خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز کانون تولد دوباره – مرکز ترک اعتیاد ۱۲۰ص

مطالعات مرکز کانون تولد دوباره – مرکز ترک اعتیاد ۱۲۰ص

مطالعات مرکز کانون تولد دوباره – مرکز ترک اعتیاد ۱۲۰ص
این مطالعات داری نقشه و عکس های سه بعدی (۳۰عکس) نیز می باشد.

خرید مطالعات WORD فایل ورد : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

خرید نقشه و عکس های سه بعدی : ۳۵٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول : مطالعات پایه
بیان مسئله
هدف تحقیق
اهمیت تحقیق
پیشینه تحقیق
جنبه نو آوری پروژه
روش تحقیق

فصل دوم : اعتیاد ، درمان اعتیاد و پیشینه تاریخی
۲-۱- اعتیاد
۲-۱-۱- تعاریف اعتیاد
۲-۱-۲- تفاوت عادت و اعتیاد
۲-۱-۳- پیشگیری
۲-۱-۴- وابستگی به مواد افیونی
۲-۱-۵- سم زدایی
۲-۱-۵-۱- سم زدایی به روش بدون دارو
۲-۱-۵-۲- محیط های سم زدایی
۲-۱-۶- درمان اقامتی کوتاه مدت
۲-۱-۷- کانون خانه بهبودی
۲-۱-۸- بازپروری ایمان مدار
۲-۱-۹- برنامه های دوازده قدم
۲-۱-۱۰- بهبودی
۲-۱-۱۱- تفاوت برنامه های سم زدایی با برنامه های نگه دار نده اقامتی
۲-۱-۱۲- عوامل مخاطره آمیز
۲-۱-۱۲-۱- عوامل مخاطره آمیز فردی
۲-۱-۱۲-۲- عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی
۲-۱-۱۳- طبقه بندی مواد اعتیادآور
۲-۱-۱۳-۱- توهم زاها
۲-۱۳-۱-۱- اکستاسی چیست؟
۲-۱-۱۳-۲- کانابیس یا شیره گیاه شاهدانه
۲-۱-۱۳-۳- مواد مخدر: مواد مخدر افیونی و ترکیبات آن عبارت اند از:
۲-۱-۱۳-۴- آرام بخشها
۲-۱-۱۳-۵- محرک ها

۲-۲- اهداف، مراحل درمان و اعتیاد
۲-۲-۱- درمان ا عتیاد
۲-۲-۲- اهداف درمان
۲-۲-۳- نقش فعالیت های بدنی در درمان اعتیاد
۲-۲-۴- کار درمانی
۲-۲-۵- انگیزش
۲-۲-۶- پسرفت بیماری
۲-۲-۷- لغزش
۲-۲-۸- عود

۲-۳- تاریخچه ترک اعتیاد
۲-۳-۱- تاریخچه شکل گیری کانون در ایران

فصل سوم : نمونه های مشابه
۱-۳ نمونه های خارجی
۱-۱-۳سینانان
۲-۱-۳خانه های بهبودی فینیکس
۳-۱-۳خانه های بهبودی اودسی
۴-۱-۳بازپروری مواد مخدر در کالیفرنیا جنوبی
۵-۱-۳خانه های Knox

۲-۳ نمونه های داخلی
۱-۲-۳مرکز توانمند سازی معتادان توسکا
۲-۲-۳جمعیت خیریه تولد دوباره

فصل چهارم : ضوابط ، استانداردها و برنامه فیزیکی
۴-۱ فضاهای خدماتی
۴-۱-۱کافی شاپ
۴-۱-۲رستوران
۴-۱-۳آشپرخانه
۴-۱-۴نمازخانه
۴-۱-۵سرویس بهداشتی

۴-۲ فضاهای تفریحی – ورزشی
استخر

۴-۳ فضاهای فرهنگی
۴-۳-۱ سالن اجتماعات (آمفی تئاتر)
۴-۳-۲ نمایشگاه
۴-۳-۳ کتابخانه

۴-۴ فضاهای درمانی
۴-۵ فضاهای اداری
۴-۶ فضاهای آموزشی
۴-۷ فضاهای ارتباطی
۴-۸ جدول برنامه فیزیکی

فصل پنجم :اقلیم تهران و تحلیل سایت

فصل ششم :مبانی نظری و روند طراحی
۶-۱ ایده تا فرم و موضوع طراحی
۶-۲ ارائه ایده طراحی
۶-۳ مراحل رسیدن از ایده به طرح
۶-۴ ارائه آلترناتیوها
۶-۵ استفاده از نورپردازی های خطی
۶-۶ دیاگرام فضایی

فصل هفتم : سازه و تأسیسات
۷-۱ ساختمان سازه فلزی
۷-۲ استخر
۷-۳ تاسیات مکانیکی

فصل هشتم :مدارک و نقشه ها

فصل نهم : منابع

 

مطالعات مرکز کانون تولد دوباره – مرکز ترک اعتیاد ۱۲۰ص
این مطالعات داری نقشه و عکس های سه بعدی (۳۰عکس) نیز می باشد.

خرید مطالعات Word فایل ورد : ۱۵٫۰۰۰ تومان

 

خرید نقشه و عکس های سه بعدی : ۳۵٫۰۰۰ تومان