خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه گردشگری ۲۴۰ص

مطالعات مجموعه گردشگری ۲۴۰ص

مطالعات مجموعه گردشگری ۲۴۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

فصل اول : طرح مسئله
۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه۱
۱-۲- روش مطالعه و تحقیق۲
۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه۲
۱-۴- تعریف پروژه۲
فصل دوم : شناخت
-۱-۲مقدمه۴
-۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر۴
-۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر۴
-۲-۲اقامت۵
-۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت۵
-۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) ۶
-۳-۲-۲بررسی در سطح ایران۶
-۳-۲ نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی۶
عنوان صفحه

-۱-۳-۲ ساباط۶
-۲-۳-۲کاربات۶
-۳-۳-۲کاروانسرا۷
۲-۳-۴- دسکره یا مهمانخانه۷
-۵-۳-۲ نتیجه گیری۷
-۴-۲فضای باز۷
-۱-۴-۲تعریف فضای باز۷
-۲-۴-۲تقسیم بندی فضاهای باز شهری۸
-۵-۲فضای سبز۹
-۱-۵-۲تعاریف فضای سبز شهری۹
-۲-۵-۲تقسیم بندی فضای سبز شهری۱۰
-۳-۵-۲نتیجه گیری۱۰
-۶-۲انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری۱۰
-۷-۲طبقه بندی منابع تفرجگاهی۱۱
-۱-۷-۲طبقه بندی کلاوسون۱۱
عنوان صفحه

-۱-۱-۷-۲مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند۱۱
-۲-۱-۷-۲مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند۱۱
-۳-۱-۷-۲خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون۱۲
-۸-۲تعریف پارک۱۴
-۱-۸-۲انواع پارکها۱۴
-۲-۸-۲طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها۱۵
-۳-۸-۲طبقه بندی پارکهای شهری۱۶
-۱-۳-۸-۲پارکهای شهر در مقیاس همسایگی۱۶
-۲-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس محله۱۶
-۳-۳-۸-۲ پارک شهری در مقیاس ناحیه۱۶
-۴-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس منطقه۱۷
-۴-۸-۲طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور۱۷
-۱-۴-۸-۲پارک محله ای۱۷
-۲-۴-۸-۲پارک های منطقه ای شهری۱۸
-۳-۴-۸-۲پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ۱۸
عنوان صفحه

-۴-۴-۸-۲باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل۱۸
-۵-۴-۸-۲کمربندهای سبز۱۸
-۹-۲سیر تحول معماری منظر۱۹
-۱-۹-۲باغ‌های دوران باستان۱۹
-۲-۹-۲باغ‌سازی در قرون میانی (قرن ۵ تا ۱۵) ۲۰
-۳-۹-۲ باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن ۱۵ تا قرن ۱۷) ۲۱
-۴-۹-۲باغ و پارک در قرن ۱۸۲۲
-۵-۹-۲پارک در قرن ۱۹۲۳
-۶-۹-۲پارک در قرن ۲۰۲۴
-۷-۹-۲نتیجه‌گیری۲۴
-۱۰-۲باغسازی۲۴
-۱-۱۰-۲تعریف باغ۲۴
-۲-۱۰-۲انواع باغ و ویژگیهای آن۲۵
-۳-۱۰-۲ باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها۲۶
-۴-۱۰-۲معرفی باغهایی با ارزش معماری۲۷
عنوان صفحه

-۱۱-۲خاور دور۳۱
-۱۲-۲معرفی باغسازی در ایران۳۴
-۱-۱۲-۲ باغسازی دوره صفویه۳۴
-۲-۱۲-۲نمونه های باغهای ایران۳۴
-۱۳-۲خصوصیات باغ ایرانی۴۵
-۱-۱۳-۲هندسه باغ ایرانی۴۷
-۲-۱۳-۲ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی۴۷
-۳-۱۳-۲سایر خصوصیات باغ ایرانی۴۸
-۴-۱۳-۲آب در باغ۴۹
-۵-۱۳-۲گیاهان در باغ ایرانی۵۲
-۶-۱۳-۲پوشش گیاهی باغهای ایرانی۵۳
-۱۴-۲مباحث نظری۵۴
-۱-۱۴-۲اوقات فراغت۵۴
-۲-۱۴-۲تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت۵۴
-۳-۱۴-۲ مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر۵۵
عنوان صفحه

-۴-۱۴-۲نقش و کارکرد اوقات فراغت۵۶
-۵-۱۴-۲آثار و نتایج اوقات فراغت۵۶
-۱۵-۲تفریح و تفرج۵۷
-۱-۱۵-۲تعریف واژه تفریح۵۷
-۲-۱۵-۲تعریف تفرج۵۸
-۳-۱۵-۲منابع تفرجگاهی۵۸
-۴-۱۵-۲پیش بینی تقاضای تفرجگاهی۵۸
-۵-۱۵-۲رابطه جمعیت و تفرج۵۹
-۶-۱۵-۲الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی۶۰
-۱۶-۲توریسم و جهانگرد۶۱
-۱-۱۶-۲تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ۶۲
-۲-۱۶-۲توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت۶۳
-۱-۲-۱۶-۲تئوریهای جهانگردی۶۳
-۴-۱۶-۲اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان۶۴
-۵-۱۶-۲ارزشهای فرهنگی و جهانگردی۶۵
عنوان صفحه

-۶-۱۶-۲ارزشهای اقتصادی و جهانگردی۶۵
-۷-۱۶-۲بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف۶۶
-۸-۱۶-۲اهداف توسعه جهانگردی۶۷
-۹-۱۶-۲موانع توسعه جهانگردی۶۷
-۱۰-۱۶-۲جهانگردی پایداری و توسعه آن۶۸
-۱۱-۱۶-۲نتایج۶۹
فصل سوم : مطالعات پایه
بررسی استان خراسان۷۰ -۱-۳
-۱-۱-۳پیشینه تاریخی۷۰
-۲-۳ جغرافیای طبیعی خراسان۷۱
-۱-۲-۳ موقعیت۷۱
-۲-۲-۳ پستی وبلندیها ۷۲
-۳-۳ آب و هوای استان خراسان۷۲
بادها۷۳-۱-۳-۳
-۲-۳-۳ تنوع آب و هوایی استان خراسان۷۴
عنوان صفحه

-۴-۳تقسیمات کشوری۷۴
-۵-۳جمعیت استان۷۵
-۱-۵-۳جمعیت و اهمیت آن ۷۵
-۲-۵-۳رشد جمعیت۷۶
-۳-۵-۳تراکم جمعیت۷۷
-۴-۵-۳سواد۷۷
-۵-۵-۳زمینه های اشتغال۷۷
-۶-۵-۳مسکن۷۸
صنایع دستی۷۸ -۷-۵-۳
۸۰ جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -۶-۳
بناهای یادبود تاریخی۸۲ -۷-۳
بناهای یادبود مذهبی۸۲ -۸-۳
فرهنگ و هنر۸۳ -۹-۳
معرفی چند بنای تاریخی مشهد۸۴ -۱۰-۳
بررسی کلان شهر مشهد۸۶ -۱۱-۳
عنوان صفحه

۸۶ تاریخچه شکل گیری شهر -۱-۱۱-۳
موقعیت جغرافیایی ۸۸ -۱۲-۳
جهت و نوع توسعه شهر۸۸ -۱-۱۲-۳
۸۹ عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -۲-۱۲-۳
مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی۹۲ -۱۳-۳
اقلیم۹۳ -۱۴-۳
دمای هوا ۹۳-۱-۱۴-۳
تابش آفتاب۹۴ -۲-۱۴-۳
میزان بارندگی۹۵-۳-۱۴-۳
رطوبت نسبی۹۵-۴-۱۴-۳
وزش باد۹۵-۵-۱۴-۳
توصیه های اقلیمی۹۶ -۶-۱۴-۳
نقش شهر مشهد در استان خراسان۹۶ -۱۵-۳
وضعیت فرهنگی ۹۷-۱۶-۳
پوشش گیاهی۹۸-۱۷-۳
عنوان صفحه

بررسی‌های جمعیت شهر مشهد۹۹ -۱۸-۳
تعداد جمعیت و میزات رشدآن۹۹ -۱-۱۸-۳
ترکیب جنسی و سنی جمعیت۱۰۰ -۲-۱۸-۳
توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن۱۰۰ -۱۹-۳
تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن۱۰۱-۱-۱۹-۳
عوامل افزایش زائر و مسافر۱۰۲ -۲-۱۹-۳
بررسی روند توریسم در مشهد۱۰۲-۲۰-۳
۱۰۲ توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن -۱-۲۰-۳
بررسی خصوصیات توریسم در مشهد۱۰۳ -۲-۲۰-۳
نوسان تعداد مسافران و زائران۱۰۵ -۳-۲۰-۳
پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال۱۳۹۵۱۰۶-۴-۲۰-۳
پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری۱۰۷-۵-۲۰-۳
بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد۱۰۷ -۲۱-۳
کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد۱۰۸-۲۲-۳
معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد۱۰۸ -۲۳-۳
عنوان صفحه

جاذبه های توریستی شهر مشهد۱۰۸-۲۴-۳
نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد۱۰۹ -۲۵-۳
نگاهی به تاریخ شاندیز۱۱۱-۲۶-۳
ساختار شهری شهر شاندیز۱۱۲-۱-۲۶-۳
-۲-۲۶-۳منظر و ارتباط فضایی۱۱۳
-۳-۲۶-۳ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار۱۱۴
سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار۱۱۶ -۴-۲۶-۳
تنگناها و محدودیت‌ها۱۱۷-۵-۲۶-۳
فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی۱۱۷-۶-۲۶-۳
فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری۱۱۷-۷-۲۶-۳
فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج۱۱۸-۸-۲۶-۳
امکانات و قابلیت‌ها۱۱۹-۹-۲۶-۳
تهیه طرح‌های ویژه گردشگری۱۱۹-۱۰-۲۶-۳
مشکلات و محدودیت‌ها۱۱۹ -۱۱-۲۶-۳
توان‌ها و قابلیت‌‌ها۱۲۰-۱۲-۲۶-۳
عنوان صفحه

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران۱۲۱ منابع و جاذبه‌های گردشگری : -۲۷-۳
ترکیب گردشگران۱۲۲-۲۸-۳
الگوها و رفتارهای گردشگری۱۲۳-۲۹-۳
طرح‌های توسعه۱۲۴-۳۰-۳
فصل چهارم : مطالعات تکمیلی
گردشگری به عنوان یک سیستم۱۲۷-۱-۴
عناصر اصلی سیستم گردشگری۱۲۸-۲-۴
اصول بین المللی گردشگری۱۳۰ -۳-۴
بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران۱۳۴ -۴-۴
طرح توسعه ملی گردشگری ایران۱۳۵-۵-۴
انواع گردشگری۱۳۵-۶-۴
گردشگری روستایی۱۳۷-۷-۴
گردشگری شهری۱۳۸-۸-۴
گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ۱۴۰ -۹-۴
گردشگری پایدار۱۴۳-۱۰-۴
عنوان صفحه

اصول گردشگری پایدار۱۴۴-۱۱-۴
گردشگری فرهنگی۱۴۵-۱۱-۴
اکوتوریسم۱۴۷-۱۲-۴
گردشگری و تکنولوژی۱۴۸-۱۳-۴
انواع جاذبه ها گردشگری۱۵۲-۱۴-۴
شاخصهای کیفی طراحی منظر۱۵۴-۱۵-۴
طراحی محیط و منظر۱۵۴ -۱-۱۵-۴
-۲-۱۵-۴برنامه‌ریزی تفرجی۱۵۵
-۳-۱۵-۴بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها۱۵۶
-۴-۱۵-۴پوشش گیاهی۱۵۶
-۵-۱۵-۴پوشش گیاهی منطقه۱۵۸
-۶-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)۱۵۸
-۷-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)۱۶۰
-۸-۱۵-۴بافت۱۶۱
-۹-۱۵-۴معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت۱۶۱
عنوان صفحه

-۱۰-۱۵-۴ترکیب عملکردی درختان۱۶۲
-۱۶-۴گذرها در طراحی سایت۱۶۲
-۱۷-۴ آب در طراحی سایت۱۶۴
-۱۸-۴«آب» در طراحی فضای سبز۱۶۴
-۱۹-۴اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی۱۶۵
-۲۰-۴نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب۱۶۶
ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی۱۶۷-۲۱-۴
تکنیک‌‌های استفاده از آب۱۶۸-۲۲-۴
مبلمان و المان‌های سایت ۱۷۰-۲۳-۴
نتیجه‌گیری۱۷۲ -۲۴-۴
فصل پنجم : ضوابط طراحی منظر
-۱-۵ضوابط طراحی پارک و فضای سبز۱۷۳
-۱-۱-۵ضوابط شهرسازی ۱۷۳
-۲-۱-۵ضوابط اجرایی۱۷۳
-۳-۱-۵ ضوابط مربوط به شهرسازی۱۷۳
عنوان صفحه

-۲-۵تعیین ابعاد و اندازه فضاها۱۷۴
-۳-۵ضوابط گذرها۱۷۴
-۴-۵ضوابط کف سازی ۱۷۵
-۵-۵ضوابط تجهیزات ۱۸۱
-۶-۵بخش خدماتی ۱۸۶
-۱-۶-۵رستوران مجموعه۱۸۶
-۲-۶-۵ اغذیه ۱۸۷
-۳-۶-۵تریا ۱۸۷
-۴-۶-۵چایخانه ۱۸۷
-۵-۶-۵فضاهای لازم چایخانه‌ سنتی۱۸۸
-۶-۶-۵ رستوران سنتی ۱۸۸
-۷-۶-۵ کیوسکهای فروش تنقلات ۱۸۹
-۸-۶-۵نگهبانی و اطلاعات ۱۹۰
-۹-۶-۵سرویسها ۱۹۰
-۱۰-۶-۵ پارکینگ ۱۹۰

عنوان صفحه

 -۱۱-۶-۵اداری۱۹۱
-۷-۵ بخش فرهنگی ۱۹۲
-۱-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی ۱۹۲
-۲-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری ۱۹۴
-۳-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری۱۹۴
-۸-۵ درک ارزشهای بصری مناظر۱۹۵
-۱-۸-۵پوشش گیاهی مجموعه ۱۹۵
-۲-۸-۵ارزیابی پوشش گیاهی ۱۹۶
-۳-۸-۵طراحی مبلمان در فضای سبز۱۹۸
-۴-۸-۵سکوهای نشیمن در فضای سبز۱۹۹
-۵-۸-۵ تدوین برنامه فیزیکی ۲۰۰

عنوان صفحه

فصل ششم : مطالعات تطببقی
نمونه‌ پارک‌های داخلی۲۰۳ -۶
-۱-۶ باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) ۲۰۳
-۲-۶ طراحی فضاهای عمومی و بناها۲۰۴
-۳-۶ حرکت آب۲۰۷
-۴-۶ مصالح۲۰۸
-۵-۶ پارک گلدن گیت۲۱۰
-۶-۶ باغ‌ها۲۱۲
-۷-۶ یادبودها۲۱۴
مجسمه ها و المانها ۲۱۷ -۸-۶
فصل هفتم : مطالعات کالبدی
۷-۱- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن ۲۱۸
۷-۱-۱مشخصات سایت۲۱۸
۷-۱-۲- محل قرار گیری سایت۲۱۸
۷-۱-۳- آنالیز سایت انتخابی۲۱۸
۷-۱-۴- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) ۲۱۹

فصل هشتم : فرآیند طراحی پروژه
-۱-۸چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی طرح )۲۲۹
اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح۲۲۹-۲-۸
تعریف فضا و درک فضایی۱ ۲۲۹ -۱-۲-۸
زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) ۲۳۱ -۲-۲-۸
شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران۲۳۴ -۳-۸
شکل گیری ساختار و ایده ۲۳۶ -۴-۸
-۱-۴-۸ نقش ایده در طراحی ۲۳۷
نقش ایده در طراحی تفرجگاه۲۳۸ -۲-۴-۸
در جستجوی ایده۲۳۹-۳-۴-۸
شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران۲۴۰-۵-۸
نتیجه گیری۲۴۱-۶-۸
اصول و مبانی نظری پروژه۲۴۲-۱-۶-۸
آنالیز ایده اصلی۲۴۳-۲-۶-۸
منابع و ماخذ ۲۴۴
مطالعات مجموعه گردشگری ۲۴۰ص
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان