خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه هنرهای رزمی ۳۰۰ص

مطالعات مجموعه هنرهای رزمی ۳۰۰ص

مطالعات مجموعه هنرهای رزمی ۳۰۰ص + پلان ها بصورت فایل PDF + عکس های ماکت + پاورپوینت جهت ارائه
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

عنوان پایان نامه ۱
اهداف و علت انتخاب موضوع ۱
شرح موضوع ۲
روند تحقیق۲
چکیده ۳ مقدمه ۵
فصل اول : شناخت و بستر طرح
۱-۱ آموزش ۷
۱-۲ ورزش ۹
۱-۳ ورزش های رزمی ۱۱
۱-۳-۱ تاریخچه ورزش های رزمی
۱-۴ ورزش و نظام اجتماعی ۲۲۱-۴-۱ ورزش و سیاست
۱-۴-۲ ورزش و اقتصاد
۱-۴-۳ ورزش وجامعه
۱-۴-۴ ورزش ، دین ، مذهب ، سنت
فصل دوم : مقررات ومعیارهای طراحی سالنهای ورزشی
۲-۱ مشخصات فضای و معماری سالن های ورزشی۵۲
۲-۱-۱ ابعاد واندازه های سالن های ورزشی
۲-۱-۲ ارتفاع سالن های ورزشی
۲-۱-۳ تجهیزات سالن های ورزشی
۲-۱-۴ فضاهای مورد نیاز سالن های ورزشی
۲-۲ مقررات فنی و جزئیات ساختمانی ۶۹ ۲-۲-۱ کف سازی زمین های ورزشی
۲-۲-۲ مقررات عمومی دیواره ها
۲-۲-۳ مقررات عمومی سقف ها
۲-۳ مشخصات کالبدی ۸۴
۲-۳-۱ تکواندو
۲-۳-۲ جودو
۲-۳-۳ کاراته
۲-۳-۴ بوکس
۲-۴ ترکیب فضایی و ویژگی های مراکز ورزشی ۱۱۱ ۲-۴-۱ موقعیت و شرایط استقرار
۲-۴-۲ مقیاس ، شعاع عملکرد و سرانه های مراکز ورزشی
۲-۴-۳ فعالیت ها و ارتباطات داخلی
۲ -۴- ۴فعالیت های ورزشی برحسب مقیاس ورزشگاه ها
۲-۵ ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی برای معلولین۱۱۹ ۲-۶ اصول کلی راجع به پایداری ساختمان در برابر زلزله ۱۲۲
فصل سوم : ملاحظات طراحی سازه سالنهای ورزشی
۱-۳ کلیات ۱۲۷
۳-۲ رهیافت کلی طراحی ۱۲۸
۳-۲-۱ خدمات
۳ -۲-۱ تقسیمات داخلی
۳ -۲-۱ تجهیزات
۳ -۲-۱ پوشش خارجی بنا
۳ -۲-۱ بارش های آسمانی
۳-۳ طیف راه حل های سازه ای ۱۳۰
۳-۴ اصول سازه ۱۳۰
۳-۵ عنصرهای سازه۱۳۲
۳ -۵-۱ شالوده ها
۳ -۵-۲ سیستم های باربر
۳-۶ ملاحظات ویژه ۱۴۲
۳ -۶-۱ کارهای فلزی
۳ -۶-۱ کارهای بتنی ( ستون ، تیر ، دیوار)
۳-۷ ملاحظات انتخاب سازه۱۴۳
۳-۷-۱ انواع سیستم های سازه ای
۳-۷-۲ مقایسه اجمالی انواع مختلف سازه
فصل چهارم : تاسیسات حرارتی و تهویه سالنهای ورزشی
۴-۱ کلیات ۱۶۰
۴-۲ الزامات گرمایشی ۱۶۰
۴-۲-۱ کمیته کردن تبادل گرما
۴-۲-۲ دما
۴-۳ سیستم های توزیع گرما۱۶۴
۴-۳-۱ سیستم هوای گرم
۴ -۳-۱ سیستم آب گرم
۴-۴ سیستم های خنک کننده۱۶۵
۴ -۴-۱ سیستم ایرواشر
۴ -۴-۲ سیستم کولرآبی
۴-۵ تهویه ۱۶۵
۴ -۵-۱ شرایط تهویه
۴-۵-۲ احساس عدم آسایش
۴-۵-۳ میزان تهویه
۴-۵-۴ سیستم های تهویه
۴-۶ ملاحظات ویژه ۱۷۲
۴ -۶-۱ رطوبت نسبی
۴ -۶-۲ عایق بندی تاسیسات
۴-۶-۲ کانال های انتقال دهنده هوا
فصل پنجم : تاسیسات برقی سالنهای ورزشی
۵-۱ ملاحظات پایه ۱۷۵
۵ -۱-۱ تعیین میزان مصرف
۵-۱-۲ تامین نیرو
۵ -۱-۳ انعطاف پذیری سیستم ها
۵ -۱-۴ صرفه جویی در انرژی

۵-۲ سیستم روشنایی ۱۷۷
۵ -۲-۱ روشنایی رویدادها ورزشی
۵ -۲-۲ روشنایی عمومی
۵ -۲-۳ روشنایی مناطق فرعی
۵-۲-۴ روشنایی خارج از ساختمان
۵-۳ پریزها و خروجی های نیرو و مخابرات ۱۸۱
۵-۴ سیستم ها ی ویژه۱۸۳
۵ -۴-۱ پخش تلویزیونی
۵ -۴-۲ سیستم اعلام حریق
۵ -۴-۳ سیستم پخش صدا
۵ -۴-۴ سیستم تلفن
۵ -۴-۵ سیستم اینترکام
۵ -۴-۶ تابلوی اعلام نتایج
۵-۵ سیستم اتصال زمین حفاظتی ۱۸۹
۵-۶ سیستم حفاظت در برابر آذرخش ۱۸۹
فصل ششم : ملاحظات ویژه سالنهای ورزشی
۶-۱ سیستم اکوستیک سالن ۱۹۱
۶-۲ مقررات ایمنی از حریق ۱۹۵
۶-۲-۱ ضوابط ایمنی سالنهای ورزشی برای محافظت ازورزشکاران و تماشاچیان در برابر حریق
۶-۲-۲ راههای خروج
۶-۲-۳ فضاهای مخاطره آمیز
۶-۲-۴ سیستم های هشدار دهنده و اطفای حریق
فصل هفتم : مطالعات و شناخت بستر طرح
۷-۱ ویژگیهای شهر تهران ۲۰۲
۷-۱-۱ تاریخچه از تهران
۷-۱-۲ موقعیت طبیعی شهر تهران
۷-۱-۳ ویژگیهای اقلیمی شهر تهران
۷-۱-۴ شرایط حرارتی در فضای آزاد
۷-۱-۵ شرایط حرارتی در فضاهای داخلی
۷-۱-۶ توپو گرافی
۷-۱-۷ جهت جلوگیری ساختمان در رابطه با اقلیم
۷-۱-۸ تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه خورشید
۷-۱-۹ فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
۷-۱-۱۰ ضوابط طراحی ، مصالح ساختمانی
۷-۱-۱۱ توصیه های منتج از نمودارهای بیوکلیماتیک ساختمانی شهر تهران
۷-۲ تهران از دیدگاه جمعیتی ۲۲۶
۷-۲-۱ جمعیت
۷-۳ ویژگیهای منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۲۶
۷-۳-۱ خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
۷-۳-۲ ویژگیهای اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
۷-۳-۳ وضعیت تویوگرافی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
۷-۳-۴ وضعیت موجود منطقه ۲۲ شهراری تهران
۷-۳-۵ جمعیت منطقه ۲۲ شهرداری تهران
۷-۳-۶ ساختار تراکم و الگوی مسکن در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در وضعیت فعلی
۷-۳-۷ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
۷-۳-۸ اهداف زیست محیطی در طرح ریزی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
فصل هشتم : بررسی نمونه های موجود
۸-۱ بررسی نمونه های موجود در ایران ۲۶۲
۸-۱-۱ سالن بوکس شهید شیرودی
۸-۱-۲سالن کاراته و جودوی شهید شیرودی
۸-۲ بررسی نمونه های خارجی ۲۶۸
۸-۲-۱ سالن بوکس نیویورک
۸-۲-۲ سالن جودودی نیویورک
نتیجه گیری از مطالعات۲۷۲
فصل نهم : بررسی مکان سایت
۹-۱ تحلیل از سایت ۲۷۵
۹-۲ نتیجه گیری از تحلیل سایت ۲۸۶
فصل دهم : مبانی نظری طرح
۱۰-۱ توجیه طرح ۲۸۸
۱۰-۱-۱برسی چگونگی فعالیت های ورزش های رزمی در تهران
۱۰-۲ شناخت طرح ۲۹۱
۱۰-۲-۱ برنامه فیزیکی طرح
۱۰-۳ روند طراحی ۲۹۲
۱۰-۳-۱ تحلیل شکل های طرح
۱۰-۳-۲ تحلیل احجام طرح
۱۰-۳-۳ تحلیل سیر کولاسیون طرح
۱۰-۳-۴ تحلیل ورودی طرح
۱۰-۳-۵ تحلیل کلیات طرح
۱۰-۳-۶ تحلیلی سازه طرح
۱۰-۳-۷ تحلیل تاسیسات طرح
فصل یازدهم : نقشه های طرح مجموعه ورزشی هنرهای رزمی (منطقه ۲۲ تهران ) ۳۰۳
منابع ۳۱۶
مطالعات مجموعه هنرهای رزمی ۳۰۰ص + پلان ها بصورت فایل PDF + عکس های ماکت + پاورپوینت جهت ارائه
قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان