خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دریاچه شورابیل ۱۸۰ص

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دریاچه شورابیل ۱۸۰ص

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دریاچه شورابیل ۱۸۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

چکیده
مقدمه
فصل اول : مطالعات پایه طرح۱
۱-۱- بررسی امکانات و روند رشد فیریکی و کالبدی شهر و محدوده مورد مطالعه ۲
۱-۱-۱-بررسی روند رشد فیزیکی شهر اردبیل ۲
۱-۱-۲-بررسی امکان رشد کالبدی – حدود و جهات و مراحل توسعه شهر۴
۱-۱-۳-امکانات رشد فیزیکی شهر۸
۱-۱-۴-جهات مختلف توسعه شهر ۹
۱-۱-۵-روند رشد فیزیکی محدوده مورد مطالعه۱۰
۱-۲- امکانات ارتباطی داخلی و خارجی زمین محدوده طرح ۱۱
۱-۲-۱-شبکه ارتباطی در مقیاس شهر۱۱
۱-۲-۲-شبکه ارتباطی محدوده طرح و نحوه ارتباط و اتصال آن با شبکه شهری ۱۵
۱-۳- قابلیت های تقسیم زمین به واحدهای شهری و موقعیت زمین طرح در طرحهای مصوب نظام ناحیه بندی در شهر۱۶
۱-۴- بررسی شیب و شکل زمین ۱۷
۱-۴-۱-شیب زمین در مقیاس شهر و سیستم کلی دفع آبهای سطحی شهر۱۷
۱-۴-۲-شیب و شکل زمین محدوده گردشگری اطراف دریاچه شورابیل ۲۰

فصل دوم : جغرافیای استان اردبیل ۲۲
۲-۱- موقعیت۲۴
۲-۲-تحولات زمین شناسی۲۵
۲-۳- آب و هوا ۲۶
۲-۳-۱-عوامل تشکیل دهنده آب و هوای استان اردبیل ۲۶
۲-۳-۲-عرض جغرافیائی ۲۷
۲-۳-۳-جریانات هوایی ۲۷
۲-۳-۴-دریای خزر ۲۸
۲-۴- ناهمواریهای استان ۲۸
۲-۴-۱-سبلان ۲۹
۲-۴-۲-ارتفاعات باغرو۳۰
۲-۴-۳-کوههای تالش۳۰
۲-۵- حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها ۳۱
۲-۵-۱-حوزه آبریز خزر۳۱
۲-۵-۲-رود ارس۳۱
۲-۵-۳-بالها رود ۳۲
۲-۶- دشت ها ۳۲
۲-۶-۱-دشت مغان ۳۳
۲-۶-۲-دشت مشگین شهر۳۳
۲-۶-۳-دشت اردبیل۳۳
۲-۶-۴-دشت خلخال ۳۴
۲-۷- وی‍‍‍‍‍‍‍ژگیهای جمعیت استان اردبیل ۳۴
۲-۷-۱- زندگی عشایری۳۵
۲-۷-۱-۱-ایل مهم استان ۳۵
۲-۷-۱-۲-مشاغل وتولیدات عشایر استان ۳۶
۲-۸- تقسیمات سیاسی استان اردبیل ۳۷
۲-۹- معادن استان ۳۸
۲-۱۰- قطب های گردشگری ۳۸
۲-۱۰-۱-قطب توریستی سرعین ۳۸
۲-۱۱- شهرستان اردبیل ۴۱
۲-۱۱-۱-موقعیت و حدود شهرستان اردبیل۴۱
۲-۱۱-۲-سابقه تاریخی و وجه تسمیه شهرستان اردبیل۴۲
۲-۱۱-۳-موقعیت طبیعی ۴۳
۲-۱۱-۴-آب و هوای اردبیل۴۵
۲-۱۱-۴-۱-آبهای اردبیل۵۲
۲-۱۱-۴-۱-۱-منابع آب۵۳
۲-۱۱-۴-۱-۱-۱-بارشهای فصلی ۵۳
۲-۱۱-۴-۱-۱-۲-قنات ها و سرچشمه ها۵۴
۲-۱۱-۴-۱-۱-۳-سد ها وبندها ۵۴
۲-۱۱-۴-۱-۲-آبهای سطحی۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۲-۱-رود ارس یا آراز۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-آبهای راکد۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-۱-دریاچه شورابیل۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-۲-دریاچه نئور اردبیل۵۷
۲-۱۱-۴-۱-۴-مصارف گوناگون آب۵۷
۲-۱۱-۵- پوشش گیاهی و حیات جانوری اردبیل ۵۸
۲-۱۱-۵-۱- پوشش گیاهی۵۸
۲-۱۱-۵-۲- پوشش جانوری۶۰
۲-۱۱-۶-ویژگیهای جمعیتی ۶۰
۲-۱۱-۷-ویژگیهای اقتصادی و معیشتی در شهرستان اردبیل ۶۰۲-۱۱-۷-۱-کشاورزی ۶۱
۲-۱۱-۷-۲-دامداری۶۲
۲-۱۱-۷-۳-صنایع دستی ۶۳
۲-۱۱-۷-۴-صنایع ماشین ۶۴
۲-۱۱-۸-ویژگیهای فرهنگی شهر اردبیل ۶۵
۲-۱۱-۸-۱-نهادهای فرهنگی در شهر اردبیل۶۵
۲-۱۱-۸-۲-بازیها و تفریحات سالم۶۵
۲-۱۱-۸-۳-مراسم مذهبی در اردبیل۶۶
۲-۱۱-۹-جاذبه های طبیعی و تاریخی اردبیل ۶۶
۲-۱۱-۹-۱-جاذبه های طبیعی۶۶
۲-۱۱-۹-۲-جاذبه های تاریخی۶۶
۲-۱۱-۱۰-راههای اردبیل۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-جاده های ارتباطی خارجی اردبیل ۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۱-اردبیل-تبریز۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۲- اردبیل-آستارا۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۳-اردبیل – مشکین شهر ۷۱
۲-۱۱-۱۰-۱-۴- اردبیل –خلخال۷۱
۲-۱۱-۱۰-۲-شبکه ارتباطی شهرستان۷۱
۲-۱۱-۱۰-۲-۱- شبکه ارتباطی وضع موجود اردبیل ۷۱

فصل سوم : مبانی نظری طرح معماری ۷۲
۳-۱- مبانی نظری طرح معماری۷۳
۳-۲- عوامل مؤثر در طراحی ۷۴
۳-۲-۱-ویژگی بومی و منطقه ای محیط ۷۴
۳-۲-۲-ویژگی طبیعی محیط۸۰
۳-۲-۲-۱-معماری واکولوژی۸۳
۳-۲-۲-۲- فرهنگ واکولوژی ۸۵
۳-۲-۲-۳- معماری در محیط ۸۷
۳-۲-۲-۳-۱-محیطهای شهری۸۸
۳-۲-۲-۳-۲-محیطهای عمومی واقع در محیط شهری۸۹
۳-۲-۲-۳-۳-پیاده روی یک عنصر انسانی ۹۰
۳-۴- معماری یعنی خلاقیت ۹۲
۳-۴-۱-زمینه های خلاقیت۹۴
۳-۴-۲-تخیل۹۵
۳-۴-۳-نمایش ارزش – نظم و بی نظمی (تضاد)۹۶
۳-۵-حرکت از جزبه کل وکلبه جز ۹۷
۳-۶-زمینه هایمعنی بخش به یک فرم وخلق یک اثر معماری ۹۷
۳-۷- معماری ارگانیک ۹۸

فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی طرح مجموعه توریستی شورابیل ۱۰۲
۴-۱- مقدمه ۱۰۳
۴-۲- اصول مبانی کلی در برنامه ریزی فیزیکی ۱۰۶
۴-۳- اصول و مبانی برنامه ریزی فیزیکی سایت۱۰۷
۴-۴- ارائه سطوح و معیارهای طرح ریزی کاربریهای مجموعه ۱۰۹
۴-۴-۱-فضاهای اقامتی و پذیرائی۱۰۹
۴-۴-۱-۱-کابری هتل۱۰۹
۴-۴-۱-۲-کاربری کمپینگ۱۱۲
۴-۴-۱-۳-کاربری رستوران۱۱۳
۴-۵- فضاهای فرهنگی ۱۱۴
۴-۵-۲-کاربری کتابخانه۱۱۴
۴-۵-۳-کاربری سینما و سالن چند منظوره۱۱۶
۴-۶- کاربری فضاهای تفریحی۱۱۸
۴-۶-۱-کاربری شهربازی۱۱۸
۴-۶-۲-کاربری بازیهای فکری و کامپیوتری۱۱۹
۴-۶-۳-کاربری باغ وحش۱۲۰
۴-۷- کاربری پارکینگ (حاشیه ای ، عمومی ، پارک سوار)۱۲۱
۴-۸- کاربری ورزشی۱۲۲
۴-۹- کاربری تجاری۱۲۵
۴-۱۰- کاربری پارک و فضای آزاد۱۲۶
۴-۱۱- کاربری پارک جنگلی ۱۲۸
۴-۱۲- کاربری مذهبی ۱۲۹
۴-۱۳- کاربری درمانی۱۲۹

فصل پنجم : ضوابط و مقررات طرح ۱۳۱
۵-۱- کاربری اقامتی و پذیرائی (هتل و رستوران) ۱۳۲
۵-۲- کاربری کمپینگ۱۳۲
۵-۳- کاربری تفریحی (شهربازی)۱۳۳
۵-۴- کاربری تجاری۱۳۳
۵-۵- کاربری پارک و فضای آزاد۱۳۴
۵-۶- کاربری مذهبی۱۳۴
۵-۷- کاربری فرهنگی۱۳۴
۵-۸- کاربری کتابخانه۱۳۵
۵-۹- کاربری سینما و سالن چند منظوره۱۳۵

۵-۱۰- کاربری مرکز تحقیقات علمی۱۳۶
۵-۱۱- کاربری سالن بازیهای فکری و کامپیوتری ۱۳۶
۵-۱۲- کاربری مجتمع ورزشی۱۳۶
۵-۱۳- کاربری اداری (مدیریت)۱۳۷
۵-۱۴- کاربری تفریحی (غرفه های سرگرمی)۱۳۷
۵-۱۵- کاربری نمایشگاه گل و گیاه۱۳۷
۵-۱۶- کاربری درمانی ۱۳۷
۵-۱۷- کاربری رستوران۱۳۸

فصل ششم : پوشش خاکی و گونه های گیاهی محدوده طرح ۱۳۹
۶-۱- مقدمه ۱۴۰
۶-۱-۱-هدف۱۴۰
۶-۱-۲-روش کار۱۴۱
۶-۱-۲-۱-موقعیت جغرافیائی و ارتباطات۱۴۲
۶-۱-۲-۲- وضعیت اقلیمی و هوا شناسی منطقه۱۴۲
۶-۱-۲-۳-زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک محدوده دریاچه شورابیل۱۴۵
۶-۲-پوشش خاکی۱۴۹
۶-۲-۱- آبرفت دشت سیلابی رود خانه بالخلی ۱۴۹
۶-۲-۲- یافته های بررسی های ژئوتکنیک محل ۱۵۰
۶-۳- فضای سبز ۱۵۲
۶-۳-۱- بررسی فضا های سبز موجوداطراف شورابیل۱۵۲
۶-۳-۲-تلفیق اطلاعات موجودنتیجه گیری وپیشنهادات ۱۵۷
۶-۳-۳-گونه های گیاهی سازگار منطقه۱۰۶

فصل هفتم : نمونه ها و مصادیق۱۶۲
۷-۱-هتل ساحلی جومیرا وبرج العرب (دوبی)۱۶۳
۷-۲- مرکز فرهنگی جیبائودر نومئا ۱۶۵
فصل هشتم : تحلیل سایت ۱۶۷
۸-۱- موقعیت دریاچه شورابیل نسبت به شهر اردبیل ۱۶۸
۸-۲- نحوه استقرار سایت در کناره دریاچه شورابیل۱۶۹
۸-۳- نحوه دسترسی به سایت۱۷۰
۸-۴- توپو گرافی سایت ۱۷۱
۸-۵- جهت تابش خورشید وبادهای غالب ۱۷۲
۸-۶- دیدهای مختلف سایت ۱۷۳
فصل نهم : معرفی پروژه۱۷۴
۹-۱- روند طراحی ۱۷۵
۹-۲- ایده طراحی ۱۷۶
۹-۳- تندیس گری با نور ۱۷۷
۹-۴- بیان طراحی۱۷۸
۹-۵- برنامه ریزی فیزیکی ۱۸۰
۹-۶- سازه ۱۸۱
۹-۷- تاسیسات۱۸۲
۹-۸-تاسیسات الکتریکی۱۸۳
۹-۹- جمع آوری آبهای سطحی ۱۸۴
۹-۱۰- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی اطفای حریق ۱۸۴
۹-۱۱- معرفی پروژه و نقشه های آن۱۸۵
مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دریاچه شورابیل ۱۸۰ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان