خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه خودرو ۱۳۰ص

مطالعات موزه خودرو ۱۳۰ص

مطالعات موزه خودرو ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۲
مرکز موزه تکنولوژی ۳
تاریخچه ۴
مبانی نظری ۱۲
جهانی شدن ۱۸
مقدمه ۱۹
اهداف راهبردی ۲۱
۱-۱- تاریخچه تشکیل موزه: ۲۳
۱-۲- تاریخچه موزهها در ایران: ۲۵
۱-۳- شناخت موزه: ۲۹
۱-۴- انواع موزه در جهان ۳۰
۱-۵- بررسی اثرات ورود اتومبیل در شهرها ۳۱
۱-۵-۱- اتومبیل چیست؟ ۳۱
ضرورت موزه ۳۶
۲-۱- اثرات مختلف برگزاری موزه ها ۳۷
۲-۱-۱- نقش ارتباطی یک موزه ۳۷
۲-۱-۲-۱- اثرات هنری موزه ها: ۳۸
۱) نقش موزه ها در پیشرفت هنر معماری ۳۸
۲-۱-۲-۲- اثرات اقتصادی موزه: ۳۹
۲-۲-تکنولوژی ضرورت زمان و مکان ۴۱
۲-۲-۱- ضرورت زمانی و مکانی: ۴۱
۲-۲-۲- ضرورت فرهنگی: ۴۱
۲-۳- مرکز همایش موزه بین المللی: ۴۲
نمونه های از مراکز اتومبیل ۴۳
نمونه ای از ساختمان مرکز بنز ۴۴
۳-۲- ۱۹۲۸/ ۴۵
۱۹۸۳ مرکز توزیع رنو در سویندون (استان ویلت شایر) ۴۵
معمار کوپ هیمبل بلا ۵۱
ساختمان مجموعه ۵۱
مصالح به کار رفته در نما ۵۱
سایت پلان مجموعه ۵۲
موقعیت در شهر ۵۲
زیبایی و ابهت فضاها از اصول طراحی مجموعه اتومبیل ۵۳
سازه فضاکار انتخاب شده برای اجرای حجم ۵۳
فضاهای داخلی ۵۴
۳-۴- مرکز بنز طراحی از زاها حدید ۶۱
موزه های اتومبیل جهان ۹۸
موزه پورشه ۱۰۱
موزه بی اِم دبلیو ۱۱۱
معماری موزه خودرو ۱۱۱
. پارک موزه ها ۱۲۵
۴-۱- استان تهران ۱۳۳
۴-۲- شهرها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها ۱۳۴
۴-۳- طبیعت‌گردی ۱۳۶
مناطق محبوب گردشگران طبیعت در استان تهران: ۱۳۶
۴-۴- ناهمواری‌ها ۱۳۶
دیواره شمالی. ۱۳۶
دیواره میانی: ۱۳۷
دیواره جنوبی: ۱۳۷
۴-۵- آب و هوا ۱۳۸
کویر یا دشت کویر: ۱۳۸
کوهپایه: ۱۳۹
نیمه خشک و خشک ۱۴۰
۴-۶- منابع آب ۱۴۱
۴-۷- استان تهران در گذر زمان ۱۴۱
۴-۸- پیشینه تاریخی : ۱۴۶
مطالعات سایت ۱۵۲
۵-۱- معرفی سایت : ۱۵۳
قرار گیری سایت در منطقه و دسترسی‌های آن ۱۵۹
معابر اطراف سایت و گره های شهری ۱۶۰
۵-۳- جهت و درجه بندی سرعت باد (میانگین سالانه) ۱۶۱
۵-۴- چرخش زاویه ای خورشید در فصول مختلف ۱۶۳
مبانی نظری طراحی ۱۶۴
۶-۱- مبانی طراحی ۱۶۴
انعطاف‌پذیر ی ۱۶۴
جامعیت و ساختار بافت ۱۶۵
دسترسیها و روابط داخلی ۱۶۵
استفاده از نور طبیعی ۱۶۵
ملاحظات مربوط به ایمنی ۱۶۵
ملاحظات مربوط به تاسیسات مکانیکی ۱۶۶
ملاحظات مربوط به تاسیسات برقی و الکترونیکی ۱۶۶
۱۰-اقتصادی بودن: ۱۶۶
۶-۲- آشنایی با فضاهای موزه ۱۶۷
۶-۲-۱- برنامه ریزی فضاهای خدماتی موزه ۱۶۷
۶-۲-۲- نیازهای انسانی و فضایی بخش های خدماتی ۱۶۷
۶-۲-۳- فضای نمایش کالا- (محدوده غرفه) – فضای حرکتی راهروها ۱۶۷
۶-۳- نیازهای انسانی وفضایی بخش خدمات اطلاعاتی ۱۶۹
۶-۳-۱- خدمات غذایی ۱۶۹
۶-۳-۲- نیازهای انسانی و فضایی بخش خدمات فنی ۱۶۹
بخش تبلیغات و انتشارات ۱۶۹
انتظامات محوطه ۱۷۰
۶-۴- سازه و تاسیسات پیشنهادی برای موزه ۱۷۲
۶-۵- سیستم های خرپایی(خرپا و پرلین) ۱۷۲
منابع ۱۷۳

مطالعات موزه خودرو ۱۳۰ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان