خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری ۱۱۵ص + ۳۰صفحه رایگان

مطالعات مجتمع تجاری ۱۱۵ص + ۳۰صفحه رایگان

مطالعات مجتمع تجاری ۱۱۵ص + ۳۰صفحه رایگان
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper)
بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی و کیفی)۲
بیان هدف (ارایه تصویر کلی از محصول نهایی)۳
برنامه زمانبندی۵
منابع و مآخذ۶

حوزه دوم: مطالعه و تحلیل اطلاعات
مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
بخش اول: مطالعات پایه
فصل ۱: تعریف بازار- ادبیات بازار
۱- واژه بازار از منظر لغوی۸
۲- واژه بازار از منظر کالبدی۹
۳- واژه بازار از منظر اقتصادی۱۰
۴- واژه بازار از منظر اجتماعی۱۰
۵-تعریف امروزی بازار۱۰
فصل ۲: آشنایی با مفاهیم
۱- مفهوم کیفیت در فضای تجاری۱۱
۲- رابطه بین کیفیت و کمیت۱۲
۳- مفهوم فرهنگ شهری ۱۵
۴ – بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار
بخش دوم: مطالعات تکمیلی
فصل اول: سیر تحول بازار در ایران
۱- بررسی هویت بازار در ایران۱۷
۲- معنای لغوی بازار۲۰
۳- پیدایش بازار۲۱
۳- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها۲۲
۱-۵- شکل بازارها۲۲
۲-۵- مصالح و فن ساختمان بازار۲۳
فصل دوم: تحولات جدید شهر بازار
۱- تحولات جدید شهر و بازار۲۴
۲- مرکز تجاری در شکل جدید۲۷
فصل سوم: مطالعات پایه و بنیادی در زمینه تغییر فضاهای شهری و مراکز رفع مایحتاج
۱- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری۳۴
۲- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری۴۴
فصل سوم: بررسی‌های کلی در مقیاس شهر
۱- بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر۴۷
۱-۱- نقطه آغازین ۲۰۳-۹۹۵ هـ.ق۴۷
۲-۱- دوران صفویه ۹۹۵-۱۱۱۰ هـ..ق۴۸
۳-۱- دوران قاجاریه۴۸
۲- ساختار کالبدی شهر مشهد۷۹
۱-۲- توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول۴۹
۲-۲- توسعه شهر در دوره پهلوی دوم۴۹
۳- جهات توسعه شهر از دیدگاه طرح جامع۵۱
۱-۳- محورهای عمده شهر۵۲
۲-۳- عناصر شاخص شهر۵۴
۳-۳- بررسی‏های جمعیتی شهر مشهد۵۵
۴- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی۵۸
۱-۴- درجه حرارت۵۹
۲-۴- میزان بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق۵۹
۳-۴- جریان‏های هوا۵۹
۴-۴- وزش باد۶۰
۵-۴- نتیجه‌گیری۶۰
بخش سوم: مطالعات تطبیقی
بررسی مجموعه تجاری Bercy 263
بررسی مجتمع تجاری زیست‌خاور۷۷
بخش چهارم: مطالعات زمینه
۱- مکان‌یابی پروژه شهر مشهد۸۸
۱-۱- بررسی تاریخی۸۸
۲-۱- بررسی تنوع فضاهای تجاری۸۹
۳-۱- بررسی کالبدی محدوده مورد نظر۸۹
۴-۱- بررسی جمعیت در محدوده مورد نظر۸۹
۵-۱- بررسی حوزه نفوذ کارکردی۸۹
۲- شناخت محدوده مورد نظر۹۰
۱-۲- شبکه شریان‌های اصلی اطراف سایت۹۰
۲-۲- کاربری اراضی۹۰
۳-۲- خصوصیات بافت کالبدی محدوده مورد مطالعات۹۱

گام سوم: تحلیل و پردازش
۱- مبانی طراحی مجتمع‌های تجاری۹۳
۲- مبانی برنامه‌ریزی فیزیکی۹۹
۳- برنامه‌ریزی فیزیکی فضاهای تجاری۱۰۲
۴- آنالیز محدوده اطراف سایت۱۰۳
۵- آنالیز و قابلیت‌سنجی سایت۱۰۴
۱-۵- دسترسی‌ها۱۰۴
۲-۵- دید۱۰۵
۳-۵- اقلیم۱۰۵
منابع و مآخذ۱۱۰
مدارک مرحله اول طراحی۱۱۲
مطالعات مجتمع تجاری ۱۱۵ص + ۳۰صفحه رایگان
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان