خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز علمی و آموزشی برای کودکان پیش از دبستان ۱۲۵ص

مطالعات مرکز علمی و آموزشی برای کودکان پیش از دبستان ۱۲۵ص

مطالعات مرکز علمی و آموزشی برای کودکان پیش از دبستان ۱۲۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه
بیان موضوع و طرح مسأله
بیان ضرورت و اهمیت مسأله
اهداف تحقیق
نتیجه گیری
برنامه زمان بندی
بخش اول : مطالعات پایه
فصل اول : روانشناسی کودک (برخورد روانشناسانه با موضوع)
روانشناسی رشد
روانشناسی کودک
شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی
روانشناسی رشد
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد
مراحل رشد کودک
تقسیم بندی دوران کودکی
ویژگی کودکان ۴-۳ ساله
ویژگی کودکان ۵-۴ ساله
ویژگی کودکان ۶-۵ ساله
نتیجه گیری
فصل دوم : نگاهی به آموزش و پرورش (شناخت تکنولوژی آموزشی)
شناخت و تحلیل سیستم های مختلف آموزشی
اهداف آموزش
روش های آموزش
نقد و بررسی نظام های آموزشی
سنتی (معلم محور)
رایج (موضوع محور)
مدرن (دانش آموز محور)
نگاهی به آموزش و پرورش پیش از دبستان در جهان امروز
اهداف آموزش و پرورش در کودکستان ها و مراکز آموزشی ـ تربیتی پیش از دبستان
انتخاب شیوه آموزش مناسب
نتیجه گیری
فصل سوم : ابزارهای آموزشی
بازی
تعریف بازی
اهمیت و هدف بازی
عوامل موثر در بازی
خصوصیات بازی
انواع بازی از جهت محتوا و کاربرد
مراحل رشد و انواع بازی در آن ها
نقاشی
تعریف نقاشی کودکان
مراحل نقاشی کودکان
چرا کودکان نقاشی می کشند
قصه ـ قصه گویی
رسانه های آموزشی
ویژگی یک رسانه آموزشی مطلوب
طبقه بندی قراردادی رسانه های آموزشی
نتیجه
بخش دوم : مطالعات زمینه
ضوابط مکان یابی
الف) ضوابط اجتماعی بافت
ب ) ضوابط کالبدی بافت
مختصری در باب شهر مشهد
چگونگی پیدایش شهر مشهد
شناخت کلی شهر مشهد
مطالعات جمعیتی
توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی
مطالعات جغرافیایی
خصوصیات اقلیمی منطقه مشهد
دما و رطوبت
باد
وضعیت حرارتی هوا در شب و روز
نتیجه گیری
بخش سوم : مطالعات تکمیلی
فصل اول : فضا
روش آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان
نقش معماری در پرورش فکری کودکان
فضا
میزان درک کودک از فضا
کشف روابط فضایی کودک
نیاز به تملک فضا
غنی سازی فضا برای رشد همه جانبه حواس کودک
معیار های کیفیت فضا
سازمان دهی
زمان و مسیر
جزء ـ کل
فرم
تأثیر شرایط محیطی بر کودکان
نور و روشنایی
سروصدا
تهویه
شرایط حرارتی
تأثیر شرایط کالبدی بر کودکان
رنگ
فرم
مقیاس
جنس
تزئینات
مبلمان آموزشی
اندازه مدرسه و مهد کودک
فصل سوم : عمده ترین ویژگی های اقلیمی در مورد ساختمانهای آموزشی
ویژگی های اقلیمی در مورد ساختمان های آموزشی
موارد حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی
ویژگی های اقلیمی
نیازهای حرارتی
جهت استقرار ساختمان
فرم کالبدی و سازماندهی پلان
اندازه پنجره ها
اندازه سایه بان
مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی
سیستم مکانیکی
فصل چهارم : ایمنی
ایمنی در محوطه
نرده های ایمنی
ایمنی در مسیرهای حرکت
ایمنی در راهروها
ایمنی در مسیر پله ها
ایمنی پوشش کف
ایمنی درها
ایمنی پنجره ها
ایمنی در فضای بهداشتی
ایمنی تجهیزات
فصل پنجم : ابعاد و استانداردها
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضای آموزشی
اندازه های بدن کودکان پیش از دبستان
معرفی فضاها در مراکز آموزشی
فصل ششم : اصول طراحی
بخش چهارم : مطالعات تطبیقی
بررسی مهد کودک Adharshila Vatika
بررسی مهد کودک Sunshine Kindergarta
بررسی باشگاه کودک و آینده
بخش پنجم : طراحی
معرفی حوزه های برنامه فیزیکی
سایت آنالیز
منابع و مآخذ
مطالعات مرکز علمی و آموزشی برای کودکان پیش از دبستان ۱۲۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان