خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ۱۰۰ص

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ۱۰۰ص

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ۱۰۰ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ایمیل می شود.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

فصل اول۲
یزد۲ شناسی۲
ویژگی های کلی استان۲
مشخصات کلی شهرستان یزد۲
ویژگی های تاریخی شهر یزد۳
وجه تسمیه۳
پیدایش شهر۳
گسترش شهر۳
ویژگی های جغرافیایی شهر یزد۴
زمین شناسی و تکتونیک۵
زمین شناسی۵
تکتونیک و لرزه خیزی۵
بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی، ساختمانی و طراحی اقلیمی۶
معیارهای تعیین آسایش۶
معیار اول:درجه حرارت۶
معیار دوم: رطوبت نسبی۶
معیار سوم:باد۷
سنجش آسایش زیست اقلیمی۹
تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش اولگی۹
تعیین آسایش حرارتی ساختمانی با روش گیونی۱۱
طراحی ساختمان بر اساس معیارهای ماهانی۱۴
فهرست منابع۲۰

فصل دوم۲۱
مقدمه۲۱
تعریف موضوع۲۱
طرح مسأله۲۱
ضرورت و اهمیت۲۱
سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی۲۲
سوابق تاریخی۲۲
سوابق جهانی۲۲
بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی۲۵
نقش اقتصادی۲۵
نقش بازرگانی۲۵
نقش اجتماعی۲۶
نقش سیاسی و اداری۲۶
نقش فرهنگی۲۶
نقش دفاعی۲۶
نقش بصری۲۷
نقش زیست محیطی۲۷
تجزیه و تحلیل۲۷
پیشنهاد۲۹
ارائه معیارهای مکانیابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی۲۹
در نظر گرفتن عناصر ویژه خدماتی در مجتمع ها۳۲
واحدهای خدماتی حافظ محیط زیست۳۲
واحدهای خدماتی اقتصادی۳۳
واحدهای خدماتی اجتماعی فرهنگی۳۳
واحدهای خدماتی رفاهی۳۳
واحدهای خدماتی تفریحی۳۳
واحدهای خدماتی تأمینی، انتظامی، نظارتی و امدادی۳۴
جمع بندی۳۸
دست آوردهای رفت و آمدی۳۸
دست آوردهای اقتصادی۳۸
دست آوردهای اجتماعی، تامینی و سیاسی۳۹
دست آوردهای زیست محیطی۳۹
فهرست منابع۴۰

فصل سوم۴۱
تقاطع ها۴۱
گذرگاهها و سنگ فرشها۴۳
فروشگاهها۴۵
محوطه فروش مواد غذایی و غذا خوری۴۷
فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها۴۹
نمایشگاهها و تعمیر گاههای اتومبیل۵۲
تعمیر گاههای اتومبیل۵۴
تعمیر گاههای اتومبیل۵۶
ابعاد وسایل نقلیه۵۸
ابعاد وسیله نقلیه و دایره گردش کامیونها و اتوبوسها ۶۰
دور زدن و پارک کردن۱۶۲
دور زدن و پارک کردن۲۶۵
دور زدن و پارک کردن۳۶۷
پمپ بنزینها۶۹
ایستگاههای آتش نشانی۷۵
رستورانها : مقدار فضای مورد نیاز ۷۸
رستورانها: نحوه چیدمان وسایل۸۰
رستورانها و آشپزخانه های رستورانی۸۲
متلها۸۴
دپارتمان بیماران سر پایی و A/E (تصادفی و اورژانسی) ۸۷
مساجد۸۸
ضوابط و مقررات طراحی ایستگاههای تیپ آتش نشانی۹۱
اتاق اطلاعات و مخابرات۹۱
آشیانه۹۱
آسایشگاه۹۳
اتاق سخنرانی و کلاس درس۹۳
پارکینگ ها۹۳
فهرست منابع۹۴

فصل چهارم۹۵
برنامه فیزیکی۹۵
جدول فضاهای اصلی مجموعه
جدول ریز فضاهای ساختمان پایگاه امدادی
جدول ریز فضاهای عناصر خدمات اقامتی – تفریحی
ادامه جدول ریز فضاهای عناصر خدمات اقامتی – تفریحی
جدول ریز فضاهای عناصر وابسته به خدمات خودرویی سنگین
جدول ریز فضاهای عناصر وابسته به خدمات خودرویی سبک
جدول ریز فضاهای عناصر خدمات تجاری، مذهبی، پذیرایی و تفریحی – رفاهی
ادامه جدول عناصر خدمات تجاری، مذهبی، پذیرایی و تفریحی – رفاهی
جدول ریز فضاهای درمانگاه(فوریتهای پزشکی و کمکهای اولیه)
جدول ادامه فضاهای درمانگاه(فوریتهای پزشکی و کمکهای اولیه)
جدول ریز فضاهای عناصر وابسته به جایگاه سوخت

تحلیل سایت۱۰۴

این مقاله یک طرح پژوهشی در مورد خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری در ایران است و در آن جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مورد بررسی قرار گرفته است. تا کنون برنامه ریزی استقرار این مجتمع ها بیشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، لیکن با توجه به اینکه عملاً این مجتمع ها کارکردهایی فراتر از تامین خدمات رهگذران جاده ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می رسد که ضمن توجه به اصول محتوایی، ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای این مجتمع ها نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
به منظور بررسی جایگاه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، در این مقاله از شیوه توصیفی کاربردی استفاده شده است، لذا با توجه به آنکه دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای نسبت به پدیده های پیرامون نگاهی جامع نگر و نظام مند دارد، این مقاله ابعاد اقتصادی، بازرگانی؛اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، بصری و زیست محیطی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
در این بررسی، به مجتمع های رفاهی بین راهی به عنوان عضوی از یک نظام زیستی که با حوزه تحت استقرار خود دارای ارتباط متقابل، تأثیر گذاری و تأثیر پذیری اند، نگریسته شده است. بر این پایه اعتقاد برآن است که مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی کارکرد منطقه ای و فراتر از تأمین خدمات مورد نیاز رهگذران جاده ها دارند. هدف از این بررسی دستیابی به نتایجی در جهت نیل به اهدافی همچون توسعه پایدار، منطقه ای و رشد و توازن منطقه، از طریق ساماندهی خدماتی رفاهی بین راهی است.
برای نیل به این هدف در دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای ابزارهایی مورد توجه قرار می گیرد که ضمن سامان بخشی به تأسیسات بین راهی، این تأسیسات را به عنوان عامل مکملی در جهت رشد و توسعه منطقه ای مطرح سازد. بدین منظور با اتکا به روش شناسی برنامه ریزی شهری، ابتدا معیارهایی در جهت مکان یابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ارائه می گردد و سپس عناصر خدماتی مستقر در این مجتمع ها با تأکید بر نقش منطقه ای آنها بر شمرده می شود.
مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی ۱۰۰ص
همراه این پروژه یک نقشه نیز ایمیل می شود.
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان