مطالعات هتل ۱۲۵ص

مطالعات هتل ۱۲۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول
کلیات و برخی تعاریف۲
مقدمه۲
تعریف اکوتوریسم۳
تعریف جهانگردی۵
تعریف توریست۵
تعریف توریسم۶
تعریف گشت۶
موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران۶
موانع اجتماعی گردشگری۱۰
تنگناهاو محدودیت های رشد گردشگری در ایران ۱۱
تعریف هتل۱۲
انواع مهمانسراها۱۷
فصل دوم
بررسی و تحلیل نمونه های مشابه۲۱
نمونه های مشابه داخلی۲۱
هتل داریوش۲۱
هتل نارنجستان۲۴
هتل عباسی۲۹
هتل توچال۳۳
نمونه های مشابه خارجی۳۵
برج العربیه۳۵
هتل کوجیماچی کایکان۴۰
هتل سیوتات۴۱
هتل هایت پارک سیدنی۴۳
فصل سوم
معرفی سایت و دلایل انتخاب آن۴۵
مقدمه۴۵
جزیره کیش۴۶
پیشینه۴۶
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی جزیره کیش۴۸
موقعیت زمین شناسی جزیره کیش۴۹
فرهنگ و مردم۴۹
مساجد کیش۵۰
شهر تاریخی حریره۵۱
شهر زیرزمینی کاریز۵۲
قنات ها۵۳
پایاب۵۴
آب انبار های سنتی ۵۴
جاذبه های توریستی کیش۵۴
ساحل کیش۵۵
کشتی یونانی۵۶
روستای باغو۵۷
نمایشگاه خزندگان۵۷
ورزش های دریایی در کیش۵۷
ماهیگیری تفریحی در کیش۵۸
۵۸مسیر ویژه دوچرخه سواری
۵۸اسکله تفریحی
۵۸پلاژها
۵۹درخت لور
۶۰سیستم های جوی و وزش هاودما
۶۱سایت مورد نظر طراحی
۶۵فصل چهارم
برنامه فیزیکی و ضوابط و استانداردها
۶۵مقدمه
۶۵مطالعات ضوابط واستانداردهادرانواع هتل ها
۶۸تجزیه تحلیل اتاق خواب
۶۹شکل وترکیب برجها
۷۳خصوصیات میهمانها
۷۴ابعاد و اندازه ها
۷۸مبلمان
۸۰مواردی که درطراحی ورودی دارای اولویت هستند
۹۱طراحی آشپزخانه
۹۳مشخصات پارکینگ
۱۰۱ضوابط سازمان جهانی و جهانگردی
۱۰۳رتبه ها و نمادها
۱۱۱برنامه فیزیکی طرح
۱۲۱نتیجه گیری
۱۲۲فصل پنجم
شرح فرآیند طراحی

پیوست – جدول ضوابط درجه بندی هتل ها

۱۴۶فهرست منابع و ماخذ

چکیده
پیش بینی مراکز اقامتی برای خدمات دهی به توریستها و مسافران ضروری می باشد که هتل یکی از این مراکز اقامتی است.هتل عبارتست از مپرکزی که خدمات و سرویس های مطلوب در ارتباط با غذا و اسکان و پذیرایی یک مهمان را در حد استاندارد تامین نماید.
درفصل اول به کلیاتی درباره هتل وانواع آن ، تعریف جهانگردی و مفاهیم سیاحت و بررسی اهمیت جهانگردی در ایران پرداخته شده است.
در فصل دوم نمونه های مشابه داخلی و خارجی ودر فصل سوم به معرفی و تحلیل سایت پرداخته که در آن به دلیل انتخاب سایت،نظام بندی سایت در مقابل نور،باد و آلودگیهای صوتی و همچنین مسیرهای دسترسی پیاده و سواره به سایت همراه تصاویر مرتبط اشاره شده است.در فصل چهارم بهبرنامه فیزیکی و ریز فضاهای طرح که استانداردهای اصلی طراحی تشریح شده است.در بخش پنجم بهچگونگی فرایند طراحیپروژهودر نهایت پیوست قرار دارد.
مطالعات هتل ۱۲۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان