خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه کودک ۸۰ص

مطالعات موزه کودک ۸۰ص

مطالعات موزه کودک ۸۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

فصل اول : مطالعات پایه
۱-۱- روان شناسی کودک
۱-۲- اهمیت روان شناسی کودک
۱-۳- ریشه های فلسفی : جان لاک ، ژان ژاک روسو
۱-۴- هدف و فایده ی مطالعه روان شناسی کودک
۱-۵- موضوعات مورد مطالعه در روان شناسی کودک
۱-۵-۱ جنبه های مختلف رشد کودک
۱-۵-۲ نیازهای کودک در سنین مختلف
۱-۵-۳ شیوه های صحیح فرزند پروری
۱-۵-۴ مقابله با برخی مشکلات رفتاری- روانی دوران کودکی
۱-۵-۵- رشد عاطفی
-۵-۵-۱- خصایص حالات عاطفی کودکان
۱-۵-۶- کنجکاوی
۱-۵-۷- رشد اجتماعی
۱-۵-۷-۱- رفتار اجتماعی در سنین پیش از مدرسه
۱-۵-۷-۲- شکل های رفتار اجتماعی
۱-۶- بازی و ایجاد خلاقیت در کودک
۱-۶-۱- خصایص بازی کودکان
۱-۷- رشد و خلاقیت در کودکان
۱-۷-۱- رشد و تکامل خلاقیت
فصل دوم : مطالعات تکمیلی
۲-۱- کودک و معماری
۲-۱-۱- دریافت حسی کودک از فضا
۲-۱-۲- طراحی برای کودکان
۲-۱-۳- کودکان و رنگ ها
۲-۱-۳-۱- کودکان و روان شناسی رنگ ها
۲-۱-۳-۲- دریافت رنگ ها
۲-۱-۴- کودک ، شرایط محیطی و کالبدی
۲-۲- موزه های کودکان در جهان امروز
۲-۲-۱- مقیاس
۲-۲-۲- جهت گیری کودکانه
۲-۲-۳- تکرار
۲-۲-۴- نفوذ فیزیکی
۲-۲-۵- امکان فضاسازی توسط کودکان
۲-۲-۶-بازسازی فضاهای واقعی در مقیاس های کودکانه
فصل سوم : مطالعات تطبیقی
۳-۱- موزه کودکان هیوگو
۳-۲- موزه کودکان کیدسپیس
۳-۳- بچه ها در پرواز
۳-۴- قصر کودکان من
فصل چهارم : مطالعات زمینه
۴-۱- بررسی و شناخت استان گلستان بعنوان بستر طراحی در کشور ایران
۴-۱-۱- مشخصات جغرافیایی استان گلستان
۴-۲- بررسی و شناخت شهر بعنوان بستر طراحی در استان گلستان
۴-۲-۱- موقعیت و ویژگی های جغرافیایی و کالبدی شهر
۴-۲-۲- سیر شکل گیری شهر
۴-۲-۳- جمعیت شهر و ویژگی های فرهنگی شهر
۴-۲-۳-۱- تحولات شاخص نسبت جنسی
۴-۲-۳-۲- ساختار سنی جمعیت
۴-۲-۴- ویژگی های اقتصادی شهر
۴-۲-۵- اقلیم شهر
۴-۲-۵-۱- جهت گیری بهینه ساختمان
۴-۲-۵-۲- فرم بهینه ساختمان
۴-۲-۵-۳- رطوبت نسبی منطقه
۴-۲-۵-۴- دما
۴-۲-۵-۵- تابش
۴-۲-۵-۶- باد
۴-۲-۵-۷- بارندگی
۴-۲-۵-۸- روزها و ماههای یخبندان
-۲-۵-۹- نتایج کاربردی بررسی اقلیمی
۴-۲-۶- توپوگرافی شهر
۴-۳- ویژگی های کالبدی سایت انتخابی در شهرستان
فصل پنجم : معرفی طرح موزه کودکان در شهر
۵-۱- مخاطبان موزه کودکان در شهر
۵-۲- شناخت فضاها
۵-۳- نحوه طراحی فضاها
۵-۳-۱- فضاهای آموزشی
۵-۳-۱-۱- آشنایی با گیاهان
۵-۳-۱-۲- آشنایی با جانوران
۵-۳-۱-۳- آشنایی با بدن انسان
۵-۳-۱-۴- گالری موقت
۵-۳-۱-۵- کتابخانه
۵-۳-۱-۶- داستان گویی
۵-۳-۲- تفریحی
۵-۳-۲-۱- نقاشی
۵-۳-۲-۲- بازی با پازل
۵-۳-۲-۳- بازی با انواع ماشین و هواپیما
۵-۳-۲-۴- بازی با آب
۵-۳-۲-۵- بازی با ماسه
۵-۳-۲-۶- بازی با توپ
۵-۳-۲-۷- آمفی تئاتر
۵-۳-۳- طراحی محوطه
۵-۴- تاسیسات
۵-۵- برنامه ریزی فیزیکی طرح
۵-۶- ایده های طراحی
منابع و مآخذ
مطالعات موزه کودک ۸۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان