خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی ۱۰۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۰۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی ۱۰۰ص
این مطالعات خیلی کامل و مرتب و دارای پاورقی و بیش از ۲۰ منبع می باشد.
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

چکیده :
مقدمه :
تاریخچه خانه :
فصل اول : جزئیات طرح پایان نامه
oمقدمه
•دلایل انتخاب موضوع
•اهداف پژوهش
•موقعیت فضایی، مکانی پروژه
•منابع پژوهش
oنتیجه گیری

فصل دوم :گونه شناسی مسکن شهری
oمقدمه
•خانه های تک واحدی مجزا
•خانه های حیاط دار
•خانه های شهری متصل
•مجموعه های مسکونی بلندمرتبه
•آپارتمان های بادسترسی مرکزی
•ساخت وسازهای مسکونی با ارتفاع متوسط
oنتیجه گیری
فصل سوم : همسایگی ، واحد همسایگی و محله
oمقدمه
•همسایگی
•واحدهمسایگی
•مفهوم محله دربافت سنتی ایران وروند شکل گیری آن
•طراحی معماری محله
oنتیجه گیری

فصل چهارم : قواعد شکل گیری سکونت گاه شهری
oمقدمه
•دانه بندی
•ویژگی های توده
•ارتباط توده بافضای پیرامون
•ویژگی های فضای باز
•ویژگی های دسترسی ها وخیابان ها
•ویژگی های پارکینگ
•اختصاص قسمت هایی از زمین به مکان بازی بچه ها
•جانمایی فضای سبز
oنتیجه گیری

فصل پنجم: نمونه شناسی مجموعه های مسکونی شهری
oمقدمه
گفتار اول: نمونه های داخل کشور
گفتار دوم : نمونه های خارج ازکشور
oنتیجه گیری

فصل ششم : شناخت بسترطرح
oمقدمه
گفتاراول : شناخت استان مازندران
•موقعیت جغرافیایی
•تقسیمات کشوری استان
•جمعیت
•بعد خانوار ، اشتغال و سواد در استان
گفتاردوم : شناخت شهرستان نور و بخش مرکزی
•موقعیت جغرافیایی
•آب و هوا
•رودها
•کوهها
•جمعیت
•خانوار
•وضع زناشویی
•وضعیت فعالیت
•وضع سواد
•آموزش
•شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ – عوامل غیرفیزیکی )
•تمایلات اجتماعی
•انگیزه سفر
•مناظروچشم اندازها
•دسترسیها
گفتارسوم : شناخت محدوده ی مورد نظرطراحی
•موقعیت مکانی سایت
•وسعت و ابعاد سایت
•دسترسی ها و همجواری ها ی اطراف سایت
•مناظر و چشم انداز اطراف سایت
oنتیجه گیری

فصل هفتم : مبانی نظری طراحی
oمقدمه
•زیستگاههای شهری ولزوم توجه وفضای باز
•کیفیت فضای باز
•طراحی واحدمسکونی ونقش فضای باز
•تقسیمات اقلیمی ایران
•ویزگی معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
•اقلیم استان مازندران
•ویزگی معماری استان مازندران
•نمونه معماری بومی استان مازندران
oنتیجه گیری

فصل هشتم : برنامه ریزی فیزیکی طراحی
oمقدمه
•واحدهای مسکونی مورد نیاز مجموعه
•کاربری های عمومی مورد نیاز در داخل مجموعه
oنتیجه گیری

فصل نهم : فرآینده طراحی
oمقدمه
•شروع طراحی با ایدئوگرامهای اولیه در طراحی
•فضای تفریحی
•طراحی واحدهای مسکونی
•کنار هم قرارگرفتن ویلاها وتشکیل محله
•جهت گیری مناسب ویلاها
•جانمایی ویلاهای جهت دار در سایت مجموعه
•طراحی ورودی سایت
•چیدمان مجدد ویلاها درسایت
•تعیین تعدادطبقات ویلاها وفواصل مناسب آنها
•طراحی دسترسی سواره
•طراحی دسترسی پیاده فضاهای مابین ویلاها ، منظر فضای باز عمومی وکاربری های مورد نیازمجموعه
oنتیجه گیری
منابع

چکیده :

نگرشها و اندیشه های معماران را می توان از طراحی خانه های آنها شناخت . به خصوص در خانه هایی که برای خود می سازند و می توان گفت معمار بر جسته ای نیست که خانه ای بر جسته نساخته باشد . خانه و معماری فراگیر ترین و در عین حال اختصاصی ترین فضای معماری در زندگی انسان همیشه چه در ایده و بیان کلامی و چه درعرصه خلق و ساخت معماری برای معماران قابل توجه بوده است.
از آنجا که طراحی خانه به دنبال خود بسیاری از ارزشها و مفاهیم نظیر فضای خصوصی ، تاثیرات فرهنگی ، روابط اعضای خانه ، اقلیم ، بنیان خانواده ، عملکرد دقیق داخلی ، روابط همسایگی و یا حتی محدودیت هایی از نظر اقتصادی و میزان زیر بنا را دارد ، اما همچنان مطرح ترین و پر حجم ترین فضای طراحی در عرصه ی شهر و روستاست .
مطالعات مجتمع مسکونی ۱۰۰ص
این مطالعات خیلی کامل و مرتب و دارای پاورقی و بیش از ۲۰ منبع می باشد.
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان