خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری ۲۰۰ص

مطالعات مجتمع تجاری ۲۰۰ص

مطالعات مجتمع تجاری ۲۰۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

مقدمه۱
لزوم مراکز تجاری در یک شهر۲
طرح مسئله۲
اهداف پژوهش۳
روش پژوهش۳
خصوصیات و اهداف پروژه۴
فصل اول(مطالعات)۵
مشهد۶
پیشینه تاریخی شهر مشهد۸
مختصات جغرافیایی شهر مشهد۸
اطلاعات کلی۸
نام مشهد۹
مشهد پیش از اسلام۱۰
مشهد در دوره اسلامی۱۰
مشهد در دوره امویان۱۰

مشهد در دوره عباسیان۱۱
از توس تا مشهد۱۱
جغرافیای طبیعی۱۲
زمین شناسی۱۳
دیدنی ها۱۴
فضای سبز۱۵
پارک های جنگلی مهم۱۵
پارک جنگلی طرق۱۵
پارک جنگلی وکیل آباد۱۶
مناطق شهری۱۶
اقتصاد۱۶
صنایع۱۶
مراکز تجاری۱۸
جمعیت شناسی۱۸
هرم جمعیتی مشهد۱۹
فرهنگ ۲۰
موزه ها۲۰
موزه مرکزی آستان قدس رضوی۲۰
موزه بزرگ خراسان رضوی۲۰
موزه بنیاد شهید۲۰
موزه مردم شناسی رباط ایرانی۲۰
موزه علوم و تاریخ طبیعی خراسان۲۰
موزه علوم زمین۲۰
موزه تاریخ طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی۲۱
گنجینه آب۲۲
موزه مردم شناسی حمام مهدی قلی بیک۲۲
موزه فردوسی و شاهنامه توس۲۲
موزه آرامگاه نادری۲۲
موزه حوضخانه هزار دستان۲۲
مکان های مذهبی۲۲
سینما و تئاتر۲۳
فرهنگ سرا۲۳
ورزش۲۳
نشریات۲۳
آموزش۲۳
دانشگاهها۲۳
ترافیک۲۴
مترو مشهد۲۴
بزرگ راههای مشهد۲۵
اطلاعات جغرافیایی شهر مشهد۲۵
ویژگی های اجتماعی اقتصادی شهر مشهد۲۵
برآورد جمعیت شهر مشهد۲۶
ملاحظات اولیه در مورد ایجاد یک مرکز تجاری۲۷
بررسی اقتصادی۲۷
تحلیل جمعیت منطقه۲۸
میزان درآمد خانوار۲۸
وضعیت فروشگاههای منطقه۲۹
جذابیت مرکز تجاری برای مراجعه کنندگان۲۹
فصل دوم(اقلیم و ویژگی های اقلیمی)۳۰
نقشه شهر مشهد۳۲
مختصات جغرافیایی شهر مشهد۳۳
اقلیم۳۴
آلودگی های زیست محیطی۳۵
پوشش گیاهی۳۵
رطوبت شهر مشهد۳۵
یخبندان۳۷
هماهنگی ساختمان با اقلیم۳۷
تعیین جهت بهینه استقرار ساختمان۳۷
با توجه به وزش باد های غالب۳۸
با توجه به موقعییت تابش خورشید۳۸
شکل ساختمان در رابطه با اقلیم۳۹
مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم۳۹
نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی۴۰
فصل سوم (تاریخچه مجتمع تجاری)۴۱
بازار۴۲
چگونگی پیدایش مجموعه های تجاری۴۲
سیر تکاملی مجموعه های تجاری۴۳
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهرسازی۴۴
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر معماری۴۵
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی۴۶
انواع مجتمع های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن۴۹
تاریخچه شکل گیری مراکز تجاری مدرن دنیا۵۰
مغازه ها و فروشگاههای امروزی۵۰
شناخت مراکز تجاری۵۲
مکان سنجی مرکز تجاری۵۲
روند تکاملی تجارت۵۲
تعاریف واژه بازار۵۳
پیشینه تاریخی بازار۵۳
بازار در دوره کهن تا دوره ماد۵۳
بازار در دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی۵۴
بازار در دوران اسلامی۵۵
مسجد و بازار۵۶
بازار و خصوصیات عمده بازار های ایرانی بعد از اسلام۵۷
تقسیم بندی حوزه عمل بازارهای ایرانی۵۸
بازارهای بین المللی۵۸
بازارهای ملی۵۸
بازارهای منطقه ایی۵۸
انواع بازارهای شهری۵۸
عملکردهای بازار۵۹
عملکرد اقتصادی۵۹
عملکرد اجتماعی۵۹
عملکردفیزیکی۵۹
به طور کلی سه کاربرد اساسی برای بازار در نظر گرفته میشود۶۰
عناصر و بخش های تولیدی ایران پس از اسلام۶۰
عناصر بازارهای شهری در نخستین مراحل تکوین و توسعه۶۰
عناصر اصلی بازار سنتی۶۰
شکل گیری بازار۶۱
ارتباط محلات و بازار۶۱
مسجد جامع۶۱
حمام و قهوه خانه۶۱
آب انبارها۶۲
کاروان سراها۶۲
سرا یه خان۶۲
تکیه و حسینیه۶۲
راسته بازار۶۳
رسته بازار۶۳
دالان۶۳
خانبار یا کالنبار۶۳
تیم و تیمچه۶۴
قیصریه یا قیصرا۶۴
دکان۶۵
ارتباط محلات و بازارهای سنتی۶۶
عوامل زیبایی شناسانه در بازار۶۶
ساختار بازار۶۷
تحولات جدید و بازار های سنتی۶۷
شناخت کالبدی بازار سنتی در حال حاضر۶۹
شکل گیری بازار۶۹
فضاهای بازار۷۰
محلات بازار۷۰
جنبه های زیبایی شناسانه کالبد بازار۷۰
مراکز تجاری بین المللی۷۱
مفهوم مراکز تجاری۷۲
تعریف پاساژ۷۲
تعریف مال و تفاوت آن با پاساژ۷۳
خصوصیات شهری ؛ کالبدی ؛معماری بازارها۷۳
روند شکل گیری بازارهای شهری۷۳
کارکرد های شهری بازار و همجواری آن با سایر عناصر شهری۷۴
برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها۷۵
نقش و کارکرد اجتماعی بازار۷۶
توصیفی مختصر از نحوه قرارگیری فعالیت ها در بازار و وجه تسمیه ی بازارها:۷۷
نتیجــــــــه گیری۷۹
فصل چهارم (بررسی نمونه ها)۸۰
نمونه های داخلی۸۱
الماس شرق۸۶
مجتمع ستاره فارس۸۰
مرکز خرید مهستان کرج۹۰
مرکز خرید گلستان۹۲
مرکز خرید سئول(شیخ بهایی)۹۶
ساختمان تجاری – اداری فـــرشته۹۹
نمونه های خارجی۱۰۱
مرکز خرید و تفرجگاه ساوت دل۱۰۱
مرکز تجاری سنتر کلمبیو۱۰۲
مرکز خرید سربس کاوسری۱۱۱
مرکز خرید رافلز سیتی۱۱۹
مرکز تجاری نوردست زنتورم۱۲۷
مرکز تجاری – اداری ادن ممفیس۱۲۹
فصل پنجم(مبانی نظری)۱۳۱
پیشگفتار۱۳۲
آشنایی با شاعر معروف ایرانی(عطار نیشابوری)۱۳۲
هفت شهر عشق۱۳۳
وادی اول(طلب)۱۳۴
وادی دوم(عشق)۱۳۴
وادی سوم(معرفت)۱۳۵
وادی چهارم(استغنا)۱۳۵
وادی پنجم(توحید)۱۳۶
وادی ششم(حیرت)۱۳۶
وادی هفتم(فقر و فنا)۱۳۷
نتیجه گیری۱۳۷
سبک طراحی شده۱۳۸
معماری پایدار۱۳۸
مرحله صرفه جویی در منابع۱۳۹
مرحله بازگشت به چرخه زندگی۱۳۹
مرحله طراحی برای انسان۱۴۰
نمونه معماری پایدار۱۴۰
آشنایی با معماری سبز۱۴۱
معماری سبز چیست؟۱۴۲
اصل اول(حفاظت از انرژی)۱۴۴
اصل دوم(کار با اقلیم)۱۴۵
اصل سوم(کاهش استفاده از منابع جدید)۱۴۶
اصل چهارم(احترام به کاربران)۱۴۷
نتیجه گیری ۱۴۸
فصل ششم(استانداردها)۱۴۹
شبکه های شکل دهی عمودی۱۵۰
ستون ها۱۵۰
شبکه شکل دهی افقی۱۵۰
شبکه های اثاثیه۱۵۱
شبکه های تاسیساتی و ساختمانی۱۵۱
راهروها۱۵۱
پلکان ها۱۵۲
فضا های تجاری۱۵۲
روابط داخلی واحدها۱۵۲
ابعاد مغازه۱۵۳
ویترین ها۱۵۴
جهت گیری ویترین ها۱۵۴
انواع ویترین و پیشخوان۱۵۴
فضاهای پشت و جلو پیشخوان۱۵۵
انواع ورودی های فروشگاهها۱۵۵
سایر ملاحظات در طراحی ورودی۱۵۷
قابلیت دسترسی۱۵۷
سطوح ویترین ها۱۵۷
نوشتار۱۵۷
انتخاب رنگ۱۵۷
تابلو ها۱۵۸
طراحی داخل فروشگاه۱۵۸
بخش فروش پوشاک۱۵۸
جواهر آلات و زیور آلات۱۵۹
صنایع دستی۱۵۹
لوازم آرایشی و بهداشتی۱۵۹
لوازم التحریر و مهندسی۱۶۰
فروش کتاب۱۶۰
اسباب بازی۱۶۰
مدیریت مجموعه۱۶۱
رستوران و کافی شاپ۱۶۱
آشپزخانه۱۶۱
سرانه مورد استفاده در رستوران ۱۶۲
نکات طراحی رستوران۱۶۳
پله های برقی۱۶۴
آسانسورها۱۶۶
آسانسورهای کوچک برای حمل کالا۱۷۰
آسانسورهای هیدرولیک۱۷۰
آسانسورهای پانورامیک شیشه ای۱۷۰
پارکینگ۱۷۱
انواع مختلف پارکینگ۱۷۱
نحوه محاسبه پارکینگ مورد نیاز۱۷۲
محل تخلیه و انبار کالا۱۷۳
علائم رانندگی۱۷۳
ضوابط و استانداردهای عمومی معماری۱۷۳
طراحی مدولار۱۷۴
فضا و مصالح۱۷۵
ساختارهای سقف۱۷۶
عملکرد فضایی و محدودیت ها۱۷۷
نور۱۷۷
نور طبیعی۱۷۷
نور مصنوعی۱۷۸
رنگ۱۸۰
تیرگی و روشنی۱۸۱
سردی و گــــرمی۱۸۱
کیفیت۱۸۱
مکان رنگ۱۸۲
بافت۱۸۲
دیدهای داخلی و خارجی۱۸۴
بازشوها۱۸۴
زیبایی شناسی۱۸۵
فرم۱۸۵
عوامل بصری۱۸۶
مصالح۱۸۷
نورپردازی۱۸۷
موسیقی۱۹۰
گرمایش و سرمایش محیط۱۹۰
بوی خوش۱۹۰
کارهای هنری۱۹۰
تبلیغات۱۹۰
اندازه متناسب پاساژ۱۹۳
بررسی مسائل ترافیکی۱۹۴
تفکیک انواع ترافیک۱۹۴
اصول و طراحی واحدها۱۹۴
جذب مشتری۱۹۵
کشش و انگیزه ورود۱۹۵
نحوه استقرار و بخش های مختلف۱۹۶
ویترین های داخلی۱۹۶
وسایل و تسهیلات رفاهی۱۹۶
هم جواری فعالیت های سازگار۱۹۷
سئوال۱۹۸
کنترل خاموش کردن روشنایی۱۹۸
برق اضطراری۱۹۸
تلفن۱۹۹
پخش صوت۱۹۹
مرکز پخش صوت۱۹۹
کنسول پخش اتاق خاص۱۹۹
بلندگوهای سقفی۱۹۹
آنتن مرکزی۲۰۰
اتصال زمین۲۰۰
برق گیر۲۰۰
تجهیزات روی بام۲۰۱
سیستم زنگ خطر۲۰۱
نتیجه گیری۲۰۱
فصــل هفتم۲۰۲
مقدمه۲۰۳
آنالیز سایت۲۰۳
نقشه ای هوایی از سایت۲۰۴
نتجه گیری۲۰۶

چکــــــیده:
مرکز خرید به مجموعه ای از مغازه ها و امکانات وابسته به آن اطلاق می شود ؛ که به صورت یک گروه متعهد بالاترین امکانات خرید را به مشتریان و حداکثر عرضه محصولات را برای فروشندگان فراهم می آورد
و از طرف دیگر ساخت و ساز بی رویه در مناطق مختلف و جانشین شدن ساختمان های چند طبقه به جای خانه ای تک وا حدی سبب بالارفتن حریم محلات کوچک می شود،خرده فروش ها و مغازه های محلی جوابگوی نیاز این جمعیت در زمینه ارائه کالا و دیگر خدمات نمی باشداز سوی دیگر ازدیاد جمعیت به نوبه خود تردد خودروها و ترافیک را موجب می شود که عوامل متفاوتی در ایجاد آن موثرند یکی از این عوامل را می توان طی کردن مسیر های مختلف شهروندان برای رسیدن به خدمات گوناگون و تهیه کالا و هم چنین توقف خودروها به این منظور در مسیر های حرکتی دانستدر چنین شرایطی حرکت در شهر برای شهروندان روز به روز مشکل تر و بسیار وقت گیر می شود حتی در بعضی مواقع برای افراد با شرایط خاص مثل افراد مسن و معلولین تقریباً ناممکن استدر نتیجه ایجاد مراکز تجاری- اداری جهت تأمین خدمات و ارائه کالا در یک فضای امن و مطبوع و در مکان قابل دسترس با در نظر گرفتن مسئله پارکینگ ،ورود و خروج سواره و مجموعه می توان در کاهش این مشکل و بهبود فضای شهری مؤثر می باشد
مطالعات مجتمع تجاری ۲۰۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان