خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ۱۳۵ص

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ۱۳۵ص

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ۱۳۵ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱

فصل اول
۱-۱٫مقدمه۵
۱-۲٫مباحث نظری ۶
۱-.۳طرح مساله ۷
۱-۴٫اهمیت موضوع۱۴
۱-۵٫اهداف احداث مجتمع ها۱۵
۱-۶٫فرایند پژوهش ۱۶

فصل دوم
۲-شناخت سیستم حمل و نقل ۱۹
۲-۱٫مقدمه۱۹
۲-۲٫طبقه بندی شیوه های حمل و نقل ۱۹
۲-۳٫چند تعریف ۲۰
۲-۴٫شناخت نظام برنامه ریزی حمل و نقل۲۱
۲-۵٫ تعیین مکان های مهم توقف بین راهی ۲۳

فصل سوم
۳٫روند تحول راه ها و فضای بین راهی ۲۷

فصل چهارم
۴-۱٫تعاریف ۵۶
۴-۲٫ تعریف واژه ها۵۶
۳-۴٫ مجتمع خدماتی رفاهی ۵۸
۴-۴٫ تیر پارک ۶۲
۴-۵ .مجتمع دو منظوره ۶۵

فصل پنجم
۵٫مکان یابی مجتمع ها ۶۹
۵-۱٫ معیار های موثر بر مکان یابی ۶۹
۵-۲٫ شناخت گرایش های عمده زمانی ۷۲

فصل ششم
۶٫اطلاعات موجود ۷۶
۶-۱ .سطح بندی شبکه حمل و نقل در منطقه ۷۶

بخش دوم
۲٫بررسی و تحلیل نمونه ها ۷۹
۲-۱نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در آلمان ۷۹
۲-۲٫نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در انگلستان ۸۱
۲-۳٫نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در ترکیه ۸۳
۲-۴٫نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در ایران ۸۷
۲-۵٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی غزال۹۰
۲-۶٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی مهتاب ۹۴
۲-۷٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی مارال-ستاره ۹۹
۲-۸٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی آمل ۱۰۳
۲-۹٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی میامی ۱۰۵
۲-۱۰٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی عدل۱۰۷
۲-۱۱٫نتایج کلی۱۰۸

بخش سوم
۳٫اصول طراحی ۱۱۴
۳-.۱ مقدمه ۱۱۴
۳-۲٫اصول کلی طراحی ۱۱۵
۳-۳٫دسته بندی عملکردها و ضوابط طراحی ۱۱۵

بخش چهارم
۴٫سایت و موقعیت قرارگیری ۱۲۶
۴-.۱موقعیت شهر و اقلیم زنجان ۱۲۷
۴-.۲برنامه فیزیکی طرح ۱۳۴
۴-۳٫روند طراحی۱۳۶
منابع و مآخذ

چکیده :
کیفیت راه های زمینی به عنو ان پر استفاده ترین مسیرهای حمل و نقل ,اهمیت زیادی در افزایش کیفیت حمل و نقل مسافر و بار دارد.این کیفیت شامل نوسازی و بهسازی جاده ها ,نظارت و خدمات دهی انتظامی و درمانی و افزایش امکانات بین راهی می باشد.
در این راستا ,امکان یابی ساخت مجتمع های خدماتی – رفاهی و ساخت این مجتمع ها اهمیت ویژه ای می یابندکه در صورت وجود و جانمایی مناسب ,تمام امکانات مورد نیاز در سفر ها را در خود جای می دهند.
آزاد راه قزوین-زنجان هم به عنوان قسمتی از محور زمینی اتصال دهنده ایران به اروپا, نیاز به مجتمع های متعدد برای تامین نیاز های مسافران دارد.این مجتمع ها باید در فواصل مناسبی در طول مسیر مذکور جانمایی شوند.
در مقاله حاضر,ابتدابا نظری کلی بر اهمیت وجود خدمات بین راهی ,اهداف احداث مجتمع ها بررسی شده است.در زمینه خدمات بین راهی و انواع و اشکال مجتمع ها,تعاریف واصطلاحاتی نیاز به تعریف,توضیح و شرح جزییات برای درک قسمت های بعدی داشت.پس از معرفی این اصطلاحات شیوه ساختو عملکرد خدمات بین راهی در کشور های آلمان,انگلستان و ترکیه بررسی شده و در نهایت نظام ساخت مجتمع ها در ایران شرح داده شده است و چند نمونه از مجتمع های فعال مورد بررسی و نقد قرار گرفته و به عنوان الگویی از تجربیات ساخت و اراه خدمات در آنها استفاده گردیده است.
برای نحوه مکان یابی خدمات در طول مسیر ها ,استانداردها و معیار هایی بررسی شده و از نتیجه آن ,محل حدودی مجتمع در محور تعیین گردید.
قسمت های نهایی مقاله ,معرفی شرایط محور و بررسی سایت انتخابی و موارد اقلیمی آن بوده و در نهایت ,پس از جمع بندی اطلاعات فصل های قبل ,یک نمونه پیشنهادی برای سایت انتخاب شده,طراحی شد.
مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ۱۳۵ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان