خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی ۵۵ص

مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی ۵۵ص

مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی ۵۵ص
قیمت : ۶٫۰۰۰ تومان

*۱- پیشگفتار۴
۱-۱- طرح مسئله۴
۱-۲- خلاصه ای از علت انتخاب موضوع۴
۱-۳- روش تحقیق۵
*۲- شناخت و بررسی ویژگیهای کلی منطقه۷
۲-۱- پبشینه و وجه تسمیه بابل۷
۲-۲- رشد شهر (عامل جایگزینی شهر در مقر فعلی)۸
۲-۲-۱- وجه عملکردی۸
۲-۲-۲-وجه جمعیتی۹
۲-۲-۳-وجه فضایی۹
۲-۳- دین، سواد و آموزش۱۱
۲-۴- جمعیت و نیروی انسانی۱۲
۲-۵- معماری و مسکن (معماری بومی منطقه)۱۴
۲-۶-امکانات ارتباطی۱۵
۲-۶-۱- راه ها۱۵
۲-۷-جاذبه های توریستی۱۹
۲-۸- نتیجه گیری۲۲
*۳- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی۲۳
۳-۱- موقعیت شهرستان بابل۲۳
۳-۲-شرایط اقلیمی استان۲۶
۳-۲-۱- بافت شهری۲۷
۳-۳-ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب۲۸
۳-۴-فرم ساختمان در اقلیم معتدل۲۹
۳-۵- تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل و مرطوب۳۰
۳-۶-اقلیم بابل ۳۱
۳-۶-۱- درجه حرارت۳۱
۳-۶-۲- بارندگی۳۴
۳-۶-۳- رطوبت۳۵
۳-۷-پوشش گیاهی۳۶
۳-۷-۱- جنگل ها۳۶
۳-۷-۲- مراتع۳۸
۳-۸-منابع آب۳۸
۳-۸-۱- آب های سطحی۳۸
۳-۸-۲- آب های زیرزمینی۳۹
۳-۹- نتیجه گیری۳۹
*۴- برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر بابل در زمینه خدمات فرهنگی و وزشی
۴-۱- کاربری فرهنگی۴۰
۴-۲- کاربری ورزشی۴۱
۴-۳- برنامه ی فیزیکی پروژه۴۱
*۵- گذران فراغت و فضاهای شهری۴۳
۵-۱-مقدمه۴۳
۵-۲-ضرورت گذراندن فراغت۴۴
۵-۳-تعریف فراغت۴۴
۵-۴-محیط گذراندن فراغت۴۶
* ۶- برنامه ریزی اوقات فراغت۴۷
۶-۱-پیش فرضهای برنامه ریزی اوقات فراغت۴۷
۶-۲-فرآیند و مراحل برنامه ریزی اوقات فراغت۴۸
۶-۳-اصول برنامه ریزی اوقات فراغت۴۸
۶-۴-عوامل موثر در برنامه ریزی اوقات فراغت۴۹
*۷- بررسی اصول و ضوابط نظری و طراحی فضای فرهنگی۵۰
۷-۱-رابطه فرهنگ، معمار و معماری۵۰
۷-۲-تاثیر فرهنگ در معماری۵۱
۷-۳-تأثیر تکنولوژی در فضاهای معماری۵۱
۷-۴-نقش مردم و استفاده کنندگان در ایجاد فرم معماری۵۱
۷-۵-معماری فن و هنر۵۲
۷-۶-خاستگاه صورت (فرم در معماری)۵۳
۷-۷-عوامل فرهنگی۵۴
۷-۸-بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری۵۶
* ۸- طراحی ۵۸
۸-۱- مبانی شکل گیری ایده معماری۵۸
۸-۲- زمین طرح۵۹
مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی ۵۵ص
قیمت : ۶٫۰۰۰ تومان