خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مدرسه معماری ۱۸۰ص

مطالعات مدرسه معماری ۱۸۰ص

مطالعات مدرسه معماری ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

 

مقدمه: ۷
بیان مسئله: ۷
هدف، ضرورت تحقیق و عنوان پروژه: ۱۱
مبانی نظری عام طرح ۱۳
چکیده (خلاصه)پروژه: ۱۴
کارگاه معماری ۱۵
بیانیه اصول و اهداف ۱۶
نظریه آموزشی ۱۷
بخش اول: مطالعات پایه ۲۰
۲-۱ سیر تحول آموزش معماری: ۲۰
گسستگی دوم ۲۱
(concept) 23
۳-۱ شیوه های سنتی آموزش معماری ۲۷
۴-۱ چکیده ۲۸
مروری بر تاریخچه آموزش معماری: ۲۸
مروری بر شیوه سنتی: ۲۹
مروری بر تاریخچه آموزش آکادمیک معماری در ایران: ۲۹
فصل دوم: مبحث آموزش معماری (عام) ۳۱
۱-۲ مقدمه ۳۱
۲-۲ نظریه ای بر آموزش معماری ۳۱
۳-۲ نقدی بر روشهای آموزش معماری: ۳۲
دروس نظری: ۳۵
دروس کارگاهی: ۳۵
پیشنهادها و راهکارها: ۳۷
۴-۲ نگاهی به آموزش معماری در دوران معاصر ۳۹
۵-۲ بستر در زمینه کار معماری: ۳۹
تحول نظام آموزشی: ۴۰
کارگیری آنها و در نهایت طراحی معماری ۴۱
۶-۲ چکیده ۴۲
مروری بر نظریه آموزش معماری: ۴۲
مروری بر مدخل بر روشهای آموزش معماری: ۴۴
فصل سوم: مبحث آموزش معماری خاص ۴۶
۱-۳ مقدمه ۴۶
۲-۳ آموزش در جهت معماری اسلامی ۴۷
۳-۳ جایگاه درس تاریخ معماری در آموزش معماری ۵۲
ضرورت بررسی موضوع: ۵۳
۱- مقطع بیش از انقلاب فرهنگی: ۵۴
انقلاب فرهنگی و درس تاریخ معماری: ۵۴
تاریخ در خدمت طراحی: ۵۶
۴-۳ چکیده ۵۸
مروری بر جایگاه درس تاریخ معماری: ۵۹
فصل چهارم: تنوع دانشهای موجود در معماری ۶۰
۱-۴ مقدمه ۶۰
۲-۴ شناسایی حوزه های کلی درسی معماری ۶۰
۳-۴ رابطه معماری با سایر رشته ها ۶۳
۴-۴ چکیده: ۶۵
فصل پنحم: انواع سازماندهی ۶۸
۱-۵ سازماندهی مرکزی ۶۸
۳-۱-۵ چگونگی استفاده از سیستم سازماندهی مرکزی در مدارس ۶۹
۱-۲-۵ ویژگی های کلی سازماندهی شعاعی: ۷۰
۲-۲-۵ سیستم سازماندهی شعاعی در مدارس: ۷۱
۱-۴-۵ ویژگیهای سازماندهی مجموعه ای: ۷۴
فصل ششم: اصول و احکام طراحی فضاهای آموزشی ۷۵
۶-۱-۱ اصول معماری ۷۵
احکام معماری: ۷۵
ایجاد انعطاف پذیری در فضاهای آموزشی. ۷۶
احکام معماری: ۷۷
احکام معماری: ۷۸
احکام معماری: ۸۱
نتیجه گیری: ۸۴
احکام معماری: ۸۵
اصول طراحی: ۸۶
دلائل: ۸۶
احکام معماری: ۸۶
اصول طراحی: ۸۸
دلائل: ۸۸
احکام معماری: ۸۸
اصول طراحی: ۸۹
مقدمه: ۹۷
طراحی معماری: ۱۰۰
آموزشکده معماری: ۱۰۴
مدیریت و حرفه معماری: ۱۰۹
بخش دوم: مطالعات تکمیلی ۱۱۲
– تنظیم طرحها و پروژه های اجرایی ۱۱۵
دورنمای تحصیلی کلیه رشته های فنی و حرفه ای: ۱۱۷
سابقه هنرستان در مشهد: ۱۱۹
مقایسه برنامه آموزشی دانشگاههای مختلف در رشته معماری: ۱۲۲
فصل دوم: آئین کار ایمنی واحدهای آموزشی ۱۳۵
تعیین، ابعاد و اندازه های مناسب راهرو و راه پله ۱۳۹
محل صف جمع، تجمع و قدم زدن ۱۴۰
پارکینگ وسایل نقلیه ۱۴۲
۳-۲-۲ آئین کار تامین آسایش محیطی در فضاهای آموزشی ۱۴۲
۴-۲-۲ ایمنی، سازه و تاسیسات در واحدهای آموزشی ۱۴۹
مدرسه دارالفنون ۱۵۵
دانشکده هنرهای زیبا: ۱۵۶
دانشکده معماری A.A 159
مدرسه معماری UIC 164
برنامه های آموزشی خاص مدرسه ۱۶۹
مرکز هنرهای بصری کارپنتر، دانشگاه هاروارد ۱۷۰
مروری بر مرکز هنرهای بصری کارپنتر: ۱۷۵
دانشگاه یــل ۱۷۶
مصالح و نما: ۱۷۶
مدرسه هنر و معماری فلوراید ۱۷۹
برنامه های آموزشی فارغ التحصیلان: ۱۸۱
باهاوس، طراحی صنعتی – معماری: ۱۸۲
آموزش برنامه ریزی: ۱۸۴
مفروضات بنیانی: ۱۸۵
برنامه آموزشی باهاوس: ۱۸۸
مبانی نظری ساختمان: ۱۹۲
چکیده: ۱۹۵
مطالعات مدرسه معماری ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان