خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه تجاری ـ فرهنگی شهرکتاب ۴۰ص

مطالعات مجموعه تجاری ـ فرهنگی شهرکتاب ۴۰ص

مطالعات مجموعه تجاری ـ فرهنگی شهرکتاب ۴۰ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

مقدمه
حیات شهری
نظام های محله ای در شهرهای بزرگ
معماری شهری
شهرنشینی و ضرورت برنامه ریزی اوقات فراغت
مطالعات اقلیمی ـ جغرافیایی
شرح رویکرد طراحی
چگونگی طرح
نقشه ها و دیاگرام
منابع

مقدمه
پروژه پیش رو ، طراحی مجموعه تجاری ـ فرهنگی شهرکتاب در سطح یکی از محلات شهر تهران است.
فضاهای عمومی شهر ها ، بستر کالبدی حیات مدنی و تعاملات اجتماعی شهروندان است . اما امروزه شاهد آنیم که بناهای عمومی سطح شهر با پیروی کور از معماری ملکی نه تنها بستری برای تعاملات اجتماعی فراهم نمی آورند بلکه هر یک به گونه ای “تعلق به جامعه” را نقض می کنند . در این پروژه با توجه به اصول معماری شهری ، سعی در ارائه راه حلی در این راستا شد .
رویکرد پروژه ، طراحی مجموعه شهرکتاب به گونه ای تفکیک ناشدنی و تنگاتنگ با بافت شهری و رسیدن به یک “بنا ـ فضای شهری” است تا آنجا که نتوان مرز کاملا مشخصی میان حوزه متعلق به بنا و حوزه عمومی که متعلق به شهر است قائل شد .
مطالعات مجموعه تجاری ـ فرهنگی شهرکتاب ۴۰ص
قیمت : ۶۰۰۰ تومان