خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع مسکونی (بدون تصاویر) ۱۷۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی (بدون تصاویر) ۱۷۰ص

مطالعات مجتمع مسکونی (بدون تصاویر) ۱۷۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

موضوع تحقیق و طرحی ( عنوان پروژه )
بیان مسئله
مبانی نظری عام طرح
انتخاب سیستم
معرفی موضوع مجتمع مسکونی
بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی
بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی
ضریب پارکینگ
کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی
سازمان خانه
عملکرد و تجهیزات مسکن
عرصه والدین
عرصه مشترک
تجهیزات
عرصه فرزندان
عرصه خویشاوند- فرد یا افراد همراه خانواده
عرصه مهمان
شبکه دسترسی
نتیجه گیری
«محله»
اهداف کیفی محله
ایجاد آرامش
تأمین آسایش
ایجاد حس مکان
دلچسب و خودمانی بودن فضاها
آمیختگی با رنگ و بوی مذهبی
ایجاد هویت
ایجاد وحدت
تنوع
تأثیر تغییر ارزش ها و ضوابط بر بافت های جدید مسکونی
خوانایی
تأثیر معماری بر رفتار انسان ها نسبت به حریم دیگران
کنترل مشرفیت
۱-۱-۱ ) مفهوم مسکن – سکونت – سکونت گاه
۱- نیازهای اساسی زیستی .
۲- نیازهای اقتصادی .
۳- نیازهای اجتماعی – فرهنگی .
۲-۱-۱ ) تعریف سازمان بهداشت جهانی از مسکن
۱-۲-۱ ) نیازها از دید علم جامعه شناسی
۲-۲-۱ ) نحوه طبقه بندی نیازها
۳-۲-۱ ) تعیین نیازهایی که در محیط مسکونی ارضا می شوند
۴-۲-۱ ) دورنمای تحول بعد خانوار
۱-۱-۱ ) سابقه زندگی در مجتمع های مسکونی در ایران
۱-۱-۵ ) جمع بندی مطالعات پایه
مسکن
خانه متصل
نیازهای فردی و جمعی
خانه با حیاط مرکزی
خانه تک واحدی مستقل
آپارتمان های مرتفع
برج در فضای سبز
آپارتمان های با ارتفاع متوسط
اهداف مسکن در کشورهای جهان سوم
۲–۱–۵ ) جمع بندی مطالعات تکمیلی
رابطه همسایگی
مسکن و اقلیم
کیفیت فضایی شهری
انسان و درک فضا
سیمای محیط
عملکرد و تجهیزات خانه
خوانایی
روابط موجود بین عوامل سیمای شهر
محیط مسکونی
محیط کالبدی
محیط اجتماعی
طراحی سایت
اشراف
کنترل سروصدا
امنیت
انواع محافظت
روابط همسایگی و تأثیر آن
گردش در فضا
مسکن و فضای باز
فرم زمین به صورت خط
شکل زمین به صورت حصار
تأمین آسایش
آب به صورت طرح
اهداف طراحی آب
آب از نظر حرکت
فرم زمین و آسایش
عناصر طراحی بصری
گیاهان
طبقات گیاهان
……. ۱ – ۵ ) جمع بندی مطالعات زمینه
نگاهی کوتاه به تهران
تاریخچه تهران
سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران
مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
وضعیت بافت مسکونی موجود در منطقه
معرفی شهرک های مسکونی موجود در منطقه ۲۲
بافت جدید در مقایسه با بافت قدیم
درعین حال لکه های متمرکز شکل گرفته اند .
پتانسیل های توسعه منطقه
توان محیطی
توان تحرکاتی و ارتباطی
توان حقوق و اجرایی
وضعیت اقلیم و هواشناسی منطقه
شرح خدمات
مرحله سوم ( تجزیه و تحلیل )‌
مرحله چهارم ( نتایج )‌
ویژگی های مثبت زیست محیطی
پتانسیل های اکولوژیکی منطقه
هیدرولوژی منطقه ۲۲
هیدروژئولوژی
بررسی های ژئوفیزیک منطقه ۲۲ شهرداری تهران
تیپ آب منطقه ۲۲ شهرداری تهران
کیفیت های آبهای زیرزمینی منطقه ۲۲ شهرداری تهران
بخش چین های کناری البرز
بخش البرز مرتفع
خاک شناسی منطقه
اکوسیستم صخره ای بسیار مرتفع
اکوسیستم کوهستانی نسبتا” مرتفع ‌
اکوسیستم فلات ها و تراس ها
اکوسیستم جنگلی دست کاشت ‌
اکوسیستمی استپی مرتعی شیبدار ‌
اکوسیستم کشاورزی ‌
اکوسیستم شهری صنعتی
حوزه های آبخیز
نقش ریاضی در طراحی عملکرد معماری
ایده اصلی طراحی مجتمع مسکونی
ایده شکل گیری واحدهای همسایگی
ارتباطات حرکتی و بصری
ملاحظات شهری
تاریخچه صنعت بتن پیش تنیده پیش ساخته
هندسه معماری
موانع رشد صنعت بتن پیش ساخته
سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی
تأسیسات
قاب های پیش ساخته
پانل های خارجی نما
«مقدمه»
انتخاب موضوع
مطالعات مجتمع مسکونی (بدون تصاویر) ۱۷۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان