خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع های مسکونی ۹۵ص

مطالعات مجتمع های مسکونی ۹۵ص

مطالعات مجتمع های مسکونی ۹۵ص

خرید مطالعات : ۱۱٫۰۰۰ تومان

چکیده
مقدمه
بخش نخست : شناخت

فصل اول : جزئیات طرح پایان نامه
مقدمه
دلایل انتخاب موضوع
اهداف پژوهش
موقعیت فضایی، مکانی پروژه
منابع پژوهش
نتیجه گیری

فصل دوم :گونه شناسی مسکن شهری
مقدمه
خانه های تک واحدی مجزا
خانه های حیاط دار
خانه های شهری متصل
مجموعه های مسکونی بلندمرتبه
آپارتمان های بادسترسی مرکزی
ساخت وسازهای مسکونی با ارتفاع متوسط
نتیجه گیری

فصل سوم: همسایگی، واحدهمسایگی ومحله
مقدمه
همسایگی
واحدهمسایگی
مفهوم محله دربافت سنتی ایران وروند شکل گیری آن
طراحی معماری محله
نتیجه گیری

فصل چهارم: قواعد شکل گیری سکونت گاه شهری
مقدمه
دانه بندی
ویژگی های توده
ارتباط توده بافضای پیرامون
ویژگی های فضای باز
ویژگی های دسترسی ها وخیابان ها
ویژگی های پارکینگ
اختصاص قسمتهایی اززمین به مکان بازی بچه ها
جانمایی فضای سبز
نتیجه گیری

فصل پنجم: نمونه شناسی مجموعه های مسکونی شهری
مقدمه
گفتار اول: نمونه های داخل کشور
گفتار دوم : نمونه های خارج ازکشور
نتیجه گیری

فصل ششم : شناخت بسترطرح
مقدمه
گفتاراول : شناخت استان مازندران
موقعیت جغرافیایی
تقسیمات کشوری استان
جمعیت
بعد خانوار ، اشتغال و سواد در استان
گفتاردوم : شناخت شهرستان نور و بخش مرکزی
موقعیت جغرافیایی
آب و هوا
رودها
کوهها
جمعیت
خانوار
وضع زناشویی
وضعیت فعالیت
وضع سواد
آموزش
شناسایی منطقه (حوزه نفوذ – عوامل غیرفیزیکی)
تمایلات اجتماعی
انگیزه سفر
مناظروچشم اندازها
دسترسیها
گفتارسوم : شناخت محدوده ی مورد نظرطراحی
موقعیت مکانی سایت
وسعت و ابعاد سایت
دسترسی ها وهمجواری ها ی اطراف سایت
مناظر و چشم انداز اطراف سایت
نتیجه گیری
بخش دوم : طراحی

فصل هفتم : مبانی نظری طراحی
مقدمه
زیستگاههای شهری ولزوم توجه وفضای باز
کیفیت فضای باز
طراحی واحدمسکونی ونقش فضای باز
تقسیمات اقلیمی ایران
ویزگی معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
اقلیم استان مازندران
ویزگی معماری استان مازندران
نمونه معماری بومی استان مازندران
نتیجه گیری

فصل هشتم : برنامه ریزی فیزیکی طراحی
مقدمه
واحدهای مسکونی مورد نیاز مجموعه
کاربری های عمومی مورد نیاز در داخل مجموعه
نتیجه گیری

فصل نهم : فرآینده طراحی
مقدمه
شروع طراحی با ایدئوگرامهای اولیه در طراحی
فضای تفریحی
طراحی واحدهای مسکونی
کنار هم قرارگرفتن ویلاها وتشکیل محله
جهت گیری مناسب ویلاها
جانمایی ویلاهای جهت دار در سایت مجموعه
طراحی ورودی سایت
چیدمان مجدد ویلاها درسایت
تعیین تعدادطبقات ویلاها وفواصل مناسب آنها
طراحی دسترسی سواره
طراحی دسترسی پیاده فضاهای مابین ویلاها ، منظر فضای باز عمومی وکاربری های مورد نیازمجموعه
نتیجه گیری

منابع

چکیده :
نگرشها و اندیشه های معماران را می توان از طراحی خانه های آنها شناخت . به خصوص در خانه هایی که برای خود می سازند و می توان گفت معمار بر جسته ای نیست که خانه ای بر جسته نساخته باشد . خانه و معماری فراگیر ترین و در عین حال اختصاصی ترین فضای معماری در زندگی انسان همیشه چه در ایده و بیان کلامی و چه درعرصه خلق و ساخت معماری برای معماران قابل توجه بوده است.
از آنجا که طراحی خانه به دنبال خود بسیاری از ارزشها و مفاهیم نظیر فضای خصوصی ، تاثیرات فرهنگی ، روابط اعضای خانه ، اقلیم ، بنیان خانواده ، عملکرد دقیق داخلی ، روابط همسایگی و یا حتی محدودیت هایی از نظر اقتصادی و میزان زیر بنا را دارد ، اما همچنان مطرح ترین و پر حجم ترین فضای طراحی در عرصه ی شهر و روستاست .

مطالعات مجتمع های مسکونی ۹۵ص

خرید مطالعات : ۱۱٫۰۰۰ تومان