خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) ۸۰ص

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) ۸۰ص

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) ۸۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

چکیده
پیش گفتار
فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی
۱-۱در باب مرکز درمانی
۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی
۱-۱-۲ محل استقرار
۱-۱-۳ قابلیت دسترسی
۱-۱-۴ مسیر ماشین رو
۱-۱-۵ مسیر پیاده رو
۱-۱-۶ مشخصات اسکلت ساختمان
۱-۲ پیشینه سازمان انتقال خون
۱-۲-۱فعالیت ها
۱-۲-۲وظایف
فصل دوم : مطالعات کالبدی بستر
۲-۱ موقعیت جغرافیایی
۲-۱-۱ جغرافیایی استان مازندران
۲-۱-۲ شهرستان ساری
۲-۱-۳ ناهمواری ها
۲-۱-۴ زلزله خیزی
۲-۱-۵ منابع آب
۲-۲ ویژگی های اقلیمی
۲-۲-۱ اقلیم استان مازندران
۲-۲-۲ اقلیم شهر ساری
۲-۳ عناصر اقلیمی
۲-۳-۱ دما
۲-۳-۲ رطوبت
۲-۳-۳ بارندگی
۲-۳-۴ باد
۲-۳-۵ پوشش گیاهی
۲-۳-۶ تابش خورشید
۲-۴ موقعیت سایت
۲-۴-۱ موقعیت ساختمان
۲-۴-۲ دسترسی ها
۲-۴-۳ عوامل موثر بر طرح
فصل سوم : مطالعات معماری
۳-۱ نگاهی به نمونه ها – نمونه های داخلی
۳-۱-۱ سازمان انتقال خون مرکزی تهران
۳-۲ چند نمونه خارجی
۳-۲-۱ مرکز درمانی سینت مری
۳-۲-۲ مرکز درمانی یوتا ولی
۳-۲-۳مرکز درمانی در-ونت
۳-۲-۴ مرکز درمانی استرمنت
۳-۳ برنامه ریزی معماری
۳-۳-۱ تاریخچه تالاسمی
۳-۳-۲ کم خونی چیست ؟
۳-۳-۳ تالاسمی ماژور چیست ؟
۳-۴ معیار ها و مشخصات کیفی
۳-۴-۱ ملاحظات معماری فضاهای اداری
۳-۴-۱-۱ سرویس ها
۳-۴-۱-۲ راهروها
۳-۴-۱-۳ درها
۳-۴-۱-۴ پله ها
۳-۴-۱-۵ آسانسورها
۳-۴-۱-۶ رامپ و سکوی شیب دار
۳-۴-۲ ورودی ها
۳-۴-۲-۱ ورودی های اصلی مرکز درمانی
۳-۴-۲-۲ ورودی کارمندان
۳-۴-۲-۳ ورودی سرویس رسانی
۳-۴-۲-۴ ورودی سالن ها
۳-۴-۲-۵ ورودی رستوران و سالن غذاخوری
۳-۴-۳ تعیین حدود
۳-۴-۳-۱ بخش آموزشی
۳-۴-۳-۲ بخش تشخیصی (آزمایشگاه )
۳-۴-۳-۳ بخش تحقیقاتی
۳-۴-۳-۴ بخش بستری (بخش مخصوص بیماران تالاسمی )
۳-۴-۳-۵ بخش کنترل عفونت
۳-۴-۳-۶ بخش اداری
۳-۴-۳-۷ بخش خدماتی.
۳-۴-۳-۷-۱ رخشویخانه
۳-۴-۳-۷-۲ اشپزخانه
۳-۴-۳-۷-۳ انبار ها
۳-۴-۳-۷-۴ پارکینگ
۳-۴-۴ ملاحظات تاسیساتی ، مکانیکی ،حرارتی و برودتی
۳-۴-۴-۱ فضاهای تاسیساتی بیمارستانی شامل
۳-۴-۴-۲ تاسیسات مکانیکی
۳-۴-۴-۲-۱ تاسیسات سرمایش و گرمایش
۳-۴-۴-۲-۲ لوله کشی بخار
۳-۴-۴-۲-۳ مرکز سانترال گازهای طبی
۳-۴-۴-۲-۴ تصفیه فا ضلاب
۳-۳-۵ ملاحظات تاسیسات الکتریکی و برقی
۳-۳-۵-۱ مرکز ژنراتور
۳-۳-۵-۲ تابلوهای برق
۳-۳-۵-۳ اعلام و اطفاء حریق
۳-۳-۵-۴ سیستم روشنایی
۳-۳-۵-۵ پریزهای برق
۳-۳-۵-۶ تلفن
۳-۳-۶-۷ احضار و اینترکام
۳-۳-۵-۸ سیستم صوتی
۳-۳-۵-۹ صدای نامطلوب
فصل جهارم : طرح پیشنهادی (مرکز درمانی )
۴-۱ استقرار طرح
۴-۲ برنامه فیزیکی طرح
۴-۲-۱ ضریب گردش
۴-۲-۲ ساختمان ها و عناصر داخل سایت
۴-۲-۲-۱ معرفی ورودی های مختلف ساختمان
۴-۳ معرفی طبقات
۴-۳-۱ معرفی طبقات
۴-۳-۱-۱ بخش خدماتی
۴-۳-۱-۱-۱ رخشویخانه
۴-۳-۱-۱-۲ آشپزخانه
۴-۳-۱-۱-۳ انبار
۴-۳-۲ معرفی طبقات همکف
۴-۳-۲-۱ حوزه اداری
۴-۳-۲-۲ بانک خون
۴-۳-۲-۳ حوزه مخصوص بیماران تالاسمی
۴-۳-۳ معرفی طبقه اول
۴-۳-۳-۱ اتاق مشاوره تالاسمی
۴-۳-۳-۲ اداری
۴-۳-۳-۳ آزمایشگاه
۴-۳-۴ معرفی طبقه دوم
۴-۳-۴-۱ بخش بستری تالاسمی
۴-۳-۴-۲ اداری
۴-۳-۴-۳ آزمایشگاه
۴-۳-۵ معرفی طبقه سوم
۴-۳-۵-۱ بخش آموزشی
۴-۳-۵-۲ آزمایشگاه
۴-۳-۵ معرفی طبقه سوم
۴-۳-۵-۱ بخش آموزشی
۴-۳-۵-۲ آزمایشگاه
۴-۳-۶ معرفی طبقه چهارم
۴-۳-۶-۱ بخش تحقیقاتی
۴-۳-۶-۲ آزمایشگاه
۴-۳-۷ معرفی طبقه پنجم.
۴-۳-۷-۱ حوزه مدیریت
۴-۳-۷-۲ سالن همایش
۴-۳-۷-۳ آزمایشگاه
۴-۳-۸ معرفی طبقه ششم.
منابع

فهرست تصاویر

تصویر ۱ –۱ بانک خون
تصویر۲ –۱ موقعیت جغرافیایی استان مازندران
تصویر ۲ – ۲موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری
تصویر۲ –۳ ناهمواریها
تصویر ۲ –۴ منابع آب
تصویر ۲-۵- نمودار دما
تصویر ۲-۶ – بارندگی
تصویر ۲-۷ – باد
تصویر ۲- ۸ – پوشش گیاهی
تصویر ۲- ۹ – تابش خورشید
تصویر ۲-۱۰ – موقعیت سایت مرکز درمانی
تصویر ۲- ۱۱ – دیاگرام وزش باد
تصویر ۲- ۱۲ – دسترسی های اصلی و فرعی
تصویر ۲-۱۳- دیاگرام آلودگی صوتی
تصویر ۲- ۱۴ – دیاگرام تابش خورشید
تصویر ۳- ۱ – انتقال خون تهران
تصویر ۳- ۲ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۳ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۴ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۵ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۶ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۷ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۸ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۹ –انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۰ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۱ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۲ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۳ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۴ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۵ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۶ – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۷ – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۸ – انتقال خون تهران
تصویر ۳-۱۹ – دید خارجی انتقال خون تهران
تصویر۳-۲۰ – مرکز درمانی سینت مری
تصویر۳-۲۱ – مرکز درمانی سینت مری
تصویر ۳-۲۲ –مرکز درمانی سینت مری
تصویر ۳-۲۳ – پلان مرکز درمانی سینت مری
تصویر ۳-۲۴ – پلان مرکز درمانی سینت مری
تصویر۳-۲۵ – مرکز درمانی یوتا ولی
تصویر۳-۲۶ – مرکز درمانی یوتا ولی
تصویر۳-۲۷ – مرکز درمانی یوتا ولی
تصویر۳-۲۸– مرکز درمانی یوتا ولی
تصویر۳–۲۹ پلان مرکز درمانی یوتا ولی
تصویر۳-۳۰– پلان مرکز درمانی یوتا ولی
تصویر۳ -۳۱ – مرکز مرکز درمانی
تصویر ۳-۳۲ – مرکز مرکز درمانی
تصویر ۳-۳۳ – مرکز مرکز درمانی
تصویر ۳-۳۴ – مرکز مرکز درمانی
تصویر ۳-۳۵ – مرکز مرکز درمانی
تصویر ۳-۳۶ – پلان مرکز درمانی
تصویر ۳-۳۷ – مرکز درمانی
تصویر ۴-۱ – دیاگرام طبقه
تصویر ۴-۲ – دیاگرام طبقه همکف
تصویر ۴-۳ – دیاگرام طبقه همکف
تصویر ۴-۴ – دیاگرام طبقه اول
تصویر ۴-۵– دیاگرام طبقه دوم
تصویر ۴-۶– دیاگرام طبقه سوم
تصویر ۴-۷ – دیاگرام طبقه چهارم
تصویر ۴-۸ – دیاگرام طبقه پنجم
تصویر ۴-۹ – دیاگرام طبقه ششم

فهرست جداول

۷۳ جدول ۴-۱- برنامه فیزیکی طبقه
۷۴ جدول -۴-۲- برنامه فیریکی طبقه همکف
۷۷ جدول-۴ ۳- برنامه فیزیکی طبقه اول
۷۸ جدول ۴-۴ برنامه فیزیکی طبقه دوم
۸۱ جدول ۴-۵- برنامه فیزیکی طبقه سوم
۸۲ جدول ۴-۶- برنامه فیزیکی طبقه چهارم
۸۴ جدول ۴-۷- برنامه فیزیکی طبقه پنجم
۸۴ جدول ۴-۷- برنامه فیزیکی طبقه ششم

مطالعات مرکز درمان بیماران خاص (تالاسمی) ۸۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان