خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی ۹۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۹۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۹۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

مفهوم سکونت
خانه؛ مفاهیم و معناها
مفهوم سکونت از دیدگاه کریستین نوربرگ شولتز
جنبه¬های مختلف سکونت در معماری
مفهوم سکونت از دیدگاه گاستون بشلار
خانه ایرانی
از معماری گذشته چه درسی می‏توان گرفت
هادی میر میران
نادر اردلان
محمد رضا حائری
ویژگیهای فضاهای سکونتی معاصر
سازمان فضایی خانه‏های معاصر و معیارهای پیشنهادی برای طراحی خانه
خانه؛ نقش¬ها و کارکردها
مسکن نیازها ، اهداف ، انواع
نیازهای عملکردی
نیازهای پایه
نیازهای ساختاری
نیازهای اجتماعی 
رابطه همســایگی
حـــریم
نیازهای نمادین
هدفهای کلی مسکن
انواع خانه ها
خانه تک خانواری مستقل
خانه های کم ارتفاع با دسترسی چندگانه
خانه های کم ارتفاع با دسترسی خصوصی
خط صفر مرزی (خانه هایی با دیوار مشترک)
مجموعه متراکم شهری
خانه های چند خانواری مرتفع با دسترسی چندگانه
برج ها واحدهای نقطه ای
-عوامل سکونت پذیری
فعالیت ها
عملکرد فضاهای مسکونی
– عرصه های خانه
-تامین خلوت و انعطاف پذیری در طرح
– آسایش حرارتی
گرمایش و سرمایش
– ایمنی
– نورپردازی معماری بیست و چهار ساعته
اقلیم و مسکن
اثاثیه و چیدن آنها
مطالعات زمینه
مشهد از دیدگاه عام
نگاهی به مشهد از بعد تاریخی
مشهد از دید کالبدی
مشهد از دید بافت شهری
مشهد از دید بافت عملکردی
مشهد از بعد بصری
توسعه کالبدی شهر مشهد
بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
طراحی اقلیمی در شهر مشهد
موقعیت فضای سبز
نکات اقلیمی خاص مجتمع مسکونی
بررسی تکنیک ساخت مسکن
فضاهای مورد نیاز
بررسی ضوابط طراحی دسترسی ها، مسیرها و پارکینگ در مجموعه مسکونی
بررسی سیستمهای مناسب تأسیساتی و سازه ای
تأسیسات مکانیکی
مقررات ملی و تأثیر آن در طراحی مسکن در ایران
معیارهای عمومی طراحی بلوکها
دسترسی و ورودی به بلوک های ساختمانی
روابط بین واحدهای مسکونی
تناسب و عملکرد فضاها
نما
سیمای شهری
معرفی نمونه هایی از مجتمع های مسکونی
مجتمع مسکونی هبیتات موشه صفوی
مطالعات سایت
موقعیت سایت در شهر
بعد خانوار
اشتغال
شناخت الگوهای رفتاری
الگوهای رفتاری در مقیاس خرد فضاها
حضور کودکان در فضاهای شهری و خیابانها
حضور زنان در فضاهای شهری و خیابان ها
ضوابط کلی کاربری اراضی و تراکم ساختمانی در طرح راهبردی نوسازی وبازسازی محله آبکوه مشهد
جمع بندی و ارائه ساختاری ارتباطی سواره و پیاده در محدوده طرح ونسبت به کل شهر
برنامه فیزیکی
ضوابط و مقررات 
جداول
تصاویر
نقشه
نمودار
مطالعات مجتمع مسکونی ۹۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان