خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه آموزشی فرهنگی و تفریحی ۱۰۰ص

مطالعات مجموعه آموزشی فرهنگی و تفریحی ۱۰۰ص

مطالعات مجموعه آموزشی فرهنگی و تفریحی ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

فصل اول- درباره فرهنگ و هویت
مقدمه
ویژگیهای طرح
فرهنگ و هویت
فرهنگ و طبیعت
نتایج
فصل دوم- درباره تهران و منطقه
مقدمه
مختصات جغرافیایی
سابقه تاریخی شهر تهران
بررسی های جمعیتی
بررسی وضعیت اقتصادی
شبکه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری
بررسی آلودگی های زیست محیطی
بررسی وضعیت فرهنگی تهران
بررسی منطقه ۲۲ در تهران
موقعیت قرار گیری منطقه
وضعیت شبکه های دسترسی
موقعیت جغرافیایی
شیب و توپوگرافی
وضعیت زلزله
پوشش گیاهی
بررسی های اجتماعی
بررسی کاربردی
فصل سوم- سایت، تحلیل سایت و روند طراحی
پانورامای سایت
نقشه های مختلف تهران و منطقه ۲۲
روند طراحی
تحلیل سیرکرلاسیون سایت
فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی
شرایط اقلیمی تهران
نمودارهای اقلیمی
تابش آفتاب
دما
رطوبت
باد
بارندگی
عوامل فرعی
معماری و اقلیم
گیاهان و معماری
نتیجه
فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملکردها
فضاهای موجود در سایت
آمفی تئاتر و سالن نمایش
مهمانسرا
فضاهای آموزشی
رستورانها
مجموعه ورزشی
کتابخانه
موزه
باغ ایرانی
پارکینک
فصل ششم- تاسیسات
فصل هفتم- برنامه فیزیکی
منابع و ماخذ
مطالعات مجموعه آموزشی فرهنگی و تفریحی ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان