مطالعات موزه ۱۲۰ص

مطالعات موزه ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول «چارچوب پژوهش»
۱-۱- مقدمه و طرح مسئله
۲-۱- اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده
۳-۱- روش گردآوری اطلاعات
فصل دوم «مفاهیم مرتبط با موضوع»
۱-۲- شناخت و تعریف موزه
۲-۲- انواع موزه ها
۳-۲- شناخت اجزای فضای مختلف
۴-۲- ملاحظات عملکردی موزه ها
۱-۴-۲- نور
۲-۴-۲- سیرکلاسیون
۳-۴-۲- تهویه
۴-۴-۲- رطوبت و حرارت
فصل سوم «الگوها»
۱-۳- پیشینه تاریخی موزه ها
۱-۱-۳- پیشینه تاریخی موزه ها در جهان
۲-۱-۳- پیشینه تاریخی موزه ها در ایران
۲-۳- نقشه موزه ها
۱-۲-۳- نقش اجتماعی موزه ها
۲-۲-۳- نقش فرهنگی موزه ها
۳-۳- حفاظت و نگهداری از آثار و مجموعه ها
۴-۳- بررسی نمونه ها
۱-۴-۳- موزه هنر مدرن در سان فرانسیسکو
۲-۴-۳- موزه جین تینگولی (Jean Tinguely) در باسل
۳-۴-۳- موزه پیکاسو در جرنیکا (Guernica)
فصل چهارم «بررسی فضاهای مورد مداخله»
۱-۴- ویژگی های تاریخی
۲-۴- ویژگی های اجتماعی
۳-۴- ویژگی های محیطی
۱-۳-۴- موقعیت
۲-۳-۴- پستی و بلندی
۳-۳-۴- خاک شناسی
۴-۳-۴- آب و هوا (اقلیم)
۴-۴- ویژگی های اقتصادی
۵-۴- معرفی سایت
فصل پنجم «نظام برنامه ریزی»
۱-۱-۵- برنامه ریزی عملکردی
۲-۱-۵- برنامه ریزی جمعیت
۳-۱-۵- برنامه ریزی فیزیکی
۱-۲-۵- حوزه نمایشگاهی
۲-۲-۵- جمعیت کل بهره برداری
۳-۵- جدول برنامه ریزی فیزیکی
مطالعات موزه ۱۲۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان