۱-مقدمه.۵
۱-۲-مفهوم سینما.۵
۱-۳-تاریخچه ی سینما۵
۱-۳-۱-پیش از سینما..۵
۱-۳-۲-تولد سینما در جهان۶
۱-۳-۳-دوران صامت ۷
۱-۳-۴-تاریخ سینما از ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۶..۷
۱-۳-۵-تجارت فیلم تا ۱۹۰۶..۷
۱-۴-تاریخچه ی سینما در ایران..۷
۱-۴-۱سینما متروپل..۹
۱-۴-۲سینمای پس انقلاب۱۰
فصل دوم: شناخت بستر طرح (مطالعات جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی)
مقدمه۱۱
الف : مطالعات تهران۱۲
الف-۲-۱-مشخصات جغرافیایی استان تهران..۱۲
الف-۲-۲-اقلیم و آب و هوای استان تهران۱۳
الف-۲-۳-وضعیت زمین شناختی استان تهران.۱۴
الف-۲-۴-آلودگی های استان تهران..۱۴
الف-۲-۵-وضعیت دسترسی ها در استان تهران۱۵
الف-۲-۶-ساختار خدماتی در استان تهران..۱۵
الف-۲-۷-سیاست در استان تهران..۱۶
الف-۲-۸-اقتصاد در استان تهران.۱۷
الف-۲-۹-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران.۱۸
الف-۲-۱۰-جاذبه های طبیعی استان تهران۱۸
ب : بررسی سایت.۱۹
ب-۲-۱-موقعیت سایت ( مطقه ۵ تهران ).۱۹
ب-۲-۲-دسترسی های سایت.۲۰
ب-۲-۴-شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)..۲۱
ب-۲-۵-فرصت و تهدید، نقاط قوت و ضعف .۲۲
ب-۲-۶-منطقه ۵ دراهداف توسعه طرح جامع..۲۳
ب-۲-۷- دلایل انتخاب سایت.۲۴
ب-۲-۹- عکسهای سایت.۲۵
فصل سوم: شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
مقدمه۲۸
۳-۱-پردیس سینمایی پارک ملت۲۹
۳-۲-طراحی سینما در نیویورک۳۵
۳-۳-سینما آزادی تهران..۴۰
۳-۴-مرکز سینمایی یو افت ای پالست.۵۴
۳-۵-مرکز سینمایی بوسان.۵۷
فصل چهارم: شناخت وتحلیل برنامه طرح (برنامه فیزیکی، ضوابط و استانداردها) مقدمه۶۷
۴-۱- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی سالن های سینما.۶۸
۴-۱-۱-هدف از بررسی ۶۸
۴-۱-۲-سالن انتظار سینما.۶۹
۴-۱-۳-ورودی سینما ۶۹
۴-۱-۴-گیشه بلیط‌فروشی ۷۰
۴-۱-۵-راهروهای سالن نمایش ۷۰
۴-۱-۶-صندلی تماشاگران ۷۱
۴-۱-۷-ورودی‌ها و خروجی‌های سالن نمایش سینما ۷۱
۴-۱-۸-سرویسهای بهداشتی سینما .۷۲
۴-۱-۹-اتاق پروژکتور و ملحقات آن ۷۲
۴-۱-۱۰-صداگیرها..۷۳
۴ -۱-۱۱-پخش صدا..۷۳
۴-۱-۱۲-پرده نمایش فیلم۷۴
۴-۱-۱۳-فضای پارکینگ۷۴
۴-۱-۱۴ انواع مختلف پارکینگ ۷۵
۴-۲- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری۷۷
۴-۲-۱-ساختار عمومی گالری‌ها .۷۷
۴-۲-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء .۷۸
۴-۲-۳-نورپردازی گالری‌ها .۷۸
۴-۲-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها ۸۰
۴-۳- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات هنری..۸۲
۴-۳-۱-بررسی بخش های مختلف..۸۲
۴-۴-بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران۸۳
۴-۵-ضوابط واستانداردهای طراحی.۸۹
۴-۵-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های سینما،گالری،مرکزخرید۸۹
۴-۵-۱-۱-سینما۸۹
۴-۵-۱-۲-گالری ها.۸۹
۴-۵-۱-۳-مرکز خرید۹۰
۴-۵-۲-۴- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی..۹۰
۴-۶ ساختمانهای عمومی ومعلولین.۱۰۴
۴-۷-برنامه فیزیکی مجموعه.۱۰۹
فصل پنجم: مبانی نظری معماری، اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی
مقدمه۱۱۱
۵-۱-اصول مبانی نظری.۱۱۲
۵-۱-۱-مبانی نظری معماری.۱۱۲
۵-۱-۲-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح۱۱۲
۵-۱-۳-مبانی نظری طراحی معماری.۱۱۲
۵-۱-۴-گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی.۱۱۲
۵-۲-فضا و زمان..۱۱۵
۵-۲-۲- معماری همگام با زمان ۱۱۶
۵-۲-۳-انسان فضا معماری.۱۱۷
۵-۳-کانسپت.۱۱۹
۵-۴-ایده – اصول اصلی و عناصرمهم در طراحی مجموعه فرهنگی و هنری.۱۲۲
۵-۴-۱-معماری مینیمالیسم و ساده گرا.۱۲۲
۵-۵-تعریف سیستم نمای دو پوسته..۱۴۷
۵-۶-ایده اصلی پوسته روی نما..۱۴۹
۵-۷-استفاده از سازه گرایی .۱۵۰
فصل ششم: دیاگرام، لکه گذاری و جانمایی در سایت
مقدمه..۱۵۴
۶-۱-دیاگرام های پیشنهادی مجموعه سینمایی..۱۵۵
۶-۲-دیاگرام های اصلی مجموعه سینمایی..۱۵۷
۶-۳تحلیل سایت.۱۵۸
۶-۴-لکه گذاری و جانمایی در سایت.۱۵۹
فصل هفتم: روند طراحی، آلترناتیوهای پیشنهادی و طرح نهایی
مقدمه..۱۶۰
۷-۱-سینما و معماری۱۶۱
۷-۲-ایده اصلی طرح کلی و نمای مجموعه.۱۷۱
۷-۳-آلترناتیو های پیشنهادی.۱۷۸
۷-۴-مصالح و سازه به کار گرفته شده در طرح کلی.۱۸۲
۷-۴-۱- نمای شیشه ای فریم لس (Frame Less)..182
۷-۴-۲-بادبند۱۸۶
۷-۴-۳-خرپا۱۹۳
۷-۴-۴-بتن و فولاد..۱۹۵
منابع و مآخذ.

چکیده
آنچه تحت عنوان دفترچه مطالعاتی طراحی پردیس فرهنگی –هنری واقع در شهر تهران در ادامه به آن خواهیم پرداخت مجموعه ای است شامل فصول زیر :
فصل اول از مطالعات اختصاص به مجموعه فرهنگی-هنری و آشنایی با آن دارد. در این فصل با عملکرد این مجموعه آشنا خواهیم شد.
فصل دوم از مطالعلت به دو بخش ”مطالعات استان تهران“ و ”مطالعات سایت“ تقسیم می شود و در نهایت عوامل موثر در انتخاب سایت بررسی می شود.
فصل سوم نیز به شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی میپردازد.
در فصل چهارم با ضوابط و استانداردهای کلی طرح وتحلیل آنها و برنامه فیزیکی آن آشنا خواهیم شد.
در فصول آخر نیز نوع جانمایی طرح در سایت، لکه گذار ی ها ،طرح های پیشنهادی،روند طراحی و به طور کلی رسیدن به حجم نهایی بررسی میشود

مقدمه
در این فصل به بررسی سابقه موضوع و سابقه مجموعه در جهان و ایران پرداختـــــــــه می شود. در ادامه به طرح جامع مجموعه پرداخته می شود که در آن تعاریف ، معیارها و ضوابط عمومی مکانیابی ها ارائه می شود و در نهایت انواع مجموعه هاو خصوصیات آنها بررسی می شود.

۱-۱-بیان مسئله
ریشه های فرهنگی و هنری هر تمدن بر گرفته از آثار به جامانده ی هنر و معماری آن میباشد.با نگرشی به تاریخچه ی پیدایش سینما در ایران و پیشرفت علم معماری تصمیم به طراحی این سازه گرفتم که در آن نگرش آحاد مردم را نسبت به سینما که بیشتر جنبه اوقات فراغت و پر کردن وقت را دارد عوض کرده و نیز مکتبی برای دوستداران و شیفتگان تئاتر و سینما ،برای شناخت بیشتر اسطوره های سینمای ایران وآشنایی هرچه بیشتر باهنرهایی از این هنرمندان به غیر از پرده نقره ای را پدید آورم. با کنار هم قرار دادن موزه گالریها و آرشیو ها در کنار سالن های اکران مکانی برای اطلاع رسانی عمومی و تخصصی در زمینه هنر سینما و تئاتر پدید آوردم تا عموم مردم با مراجعه به این مجموعه با پیشینه کارگردانان بزرگ،ادوات و وسایل ساخت فیلم در دوران خود و…که بخشی ارزشمندو نایاب برای دوستداران و بازدیدکنندگان میباشد بیشتر ارتباط بیشتری برقرار کنند.
۱-۲-بدنه مسئله
این مجموعه از چهار بخش کلی تشکیل شده است:
بخش اصلی و قلب مجموعه :سالن های اکران فیلم.
قسمت دوم موزه گالری ها: که به صورت دائمی اقدام به نمایش گذاشتن آثارماندگار سینمای ایران از جمله سرگذشت کارگردانان بزرگ مجموعه ها ،عکسهای سینمایی، ادوات، دیالوگها ،نقشها ،موسیقی متن های ماندگار و… میکند.
قسمت سوم گالریهایی برای به نمایش گذاشتن آثار هنری کارگردانانیست که فیلم آنها در حال اکران است.
قسمت چهارم مراکز خریدو بخش فروشگاهی مرتبط با این هنر و این حال و هواست.
۱-۳-بیان اهداف طرح
در اینجا تاکید میشود که هدف اصلی طراحی،ایجاد فضایی هنری فارغ از پر کردن اوقات فراغت،بلکه ایجاد آگاهی بیشتر نسبت به این هنر با بهره گیری از علم معماری میباشد .

تاریخچه و پیشینه
۱-۱-مقدمه
ارائۀ تصویر، جذاب ترین، مؤثرترین و ماندگارترین شیوۀ ارائۀ اطلاعات محسوب می گردد. اطلاعات دریافتی از راه چشم به نیمکرۀ راست مغز انتقال می یابد. انسان با نیمکرۀ راست مغز خود با اطلاعات برخورد شهودی می کند؛ یعنی اطلاعات در آنجا ماندگار است و بزرگترین و عمیق ترین تأثیرات را بر شخصیت انسان می گذارد. روانشناسی می گوید که هر تصویر معادل هزار کلمه است. سردمداران این عرصه هنری ،ایده ها و اهدافشان را به زبان تصویر به جهانیان ارائه کرده و با درگیر کردن همزمانِ ادراک و احساس، نهایت تأثیر را در القای معانی به مخاطب بر جای می نهند. با پیدایش صنعت سینما ،تأثیر فراوانی بر بشریت گذاشته شد و بشر از گذشته تاکنون در جهت توسعه ی آن کوشید.
۱-۲-مفهوم سینما
شاخه‌ای از هنر است که در آن یک داستان به وسیله دنباله‌ای از تصاویر متحرک (فیلم) نمایش داده می‌شود. یک اثر سینمایی که فیلم سینمایی نامیده می‌شود، از عناصر تصویر (به صورت مجموعه‌ای از فریم‌ها) و صدا (گفتگو، صدا و موسیقی) تشکیل شده‌است. یک فیلم بر اساس فیلمنامه یا سناریو و توسط مجموعه‌ای از بازیگرها، کارگردان، فیلم‌بردار و عوامل دیگر ساخته می‌شود. سینما جدیدترین شاخه هنر، معروف به هنر هفتم است که امروزه یکی از عمومی‌ترین و محبوب‌ترین تولیدات هنری را ارایه می‌کند. سینما همچنین به محل پخش عمومی فیلم سینمایی نیز گفته می‌شود. واژه سینما از واژه یونانی κινῆμα, -ατος به معنای جنبش گرفته شده است.
۱-۳-تاریخچه ی سینما
تاریخ سینما ۱۰۰ سال قدمت دارد، از آخرین سالهای قرن ۱۹ام تا آغاز قرن ۲۱. تصاویر متحرک بتدریج از کاوانهای شادی شروع شد و تا آنجا پیشرفت کرد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطات و تفریحات و رسانه پرتعداد قرن ۲۰ شد. تصاویر متحرک فیلمها تحت تاثیر سه عامل هنر، تکنولوژی و سیاست بوده است.
۱-۳-۱-پیش از سینما
نمایش و رقص مولفه‌های مشترک بسیاری با فیلم داشت، از قبیل متن نمایش، نورپردازی، طراحی لباس، تولید، کارگردانی، بازیگری، بینندگی، مستمعین و درجه بندی . سابقه دو هنر فوق به هزاران سال قبل از فیلم بر میگردد. بسیاری از اصطلاحات فنی این دو حوزه نیز در آینده در نظریه و نقد فیلم بکار رفت مثل اصطلاح میزانسن. قدمت جعبه به ابن هیثم در کتابی از او با نام کتاب المناظر بر میگردد (۱۰۲۱م، قرن پنجم) و بعدها این دستگاه توسط گیامباتیستا دلا پارتا در سال ۱۶۰۰ تکمیل میشود. نور توسط یک سوراخ کوچک یا یک لنز در خارج از آن برعکس میشود، و بر روی یک سطح صاف یا صفحه نمایش داده میشود، در سال ۱۷۴۰ و ۱۷۴۸ دیوید هوم در مقالات رساله ای درباره طبیعت آدمی و پرس و جویی درباب ((فرآیند فهم در آدمی)) به بحث درباره مشارکت و انگیزش مایه خیال بوسیله تصاویر میپردازد که عده ای گمان میکنند که اولین ارجاعات در مورد زبان فیلم است .

مطالعات پردیس فرهنگی –هنری ۱۹۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان