خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص

مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص

مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص
همراه این مطالعات نقشه های اتوکد (نقشه ها فاقد نام فضاها می باشد) ارسال می شود.
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

گام اول: مبانی نظری عام طرح

مقدمه ۱
علاقه و انگیزه ۳
چرایی موضوع اهداف ۳
قابلیت اجرا و توجیه اقتصادی ۳
بیان ضرورت‌های طرح ۳
موضوع و طرح مسأله ۴
بیان مسأله ۴
اهداف پروژه ۴

گام دوم: شناخت

بخش اول: مطالعات پایه
فصل اول: فضاهای شهری
۱- سابقه و تاریخچه فضاهای شهری ۶
۲- سه تئوری در زمینه طراحی فضای شهری ۸
۳- شهر و طراحی شهری۱۰
۱-۳- پیدایش و رشد شهر۱۰
۲-۳- شهرنشینی و داد و ستد۱۱
۳-۳- فضای شهری۱۲
۴-۳- ادراک فضای شهری۱۲
۱-۴-۳- فضا و توده۱۳
۲-۴-۳- فضای فیزیکی و اجتماعی۱۴
۳-۴-۳- فضای ذهنی و واقعی۱۵
۴-۴-۳- فضای انتزاعی و دارای تفاوت۱۷
۵-۴-۳- فضا و زمان۱۹
۶-۴-۳- فضا و مکان۲۱
۷-۴-۳- فضا و تخصصی شدن۲۲
۸-۴-۳- نتیجه‌گیری۲۳
۵-۳- تحلیل فضاهای شهری۲۵
۶-۳- احیاء فضاهای شهری۲۵
۷-۳- طراحی در بخش قدیمی شهر۲۶
۴- طراحی شهری، کلان یا ریز مقیاس؟۲۶
فصل دوم:مطالعات اقلیمی شهر زنجان
۱- مطالعات اقلیمی شهر زنجان۲۹
۲-شناخت ویژگی‌های جغرافیایی۳۰
فصل سوم: فضاهای عمومی
۱- فضای عمومی چیست؟۳۲
۲- نظریه‌های عرصه عمومی۳۳
۳- فضای عمومی در یک مجتمع فروشگاهی بزرگ۳۴
۴- نتیجه‌گیری ۳۷

فصل چهارم: مطالعات فرهنگی اجتماعی زنجان
۱-اوضاع جمعیتى ۳۸
۲-اوضاع فرهنگى ۳۹

بخش دوم: مطالعات تکمیلیError! Bookmark not defined.
فصل اول: سیر تحول بازار در ایران
۱- بررسی هویت بازار در ایران۴۱
۲- معنای لغوی بازار۴۷
۳- پیدایش بازار۴۷
۴- سیر تکریم و تحول شهر و بازار در ایران۴۸
۵- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها۶۳
۱-۵- شکل بازارها۶۳
۲-۵- مصالح و فن ساختمان بازار۶۴
فصل دوم: تحولات جدید شهر بازار
۱- تحولات جدید شهر و بازار۶۶
۲- مرکز تجاری در شکل جدید۷۰
فصل سوم: مطالعات پایه و بنیادی در زمینه تغییر فضاهای شهری و مراکز رفع مایحتاج
۱- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری۷۷
۲- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری۸۵

بخش سوم: مطالعات تطبیقی
بررسی مجموعه تجاری Bercy 289
بررسی مجتمع تجاری زیست‌خاور۱۰۲

گام سوم: تحلیل و پردازش
۱- مبانی طراحی مجتمع‌های تجاری۱۱۲
۲- مبانی برنامه‌ریزی فیزیکی۱۲۰
۳- برنامه‌ریزی فیزیکی فضاهای تجاری۱۲۰ (فقط حاوی مطلب می باشد)

گام چهارم: آنالیز محدوده اطراف سایت ونقشه ها
۴- آنالیز محدوده اطراف سایت ونقشه ها۱۲۳
منابع و مآخذ۱۳۵
مطالعات مجتمع تجاری ۱۳۵ص
همراه این مطالعات نقشه های اتوکد (نقشه ها فاقد نام فضاها می باشد) ارسال می شود.
قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان