خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه آب ۶۵ص

مطالعات موزه آب ۶۵ص

مطالعات موزه آب ۶۵ص
قیمت: ۸٫۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه.
۱-۲- موزه آب :
۱-۳- هدف از انتخاب موضوع:
۱-۴- دلایل انتخاب طرح:
۱-۵- ایده طراحی :
۲-۲-۱- تعریف موزه
۱-۲-۲- تاریخ موزه در ایران.
۱-۲-۳- مخاطبان موزه
۱-۲-۴- انواع موزه
۳-۱- مطالعه الگوهای معماری..
۳-۱-۱- آب…
۳-۲- حضور طبیعت در معماری..
۳-۳- طبیعت به عنوان بستری برای معماری..
۲-۴- طبیعت رهنمودی در معماری:
۲-۵- نتیجه گیری:
۴-۱- معرفی موزه آب ایران.
۴-۲- معرفی موزه آب یزد:
۵- ۱- ضوابط مربوط به ابعاد و استانداردها
۵-۲- اصول و ضوابط طراحی فضاهای نمایشگاهی و موزه
۵-۳- عوامل موثر در برنامه‌ریزی فیزیکی:
۵-۴- استانداردها و معیارها
۵-۵ – فضاهای آموزشی..
برنامه فیزیکی..
منابع و ماخذ :
مطالعات موزه آب ۶۵ص
قیمت: ۸٫۰۰۰ تومان