خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی ۱۹۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۹۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۹۰ص
قیمت ۱۳٫۰۰۰ تومان

فصل اول: شناخت منطقه ای
مطالعات جفرافیایی ۱
شناخت کلی استان ۱
جغرافیای فارس ۲
حدود و موقعیت شهر شیراز ۲
آب و هوا ۲
جایگاه شهر شیراز در طرحهای بالا دست ۴
ارتفاعات ۵
توپوگرافی ۵
رودخانه ها ۵
نظری به سیمای منطقه ۵
صنایع و محصولات ۶
نگاهی به شهر ۶
ورودی های به شهر ۷
برج و باروی شیراز ۸
محلات شیراز ۸
موقعیت پروژه درشهر ۱۰
موقعیت پروژه دررابطه با عناصر شاخص طبیعی ۱۱
شناسایی خاک منطقه ۱۱
لرزه خیزی شیراز ۱۱
مطالعات اقلیمی ( اقلیم گرم وخشک) ۱۱
ویژگیهای معماری بومی درمناطق گرم وخشک ایران ۱۱
بافت شهری منطقه گرم وخشک ۱۲
پلان ها ونقشه ها ۱۲
تعداد و مساحت بازشوها ۱۲
گذرها و معابر ۱۳
فرم ابنیه در منطقه گرم و خشک ۱۴
مقیاس و تناسب برای طراحی فضاهای شهری ۱۸
مطالعات اقلیمی ۱۹
مطالعات تاریخی ۳۱
مطالعات جمعیتی – اجتماعی ۴۳
مطالعات فرهنگی ۴۶
مطالعات اقتصادی ۵۰
مطالعات کالبدی ۵۲
فصل دوم : طراحی شهری
طراحی در شهرهای ایران (طراحی شهری) ۵۶
سازمان فضایی خانه درمعماری ایران ۵۷
اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی ۵۷
محصور کردن فضا ۵۸
نظم فضایی شهرهای تاریخی ایران ۵۹

فصل سوم: مسیرهای ارتباطی مسکونی
طراحی مسیر خیابان، ورودی یک منطقه ی مسکونی ۶۲
خیابان اصلی درمنطقه مسکونی ۶۴
بافت معابر پیاده یک شهر و اتصال مقاصد مهم توسط این شبکه به هم ۶۵
ترافیک پیاده پیاده ها روها ۶۶
نوار مستحکم حاشیه خیابان ۶۷
نوار غیر مستحکم حاشیه خیابان ۶۷
خیابان فرعی مسکونی ۶۸
انواع شبکه راههای دسترسی به مناطق مسکونی ۶۹
سلسله مراتب دسترسی ۷۱
فصل چهارم : شکل گیری محلات
شکل گیری محلات از نظر تاریخی ۷۳
بررسی اجزاء تشکیل دهنده محلات ۷۴
شکل گیری محلات به لحاظ ساختار ۷۴
اصول و عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتها درکنارراهها ۷۵
فصل پنجم: شکل گیری شهر شیراز
شکل گیری شهر شیراز ۷۸
خصوصیات خانه در شیراز ۷۸
ویژگی های شهر شیراز قدیم ۸۰
بررسی و ارزیابی بافت قدیم از نظر فضاهای مثبت و منفی شهری ۸۱
ارزشیابی ساختمان های بافت قدیم شهر از نظر معماری ۸۲
ویژگیها ی فضاهای خانه ۸۳
بررسی شکلی نماهای خانه ها ۸۶
مشخصات و معیارهای فضای مسکونی ۸۸
تراکم مسکونی ۹۲
فصل ششم: ابعاد و استانداردهای مجتمع مسکونی
استانداردهای فضاهای مسکونی ۹۵
مشخصات فضاهای مسکونی ۹۵
فصل هفتم :تیپولوژی مناطق مسکونی اطراف سایت (فاقد فصل ۷)
فصل هشتم: تحلیل نمونه های مشابه داخلی و خارجی
تحلیل و بررسی شهرک مصنوعی شوشتر نو ۱۷۱
فصل نهم : هدف از طراحی
منطق شکل و فضای معماری و بافت شهر در برابر مسائل آب و هوائی ۱۷۶
اصول عمده طراحی مسکن در اقلیم گرم و خشک ۱۷۷
مرمت در شیراز ۱۷۸
مرمت بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز (محور سنگ سیاه) ۱۸۰
فصل دهم : مراحل طراحی پروژه
ارزش بناهای اطراف سایت ۱۸۳
بافت با ارزش و فاقد ارزش ۱۸۴
دسترسی های سایت ۱۸۵
پروخالی های اطراف سایت ۱۸۷
محدوده طراحی ۱۸۹
منابع ۱۹۰
مقدمه :
در چند سال گذشته نه تنها بلکه در بسیاری از کشورها طرحهایی ارائه شده اند که توانسته با آمیزش دو عامل (( ارجاع به بستر فرهنگی منطقه )) و (( نشان دادن آهنگی امروزی)) نظر منتقدان را به خود جلب کنند، طرحهایی که از سویی معطوف به جدال کهنه
(( خودی )) / (( غیر خودی )) و (( خاص گرایی )) / (( عام گرایی )) مایل به ارجاع و احترام به بستر فرهنگی خاص هستند ولی همزمان سعی در ارائه تصویری یا طعمی امروزی دارند.
این جریان در کشور ما نیز سابقه ای نه چندان دیرین دارد و تلاش دارد نوعی از معماری بیافریند که در تداوم تکاملی معماری گذشته این سرزمین کهن باشد و بتوان جایگاهی را در معماری معاصر جهان به خود اختصاص دهد. این جریان همچنان در کشور ما در حال شکل گیری است و هنوز به آن پختگی معماری کهن ما نرسیده است و نیاز به مدون کردن دیدگاههای طراحان و خود باوری بیشتری در مورد آنچه از نیاکان به ما ارث رسیده است دارد.
مطالعات مجتمع مسکونی ۱۹۰ص
قیمت ۱۳٫۰۰۰ تومان