خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

چکیده :
هدف
روش کار
یافته ها
نتیجه گیری
پیشگفتار:
فصل اول:شناخت موضوع
۱٫۱- طرح موضوع و اهمیت آن ۲
۱٫۱٫۱- علت انتخاب موضوع ۲
۱٫۱٫۲- اهداف تحقیق ۳
۱٫۱٫۳- روش تحقیق ۵
۱٫۲- روان شناسی محیط های مسکونی ۶
۱٫۲٫۱- سکونتگاه چیست؟ ۶
۱٫۲٫۲- مسکن ۶
۱٫۳- عوامل مؤثر بر مجموعه های مسکونی ۸
۱٫۴- بخش اول: بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی ۳۰
۱٫۴٫۱- خانه اقوام ایران (بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی) ۳۰
۱٫۵- بخش دوم: خانه های شهری ۳۲
۱٫۶- بخش سوم: بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی ۳۳
۱٫۶٫۱- شاخص های اصلی طراحی مسکن اجتماعی ۳۳
۱٫۶٫۲- تپولوژی سایت (گونه استقرار بلوک های مسکونی) ۳۳
۱٫۶٫۳- بلوک های مسکونی زنجیره ای خطی ۳۳
۱٫۶٫۴- بلوک های مسکونی منفرد ۳۴
۱٫۶٫۵- بلوک های چند باله ۳۴
۱٫۶٫۶- بلوک های مسکونی با حیاط داخلی پیاده ۳۵
۱٫۶٫۷- بلوک های مسکونی ترکیبی ۳۵
۱٫۶٫۸- بلوکهای مسکونی متفرقه ۳۵
۱٫۶٫۹- مساحت زمین ۳۶
۱٫۶٫۱۰- جمعیت و ترکیب آن ۳۶
۱٫۶٫۱۱- ضریب اشتغال طبقه همکف ۳۶
۱٫۶٫۱۲- ضریب پارکینگ ۳۷
۱٫۷- فضاهای واحد مسکونی ۳۸
۱٫۷٫۱- پارکینگ ۳۸
۱٫۷٫۲- ورودی ۳۹
۱٫۸- فضاهای عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوری) ۴۰
۱٫۸٫۱- عرصه مشترک ۴۰
۱٫۸٫۲- محل نشیمن ۴۱
۱٫۸٫۳- عرصه پذیرایی و مهمان ۴۱
۱٫۸٫۴- پذیرایی ۴۱
۱٫۹- فضای خصوصی خانه ها(اتاق ها) ۴۲
۱٫۹٫۱- آشپزخانه ۴۲
۱٫۹٫۲- سرویسهای بهداشتی ۴۲
۱٫۹٫۳- کمد و انبار ۴۲
۱٫۹٫۴- حیاط و بالکن ۴۳
۱٫۱۰- بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی ۴۳
۱٫۱۰٫۱- ارتباط سواره و پیاده در مجموعه های مسکونی ۴۳
۱٫۱۰٫۲- سیستم حمل و نقل (سواره) ۴۳
۱٫۱۰٫۳- سیستم عابر پیاده ۴۵
۱٫۱۰٫۴- شیب ها و درجه بندی آنها ۴۶
۱٫۱۱- کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی ۴۷
۱٫۱۱٫۱- انتخاب سایت ۴۷
۱٫۱۲- جهت گیری ساختمان : ۴۹
۱٫۱۲٫۱- نور خورشید ۴۹
۱٫۱۲٫۲- جهت وزش باد ۵۰
۱٫۱۲٫۳- چشم اندازها ۵۰
۱٫۱۳- نمونه های داخلی و خارجی ۵۱
۱٫۱۳٫۱- نمونه های داخلی ۵۱
۱٫۱۳٫۱٫۱- بررسی یک نمونه در شمال تهران ۵۱
۱٫۱۳٫۲- نمونه های خارجی ۵۵
۱٫۱۴- چهار چوب فکری نظری طرح ۶۵
۱٫۱۴٫۱- مبانی نظری طرح: ۶۵
۱٫۱۵- ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازی ۶۸
۱٫۱۵٫۱- بررسی طرح مجموعه‌های مسکونی ۶۸
۱٫۱۵٫۱٫۱- محل استقرار بنا ۶۸
۱٫۱۵٫۲- ضوابط احداث ‌بنا در جوار حیاطهای جنوبی (در قطعات جنوبی) ۶۸
۱٫۱۵٫۳- احداث بنا در جوار حیاطهای شمالی (در قطعات شمالی) ۶۹
۱٫۱۵٫۴- حیاط در قطعات شرقی یا غربی ۶۹
۱٫۱۵٫۴٫۱- محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات ۷۰
۱٫۱۵٫۴٫۲- محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمعسازیها ۷۰
۱٫۱۵٫۴٫۳- حداقل فضای باز ۷۱
۱٫۱۵٫۵- ضوابط و مقررات عمومی ۷۲
۱٫۱۵٫۶- تعیین تراکم ساختمانی ۷۳
۱٫۱۵٫۷- ضوابط مربوط به پارکینگ تعداد آن ۷۴
۱٫۱۵٫۷٫۱- پارکینگ مسکونی و غیر مسکونی ۷۴
۱٫۱۵٫۸- سایر ضوابط احداث بنا ۷۷
۱٫۱۵٫۸٫۱- نماسازی ۷۷
۱٫۱۵٫۸٫۲- هماهنگی بنا با ابنیه همجوار: ۷۸
۱٫۱۵٫۹- فاصله در اشکال مختلف استقرار بنا در زمین‌های با بیش‌از یک بلوک ساختمانی ۷۸
۱٫۱۵٫۱۰- پیش‌آمدگی، بالکن‌ها و نورگیرها ۷۹
۱٫۱۵٫۱۱- فاصله در اشکال مختلف احداث بنا ۸۰
۱٫۱۶- ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی ۸۲
۱٫۱۶٫۱- تعریف: ۸۲
۱٫۱۶٫۲- ورودیها ۸۲
۱٫۱۶٫۳- راهرو ۸۲
۱٫۱۶٫۴- بازشوها (در و پنجره) ۸۳
۱٫۱۶٫۵- پله ۸۴
۱٫۱۶٫۶- سطح شیبدار ۸۵
۱٫۱۶٫۷- آسانسور ۸۵
۱٫۱۷- مقیاس انسانی ۸۷
۱٫۱۷٫۱- ابعاد ورودی : ۸۷
۱٫۱۷٫۲- تعداد بلوک ها و واحدهای هر بلوک ۸۸
۱٫۱۷٫۳- نسبت واحدهای ۲ خوابه، ۳خوابه به تک خوابه از دید فرهنگی ۸۹
۱٫۱۸- ایمنی و امنیت در ساختمان ها ۹۰
۱٫۱۸٫۱- امنیت در ساختمان ۹۰
۱٫۱۸٫۲- سیستم‌های قفل کننده ۹۱
۱٫۱۸٫۳- سیستم های کلید مرکزی: ۹۱
۱٫۱۹- ایمنی در مجتمعهای مسکونی ۹۲
۱٫۱۹٫۱- شیشه‌های مقاوم در برابر آتش : ۹۳
۱٫۱۹٫۲- زنگ های خطر دود: ۹۴
۱٫۲۰- بررسی آثار کالبدی و فضایی مجموعه های مسکونی: ۹۵
۱٫۲۰٫۱- دید و چشم انداز: ۹۵
۱٫۲۰٫۲- پدیده اشراف : ۹۷
۱٫۲۰٫۳- مقیاس ساختمان های بلند در ترکیب با مجموعه : ۹۸
۱٫۲۰٫۴- تکرار اجزاء: ۹۹
۱٫۲۰٫۵- اندازه اجزاء : ۱۰۰
۱٫۲۰٫۶- شکل Shape 101
تابش آفتاب : ۱۰۳
منابع و ماخذ: ۱۱۱
منابع
مطالعات مجتمع مسکونی ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان