خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات پارک و مجتمع تفریحی آبی ۱۶۰ص

مطالعات پارک و مجتمع تفریحی آبی ۱۶۰ص

مطالعات پارک و مجتمع تفریحی آبی ۱۶۰ص – فایل WORD
همراه این مطالعات یک فایل PDF با عنوان مطالعات مجموعه تفریحی توریستی پارک آبی نیز که شامل ۱۲۰صفحه می باشد ارسال می شود.
قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

فصل اول : مطالعات عمومی ۱۲
۱-۱ سنجش وضع موجود ۱۲
۱-۲- شناخت کلی سازمان فضایی جزیره ۱۲
۱-۲-۱ پهنه های مهم کالبدی- عملکردی جزیره قشم ۱۳
۱-۲-۲- معرفی پهنه های اقامتی در جزیره: ۱۳
۱-۲-۳- معرفی پهنه های گردشگری در جزیره: ۱۳
۱-۲-۴- معرفی پهنه های تجاری در جزیره: ۱۴
۱-۲-۵- معرفی پهنه های صنعتی در جزیره: ۱۵
۱-۳- شبکه های ارتباطی: ۱۵
۱-۴- لبه ها و نشانه ها (در مقیاس کل جزیره): ۱۶
۱-۵- معرفی پهنه های موجود در حوزه فراگیر سایت: ۱۷
۱-۵-۱ معرفی پهنه های سکونتی: ۱۷
۱-۵-۲- معرفی پهنه های تجاری: ۱۷
۱-۵-۳- معرفی پهنه ها و عناصر شاخص گردشگری: ۱۸
۱-۵-۴ معرفی پهنه های صنعتی: ۱۸
۱-۶ جمع بندی: ۱۸
۱-۷- بررسی گزارش طرح راهبردی گردشگری در جزیره قشم ۱۹
۱-۷-۱ کلیات ۱۹
۱-۸-تحلیل: ۲۱
۱-۹ -جمع بندی ۲۱
۱-۹-۱ -تدوین چشم انداز، اهداف کلان و خرد طرح: ۲۱
۱-۹-۱-۱ -تدوین چشم انداز طرح: ۲۱
۱-۹-۱-۲- تدوین اهداف کلان و خرد طرح ۲۲
۱-۱۰- اهداف کلان طرح: ۲۲
۱-۱۰-۱- اهداف خرد طرح ۲۳
۱-۱۱- اقلیم ۲۶
۱-۱۱-۱- شناخت منطقه ۲۶
۱-۱۱-۲- هواشناسی ۲۷
۱-۱۱-۲-۱- تاریخچه مختصر هواشناسی ۲۷
۱-۱۱-۲-۲- دمای منطقه ۲۸
۱-۱۱-۲-۳- رطوبت نسبی ۲۹
۱-۱۱-۲-۴- ساعات آفتابی ۲۹
۱-۱۱-۲-۵- باد: ۲۹
الف- بادهای منطقه ای: ۳۰
ب- بادهای محلی: ۳۰
۱-۱۱-۲-۶- ریزش های جوی ۳۱
۱-۱۱-۲-۷- جزر و مد ۳۲
۱-۱۱-۳- شرایط اقلیمی ۳۳
۱-۱۱-۳-۱- اقلیم نمای دومارتن ۳۳
۱-۱۱-۳-۲- اقلیم نمای آمبرژه ۳۴
۱-۱۲- آثار و بناهای تاریخی قشم ۳۴
۱-۱۳- زبان ۳۸
۱-۱۴- مذهب ۳۹
۱-۱۵- مسکن ۳۹
۱-۱۶- پوشاک ۴۰
۱-۱۷- ساختار خانواده ۴۱
فصل دوم : گردشگری و جهانگردی ۴۳
۲-۱- مقدمه ۴۳
۲-۲- تاریخچه جهانگردی در ایران ۴۳
۳-۲- خلیج فارس از نظر جهانگردی ۴۴
۴-۲- شیوه های مختلف جهانگردی با تاکید بر جزیره قشم ۴۵
۴-۲-۱- جهانگردی روستایی ۴۵
۴-۲-۲- جهانگردی با دوچرخه ۴۶
۴-۲-۳- اکوتوریسم ۴۶
۵-۲- تحلیل بازار اکوتوریسم (طبیعت گردی) ۴۶
۵-۲-۱- اکوتوریسم چیست؟ ۴۷
۵-۲-۲- اکوتوریسم در جزیره قشم ۴۸
۶-۲- فناوری های جدید و چالشهای آن برای تفریح و فراغت ۴۹
۷-۲- تفریحات رایانهای در برابر تفریحات فعال ۵۰
۸-۲- نتیجه بحث ۵۰
۹-۲- تاثیرات مثبت تکنولوژی سرگرمی و تفریحات بر رفتارهای انسانی ۵۱
۹-۲-۱- مقدمه ۵۱
۹-۲-۲- روش تحقیق ۵۱
۹-۲-۳- لغات کلیدی ۵۱
۹-۲-۴- تأثیرات در عرصه آموزش و پرورش ۵۲
۹-۲-۴-۱- بازی ۵۲
۹-۲-۴-۲- توسعه عمومی ۵۲
۹-۲-۴-۳- آموزش ۵۲
۹-۲-۴-۴- عملکرد دانشگاهی ۵۲
۹-۲-۴-۵- مشارکت ۵۲
۹-۲-۴-۶- رسانه ۵۳
۹-۲-۴-۷- تأثیرات درمانی ۵۳
۱۰-۲- نتیجه گیری ۵۳
۱۱-۲- آب در طراحی پارک ۵۴
۱۲-۲- آب در باغ ایرانی ۵۴
۱۳-۲- طراحی فضاهای آبی ۵۴
۱۴-۲- پوشش گیاهی در محیط و معماری ۵۶
۱۵-۲- اثر درختان در کاهش آلودگی ها ۵۶
۱۶-۲- زیباسازی محیط به وسیله گیاهان ۵۷
۱۷-۲- گیاهان باغهای ایرانی ۵۷
۱۸-۲- پوشش گیاه در پارک ها ۵۸
۱۹-۲- موارد بکارگیری آب و المان های آبی در ایران و سایر کشورها: ۵۹
۲۰-۲- موقعیت و اهمیت پارک ورزشها و بازیهای آبی: ۶۰
۲۱-۲- مزایای اقتصادی ۶۰
فصل سوم : بررسی چند نمونه داخلی و خارجی ۶۱
۳-۱- مقدمه ۶۱
۳-۲- بررسی نمونه های داخلی ۶۱
۳-۲-۱- پارک آبی جانبازان ۶۱
۳-۲-۲- طرح مجموعه گردشگری جزیره سد درون زن: ۶۲
۳-۳- تاسیسات تفریحی- رفاهی: ۶۳
۳-۴- نتیجه گیری: ۶۴
۳-۵- بررسی نمونه های خارجی ۶۴
۳-۵-۱- پارک طبیعی بلادل ریزوBloedel reserve 64
۳-۵-۲- مجموعه ورزشی و کلوپ قایق رانی واکاگی: ۶۵
۳-۵-۳- متل فلامینگو: ۶۵
۳-۶- چند نمونه از فضاهای خدماتی چند منظوره: ۶۵
۳-۶-۱- پارک آبی و مرکز بازیهای آبی یهودیان در ایندیانا پولیس) ۶۵
۳-۶-۲- نمونه ای در خاورمیانه (دوبی dubay) (WILD WADI) 66
۳-۶-۳- بررسی کلی پارکهای آبی واقع در ایالات متحده: ۶۷
۳-۶-۳-۱- بازیهای آبی آن عبارتنداز: ۶۷
۳-۶-۳-۲- دنیای آبی جاستین: ۷۰
۳-۶-۳-۳- پارک آبی جزیره ای و دهکده تفریحی خانوادگی ۷۱
۳-۶-۳-۴- دنیای آب یا WATER WORLD در مرکز شهر در ایالات کلوزادو Denver 71
۳-۶-۳-۵- دنیای والت دیزنی: ۷۱
۳-۶-۳-۵-۱- BLIZZARD BEACHE : 72
۳-۶-۳-۵-۲- THYPHOON LANGOON : 72
۳-۶-۳-۶- جورجیا ( WHITE WATER PARK) Georgia 73
۳-۶-۳-۷- پلاند پارک ۷۴
۳-۶-۳-۸- پارک آبی ساحلی New mexico (BEACH WATER PARK) 74
۳-۶-۴- پارک آبی و قلمرو آبی وحشی: ۷۶
۳-۶-۶- یا کلوپ سلطنتی قایق های هنک کنگ(rhkyc) 77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سایت ۷۹
۴-۱- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و کل جزیره: ۷۹
۴-۲- ارتباط متقابل محدوده مورد مطالعه و حوزه فراگیر: ۷۹
۴-۲-۱- برهم کنش سایت با پهنه های اقامتی و تجاری موجود در حوزه فراگیر: ۸۰
۴-۲-۲- برهم کنش با پهنه های صنعتی موجود در حوزه فراگیر: ۸۰
۴-۲-۳- عناصر و نشانه های خاص موجود در حوزه فراگیر در ارتباط با سایت موردمطالعه ۸۰
۴-۳- محیط طبیعی ۸۱
۴-۳-۱- بررسی وضعیت توپوگرافی و ساختار زمین شناسی سایت: ۸۱
۴-۳-۲- بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه (باد، درجه حرارت، بارندگی، تابش، رطوبت) ۸۳
۴-۳-۳- باد ۸۴
۴-۳-۴- درجه حرارت: ۸۶
۴-۳-۵- بارندگی ۸۷
۴-۳-۶- تابش خورشید ۸۸
۴-۳-۷- رطوبت ۸۸
۴-۴- بررسی خصوصیات خاک و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (ژئوفورمولوژی، رسوب شناسی و…) ۸۹
۴-۵- زمین شناسی عمومی محدوده پروژه ۹۰
۴-۶- واحدهای کواترنری: ۹۱
۴-۷- واحد QT4( پادگانه های دریایی) ۹۲
۴-۸- واحد QD (ماسه های ساحلی) ۹۳
۴-۹- احداث فضای سبز در جاده ها ۹۴
۴-۱۰- بررسی خصوصیات هیدرولوژی منطقه (منابع آبهای سطحی و زیرزمینی) ۹۵
۴-۱۰-۱- منابع آبهای سطحی: ۹۵
۴-۱۱- بررسی ساختار و خصوصیات شبکه های زیربنایی، تاسیسات و تجهیزات شهری ۹۶
۴-۱۱-۱- شناخت منابع تامین آب مصرفی ۹۶
۴-۱۱-۲- نحوه جمع آوری و دفع آبهای سطحی ۹۸
۴-۱۱-۳- شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب ۹۸
۴-۱۱-۴- برق رسانی ۹۸
۴-۱۱-۵- دفع زباله ۹۸
۴-۱۱-۶- مخابرات ۹۸
۴-۱۲- بررسی کیفیت محیط ۹۹
۴-۱۲-۱- بررسی دید و کیفیت بصری منظر: ۹۹
۴-۱۲-۲- عناصر طبیعی: ۹۹
۴-۱۲-۳- عناصر انسان ساخت: ۱۰۰
۴-۱۳- تجزیه و تحلیل خصوصیات سایت از طریق تحلیل نقشه ۱۰۱
۴-۱۳-۱- نقشه طبقات شیب: ۱۰۱
۴-۱۳-۲- نقشه طبقات ارتفاعی: ۱۰۲
۴-۱۳-۳- نقشه جهات جغرافیایی: ۱۰۳
۴-۱۳-۴- نقشه هیدرولوژی: ۱۰۴
۴-۱۳-۵- نقشه زمین شناسی ۱۰۴
۴-۱۳-۶- نقشه کاربری اراضی و حرایم ۱۰۴
۴-۱۳-۷- نقشه مالکیت ۱۰۵
۴-۱۳-۸- نقشه نظام حرکتی: ۱۰۵
۴-۱۳-۱۰- نقشه دید و منظر: ۱۰۶
۴-۱۴- مبانی و ضوابط طراحی در اقلیم گرم و مرطوب ۱۱۱
۴-۱۴-۱- مقدمه ۱۱۱
۴-۱۵- ویژگی های معماری و شهرسازی ۱۱۱
۴-۱۵-۱- دوری جستن از تابش خورشید ۱۱۲
۴-۱۶- جهت گیری بافت معماری ۱۱۲
۴-۱۷- نحوه قرارگیری ساختمان در زمین ۱۱۳
۴-۱۸- استفاده از سایه بان و سرپناه ۱۱۴
۴-۱۸-۱- سایه بان های طبیعی ۱۱۴
۴-۱۸-۲- سایه بان های مصنوعی ۱۱۴
۴-۱۹- نتیجه گیری جهت بافت مجموعه های معماری و شهرسازی: ۱۱۵
۴-۱۹-۱- حفاظت مجموعه در مقابل گرمای نامناسب: ۱۱۵
۴-۲۰- ضوابط کلی ساختمان در منطقه گرم و مرطوب ۱۱۶
۴-۲۱- جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۹
فصل پنجم : لیست فضاها و استانداردها ۱۲۰
۵-۱- سالن های ورزشی سرپوشیده ۱۲۰
۵-۲- سالن ورزشی ۱۲۱
۵-۳- سالن های بدن سازی ۱۲۲
۵-۴- سونا ۱۲۳
۵-۴-۱- دماهای اتاق : ۱۲۳
۵-۵- استخر شنای سرپوشیده(۱) ۱۲۵
۵-۶- استخر شنای سرپوشیده(۲) ۱۲۶
۵-۷- قایق ۱۲۷
۵-۸- ورزش های آبی ۱۲۸
۵-۸-۱- قایق موتوری ۱۲۸
۵-۸-۲- پاروزنی ۱۳۰
۵-۹- باغ وحش و آکواریم ۱۳۱
۵-۱۰- اهداف در طراحی رستوران: ۱۳۳
۵-۱۱- اهداف در طراحی کافی‌شاپ: ۱۳۳
۵-۱۲- اهداف در طراحی سالن و پیشخوان عرضه نوشیدنی‌ها: ۱۳۳
۵-۱۳- سالن صرف نوشیدنی: ۱۳۴
۵-۱۴- فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت‌ها (Function Space) 134
۵-۱۵- اهداف در طرح‌ریزی فضای برگزاری مراسم و ضیافات: ۱۳۵
۵-۱۶- طراحی فضای انبارهای آذوقه و نوشیدنی ۱۳۵
۵-۱۷- فضای بارانداز، زباله و انبار عمومی ۱۳۶
۵-۱۸- رستوران‌ها ۱۳۷
۵-۱۹- رستوران‌ها ۱۳۹
۵-۲۰- رستوران ها ۱۴۰
۵-۲۰-۱- اسنیک بار ۱۴۰
۵-۲۱-۲- فضای لازم ۱۴۰
۵-۲۲- ورزشهایی که داخل آب انجام می گیرند: ۱۴۴
۵-۲۳- ورزشهایی که در زیر آب انجام می گیرند: ۱۴۵
۵-۲۴- ورزشهایی که روی سطح آب انجام می گیرند: ۱۴۵
۵-۲۵- ورزشهای تیمی ۱۴۶
۵-۲۶- ورزشهای نشانه ای هدف گیری ۱۴۶
۵-۲۷- ورزشهای میزی ۱۴۶
۵-۲۸- دوچرخه سواری ۱۴۷
۵-۲۹- ورزشهای ژیمناستیک ۱۴۷
۵-۳۰- لیست بازیهای موجود در پارک های آبی و مراکز تفریحی دنیا: ۱۴۸
۵-۳۰-۱- بازیهای آبی متداول در پارک های آبی سراسر دنیا: ۱۴۸
۵-۳۰-۲- بازیهای غیر آبی متداول در پارک های آبی و مرکز تفریحی سراسر دنیا ۱۴۹
فصل ششم : ایده و کانسبت ۱۵۰
فصل هفتم : توصیف طرح ۱۵۱
۷-۱- مقدمه ۱۵۱
۷-۲- سالن چند منظوره ۱۵۲
۷-۳- مجموعه استخر و آب درمانی ۱۵۳
۷-۴- مجموعه آکواریوم و فروشگاه ۱۵۴
۷-۵- اسکله ۱۵۴
۷-۶- استخر روباز پارک دلفین ۱۵۵
منابع و مأخذ ۱۵۶
سازمان ها ۱۵۶
کتاب ها ۱۵۶
مجلات و مقالات ۱۵۶
سایت های اینترنتی ۱۵۷
مطالعات پارک و مجتمع تفریحی آبی ۱۶۰ص – فایل WORD
همراه این مطالعات یک فایل PDF با عنوان مطالعات مجموعه تفریحی توریستی پارک آبی نیز که شامل ۱۲۰صفحه می باشد ارسال می شود.
قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان