خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات پارکینگ طبقاتی ۱۰۰ص

مطالعات پارکینگ طبقاتی ۱۰۰ص

مطالعات پارکینگ طبقاتی ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

۱-مطالعات پایه
۱-۱-پارکینگ چیست
۱-۲-اهمیت پارکینگ
۱-۳-انواع پارکینگ
۱-۴-مطالعه ی طراحی پارکینگ های طبقاتی
۲- مطالعات تطبیقی(تحلیل نمونه های داخلی و خارجی)
۲-۲- آلتون
۲-۳-مرسدس بنز
۲-۴- ناتجینگ چین
۳-شناخت بستر طرح
۳-۱- آذربایجان غربی
۳-۲- ویژگی جغرافیایی بوکان
۳-۳- سابقه ی تاریخی بوکان
۳-۴- موقعیت جغرافیایی بوکان
۳-۵- خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن
۳-۶- شرایط اقلیمی
۳-۷-بررسی و تحلیل سایت
۴- برنامه ی فیزیکی و عملکرد
۴-۱- استانداردها به زبان تصویر
۴-۲- ابعاد و فضاهای مورد نیاز
۴ -۳- برنامه ی فیزیکی برای ۵۰۰ خودرو
۴-۴- ضوابط پارکینگ طبقاتی مکانیزه
۵-طرح
۵-۱- روند طرح
۵-۲- بزنامه ی فیزیکی طرح
۵-۳- سازه های برتر دنیا برای پارکینگ
منابع و مآخذ

چکیده
پارکینگ از مهم ترین و شاخص ترین ابزارهای مدیریت ترافیک است و می تواند بخاطر ترددهای اضافی ، موجب اختلال و تاخیر در جریان ترافیک و نیز آلودگی هوا گردد وبه دلیل اینکه زمان توقف خودروها خیلی زیادتر از زمان تردد آنهاست ( ۵ الی ۱۰ برابر )اهمیت پارکینگ ها بیشتر از خیابانهاست
توجه به این درخواست و طراحی معماری بر اساس نیازهای امروزی و داشته های معماری گذشته به رشد و تکامل هر منطقه انجامید
براین اساس فصل نخست رساله به شناخت موضوع طراحی (مطالعات پایه )می پردازیم
در فصل دوم به بررسی و تحلیل نمونه های می پردازیم
در فصل سوم به شناخت بسترطراحی پرداخته می شود
در فصل چهارم پیرامون استانداردها و برنامه ی فیزیکی و عملکردی طرح می پردازیم
و نهایتا در فصل پنجم به فرآیند طراحی،روند شکل گیری طرح می پردازیم
مطالعات پارکینگ طبقاتی ۱۰۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان