خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ۱۷۰ص – فایل PDF

مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ۱۷۰ص – فایل PDF

مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ۱۷۰ص – فایل PDF
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان
این مطالعات بصورت فایل پی دی اف PDF می باشد.
در صورت خرید این مطالعات حدود ۵۰ صفحه مطلب در زمینه معماری پایدار با فرمت فایل Word نیز برایتان ارسال می شود.

مشاهده فهرست : مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد توسعه پایدار – پایداری اجتماعی ۲۰۰ص

مقدمه
پیشگفتار
فصل اول – شناخت بستر طرح
۱-۱ مطالعات تاریخی و فرهنگی
۱-۱-۱ سابقه تاریخی شهر اردبیل
۱-۱-۲ وجه تسمیه اردبیل
۱-۱-۳ دین مردم اردبیل در ادوار مختلف تاریخ
۱-۱-۴ اردبیل مرکز تشییع در دوره صفوی
۱-۲ سیر تاریخی زبان ترکی در اردبیل
۱-۳ موقعیت و جغرافیایی طبیعی استان
۱-۴ اقلیم استان اردبیل
۱-۵ معماری مساکن قدیمی (بومی ) منطقه

فصل دوم – مبانی نظری معماری
۲-۱ معماری و طبیعت
۲-۱-۱ انسان و طبیعت
۲-۲ اصطلاح پایداری
۲-۲-۱ توسعه ی پایدار
۲-۲-۲ پایداری محیطی
۲-۲-۳ تعاریف ساخت و ساز پایدار
۲-۲-۴ اهداف کلی ساختمان های پایدار
۲-۲-۵ اصول توسعه ساخت و ساز پایدار
۲-۲-۶ استفاده پایدار از منابع زیستی
۲-۲-۷ استفاده از منابع تجدید ناپذیر
۲-۲-۸ کاربرد معقول از چوب
۲-۲-۹ حفاظت از تنوع زیستی
۲-۲-۱۰ استاندارد اروپایی – امریکایی توسعه پایدار
۲-۲-۱۰-۱ بیانیه ریو و گوهینامه LEED
۲-۳ طراحی پایدار
۲-۳-۱ اصول اولیه طراحی پایدار
۲-۳-۲ درک محیط
۲-۳-۳ ارتباط با طبیعت
۲-۳-۴ درک روندهای موجود در طبیعت
۲-۳-۵ درک تاثیرات محیطی
۲-۳-۶ روند مشارکتی طراحی
۲-۳-۷ درک مردم
۲-۳-۸ مسکن پایدار
۲-۴ معماری پایدار
۲-۴-۱ مرحله صرفه جویی در منابع (Economy of Resources)
۲-۴-۲ مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی(Life Cycle Design)
۲-۴-۳ مرحله طراحی برای انسان (Humane Design)
۲-۴-۴ اصول معماری پایدار
۲-۴-۴-۱ کوچک بیندیشید
۲-۴-۴-۲ گرمایش ساختمان با آفتاب
۲-۴-۴-۳ راحتی و آسایش خود را حفظ کنید
۲-۴-۴-۴ استفاده از انرژی های قابل بازیافت
۲-۴-۴-۶ استفاده از مصالح بومی
۲-۵ معماری سبز
معماری سبز (GreenArchitecture) یا معماری پایدار
۲-۵-۱ کلیات و اهداف در معماری سبز
۲-۵-۲ اصول معماری سبز
اصل اول : حفاظت از انرژی
اصل دوم : کار با اقلیم
اصل سوم ” کاهش استفاده از منابع جدید
اصل چهارم : احترام به کاربران
اصل پنجم : احترام به سایت
اصل ششم : کل گرایی
۲-۵-۳ دستورالعمل اجرایی معماری سبز برای ساختمان های مسکونی
۲-۵-۳-۱ نحوه استقرار و کاربری اراضی سبز
۲-۵-۳-۲ طراحی خانه های سبز
۲-۵-۳-۳ مصالح سبز
۲-۵-۴ ساختمان سبز
۲-۵-۴-۱ بام سبز
۲-۵-۴-۲ تاریخچه کاربرد بامهای سبز
۲-۵-۴-۳ مزایای بامهای سبز
۲-۵-۴-۴ معایب بامهای سبز
۲-۵-۴-۵ انواع بامهای سبز
۲-۵-۴-۶ اجزای تشکیل دهنده بامهای سبز

فصل سوم – شناخت موضوع
۳ شناخت موضوع (مجتمع مسکونی)
۳-۱ تعاریف مجتمع مسکونی
۳-۱-۱ علت ایجاد مجتمع های مسکونی
۳-۱-۲ انواع مجتمع های مسکونی
۳-۱-۳ علل ایجاد مجتمع های پلکانی
۳-۲ کلمات مشترک زبان معماری مسکن
۳-۲-۱ جداره خارجی بنا
۳-۲-۲ ورودی خانه
۳-۲-۳ هشتی
۳-۲-۴ دالان
۳-۲-۵ حیاط
۳-۲-۶ حوض و باغچه
۳-۲-۷ نمای اصلی
۳-۲-۸ تالار
۳-۲-۹ نشیمن
۳-۲-۱۰ فضاهای خدمات
۳-۲-۱۱ ارتباطات عمودی
۳-۲-۱۲ محور تقارن
۳-۲-۱۳ جهت غالب قرارگیری ساختمان
۳-۳ مفاهیم و ویژگی های سکونت و مسکن در جامعه سنتی ایران
۳-۳-۱ وحدت و تنوع
۳-۳-۲ محرمیت
۳-۳-۳ همسایگی
۳-۳-۴ درونگرایی
۳-۳-۵ هویت
۳-۴ طراحی مسکن و علوم رفتاری

فصل چهارم – بررسی نمونه
۴-۱ نمونه داخلی
مجموعه مسکونی کویر
در این بخش عکس هایی از نما مختلف مجتمع و همچنین نقشه های مجتمع نیز موجود می باشد.
مشخصات فنی ساختمان

۴-۲ نمونه خارجی
مجموعه مسکونی رویال (آنتالیا ترکیه)
در این بخش نقشه های مجموعه و همچنین عکس های با کیفیت از نما مجموعه و داخل مجموعه نیز می باشد.
ویژگی های اصلی مجموعه

فصل پنجم – استاندارها
۵-۱ بررسی استانداردها
۵-۱-۱ معیارها و استانداردهای مسکن
۵-۱-۲ ابعاد فضاهای عملکردی مسکن
۵-۱-۲-۱ فضای نشیمن اصلی
۵-۱-۲-۲ فضاهای چند منظوره
۵-۱-۲-۳ فضای پذیرایی از مهمان
۵-۱-۲-۴ عرصه های مربوط به وظایف خانه داری و مراقبت های بهداشتی
۵-۱-۲-۵ فضاهای نگهداری از وسایل انبار
۵-۱-۲-۶ فضای مراقبت های بهداشتی
۵-۱-۲-۷ فضای ورود و خروج و ارتباط داخلی مسکن
۵-۱-۳ نتیجه گیری
۵-۱-۴ نیازهای بهداشتی-محیطی
۵-۱-۵ نیازهای فرهنگی
۵-۲ فضاهای مورد نیاز واحدهای مسکونی
۵-۲-۱ فضاهای عمومی
۵-۲-۲ فضاهای مسکونی
۵-۲-۳ فضاهای اصلی مورد نیاز برای یک واحد مسکونی
۵-۳ حوزه بندی فضاهای واحد مسکونی
۵-۴ نکات قابل توجه در طراحی فضاهای داخلی هر واحد
۵-۴-۱ فضاهای تقسیم و مسیرهای ارتباطی
۵-۴-۲ عملکرد و تجهیزات مسکن
۵-۴-۳ فضاهای ورودی و خروجی
۵-۴-۴ عرصه مشترک
۵-۴-۵ عرصه پدر و مادر
۵-۴-۶ عرصه فرزندان
۵-۴-۷ عرصه خویشاوند
۵-۴-۹ فضای نگهداری وسایل و تجهیزات
۵-۴-۱۰ آشپرخانه
۵-۴-۱۱ فضاهای بهداشتی
۵-۴-۱۲ حفظ و نگهداری البسه و پوششها (لباس ملحفه)
۵-۴-۱۳ نگهداری وسایل اضافی
۵-۵ ضوابط طراحی
۵-۵-۱ حفاظت ساختمانها در مقابل حریق
۵-۵-۲ طراحی ساختمانها در مقابل زلزله
ضوابط طراحی
۵-۵-۳ ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی
۵-۶-۱ ساختمانهای مسکونی
۵-۶-۲ مسکن قابل دسترس
۵-۶-۲-۱ ورودی ها
۵-۷ مرحله اصلی طراحی یک سایت مسکونی
۵-۷-۱ استاندارد طراحی
۵-۷-۲ تنظیم اهداف و سیاستهای طراحی
۵-۷-۳ تعیین فضاها – کاربردهای مورد نیاز در سایت
۵-۸ تعیین استاندارد تراکم مسکونی – تراکم تجاری / اداری
۵-۸-۱ شاخص تراکم مسکونی
۵-۸-۲ انواع تراکم
۵-۸-۳ اصول کلی طراحی واحدهای همسایگی
۵-۸-۳-۱ عناصر اصلی طراحی واحدهای همسایگی
۵-۸-۳-۲ گونه بندی طرح یک بلوک شهری
۵-۸-۳-۳ گونه بندی طرح بن بست
۵-۸-۳-۴ گونه بندی نحوه اتصال ساختمانها
۵-۸-۳-۵ تنوع طرح گونه متصل
۵-۸-۳-۶ ترکیب بندی معابر و گونه بندی طرح بلوک شهری
۵-۹ جهت و فاصله بین ساختمان ها
۵-۱۰ فاصله محرمیت
۵-۱۱ دستورالعمل کلی طراحی معابر در محلات مسکونی
۵-۱۲ راههای گوناگون حل مشکل تقاطع معابر سواره هم عرض
۵-۱۳ اصول کلی طراحی توقفگاه خودرو در محلات مسکونی
۵-۱۴ نیاز به فضای توقف در محلات مسکونی
۵-۱۵ راه های گوناگون برخورد با مشکل توقف خودرو در یک محله مسکونی
۵-۱۶ دستورالعمل طراحی فضاهای توقف در یک محله مسکونی
۵-۱۷ مکانیابی مراکز تجاری – رفاهی
این مطالعات فاقد منابع می باشد.
مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ۱۷۰ص – فایل PDF
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان
این مطالعات بصورت فایل پی دی اف PDF می باشد.
در صورت خرید این مطالعات حدود ۵۰ صفحه مطلب در زمینه معماری پایدار با فرمت فایل Word نیز برایتان ارسال می شود.

مشاهده فهرست : مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد توسعه پایدار – پایداری اجتماعی ۲۰۰ص