خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تجاری مسکونی ۱۱۰ص

مطالعات مجتمع تجاری مسکونی ۱۱۰ص

مطالعات مجتمع تجاری مسکونی ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

چکیده
مقدمه
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
بخش اول
۱-۱-مسکن
۱-۱-۱-اهمیت مسکن
۱-۱-۲- انواع مسکن
۱-۱-۲-۱- مسکن مستقل ویلایی
۱-۱-۲-۲- خانه های نیمه مستقل
۱-۱-۲-۳- خانه های آپارتمانی
۱-۱-۲-۴- مجتمع‌های مسکونی
۱-۱-۲-۵- برج
۱-۱-۳- مسکن به عنوان یک سرپناه
۱-۱-۴- مسکن از نظر اقتصادی
۱-۱-۵- مسکناز نظر اجتماعی
۱-۱-۶- مسکن از نظر روانی
۱-۱-۷- گونه های مسکن
۱-۱-۷-۱- خانه های تک واحدی مستقل
۱-۱-۷-۲-خانه های حیاط مرکزی
۱-۱-۷-۳- خانه های شهری
۱-۱-۷-۴- مجموعه های مسکونی اشتراکی
۱-۱-۷-۵- آپارتمان های بلند
۱-۱-۷-۶- برج های مسکونی
۱-۱-۷-۷- آپارتمان های با دسترسی مرکزی
۱-۱-۷-۸- مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط
۱-۱-۷-۹- مجتمع های مسکونی جمعی
۱-۱-۷-۱۰- ساختمان های چند عملکردی
۱-۱-۸- ابعاد نیاز به مسکن
۱-۱-۹- مسکن مطلوب چیست
۱-۱-۱۰-عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن
۱-۱-۱۱- محیط مسکونی
۱-۱-۱۱-۱- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی
۱-۱-۱۱-۲-نتیجه‌گیری برای محیط کالبدی
۱-۱-۱۲- تفاوت اصلی مسکن با سایر نیازهای اساسی انسان
۱-۱-۱۳- مشکلات مسکن
۱-۱-۱۴- روند سیاستگذاری مسکن در ایران
۱-۱-۱۵- شاخص های مسکن
۱-۱-۱۶-شاخص تراکم مسکونی
۱-۲-سکونت یعنی چه
۱-۲-۱- سکونت گاه
۱-۲-۲- تنش و آسایشگاه در سکونتگاه
۱-۳-خانه
۱-۳-۱-خانه و شهر
۱-۳-۲-خانه و طبیعت
۱-۳-۴- فرم خانه و ناکارایی انسان
۱-۴-واحد های همسایگی
۱-۴-۱- واحد همسایگی چیست
۱-۴-۲-حدود فیزیکی واحد همسایگی
۱-۴-۳- خدمات شهری
۱-۴-۴-اثرات اجتماعی و فرهنگی واحد همسایگی
۱-۴-۵-فرهنگ آپارتمان نشینی
۱-۴-۶- مراحل اصلی طراحی یک سایت مسکونی
۱-۴-۷- تعیین فضاها – کاربردهای مورد نیاز در سایت
۱-۴-۸- جهت و فاصله بین ساختمانها
۱-۴-۹-فاصله محرمیت
بخش دوم
۱-۵-بازارو مراکز خرید
۱-۵-۱- تعریف بازار
۱-۵-۲- انواع بازار
۱-۵-۳- فروشگاه های بزرگ
۱-۵-۳-۱- خصوصیات مهم فروشگاه ها بزرگ
۱-۵-۳-۲- روانشناسی درخدمت فروشگاه های بزرگ
۱-۵-۴- فروشگاه های زنجیره ای
۱-۵-۴-۱- اهداف و علل شکل گیری
۱-۵-۴-۲- اهم اهداف موردنظردولتها
۱-۵-۵- سوپر مارکتها

فصل دوم
عرصه ها و استانداردهای مسکونی
۲-۱-عرصه ها در واحد مسکونی
۲-۱-۱- عرصه خصوصی
۲-۱-۲- عرصه ی خانوادگی
۲-۱-۳- عرصه پذیرایی
۲-۱-۴- عرصه خدمات
۲-۱-۵- عرصه فضای باز
۲-۲- استانداردهای فضای مسکونی
۲-۲-۱-راهروها
۲-۲-۲- پله ها
۲-۲-۳- آشپزخانه
۲-۲-۴-غذاخوری
۲-۲-۵- اتاق خواب
۲-۲-۶- حمام
۲-۲-۷- سرویس بهداشتی(توالت)
۲-۲-۸- انبار
۲-۲-۹- پارکینگ

فصل سوم
بررسی نمونه
۳-۱- شهرک آتی ساز
۳-۲- مجموعه مسکونی شهرک غرب ( برج های هرمزان)

فصل چهارم
شناخت بستر طرح
۴-۱-معرفی استان زنجان
۴-۱-۱- تغییرات تقسیمات داخلی استان زنجان
۴-۱-۲- وجه تسمیه شهر زنجان
۲-۱-۳- تاریخچه
۴-۱-۴- اوضاع جمعیتی و فرهنگی استان
۴-۱-۵- آب و هوای استان زنجان
۴-۱-۶- رودها
۴-۱-۷- کوه ها
۴-۱-۸- توپوگرافی استان زنجان
۴-۱-۹- تاثیرات ویژگی های توپوگرافیک بر سیما و بافت شهر زنجان
۴-۱-۹-۱- نحوه استقرار ساختمانها
۴-۱-۹-۲- راستای معابر و گذرها
۴-۱-۹-۳- اختلاف خیابانها بر مسیلها و خندقها
۴-۲- شناخت ویژگی های اقلیمی و بررسی راهبردهای طراحی
۴-۲-۱- اقلیم و ویژگیهای طبیعی
۴-۲-۱-۱- بارندگی
۴-۲-۱-۲- درجه حرارت
۴-۲-۱-۳- رطوبت نسبی
۴-۲-۱-۴- یخبندان
۴-۲-۱-۵- باد
۴-۲-۱-۶- سر عت وزش باد
۴-۲-۱-۷- ساعات آفتابی
۴-۳- بررسی راهبردهای طراحی بر اساس اقلیم

۴-۴-سایت و زمین پروژه
۴-۴-۱- معرفی سایت
۴-۴-۲- جهت گیری
۴-۴-۳- علت انتخاب زمین
۴-۴-۳-۱- شرایط اقلیمی
۴-۴-۳-۲- همجواریها
۴-۴-۳-۳- دسترسی ها

فصل پنجم
روند طراحی
۵-۱- ایده های طراحی
۵-۲- برنامه فیزیکی

چکیده:
خانه با مطرح شدن به عنوان پیکره‌ای معمارانه در محیط هویت ما را محرز کرده و امنیت را بر ما ارزانی میدارد؛ و سرانجام هنگام پای نهادن به آن به آسایش دست می‌یابیم. در خانه چیزهایی را می‌یابیم که بر آنها وقوف داشته و گرامیشان می‌داریم. ما آنها را با خود از بیرون آورده و به خاطر آنکه بخشی از جهان ما را می‌سازند در کنارشان به زندگی می‌پردازیم.
مسکن حافظ کیان خانواده و روابط بین اعضای آن است (ارتباط افقی) و محیط مسکونی روابط همسایگی و ارتباط بین خانواده‌ها را در بر می‌گیرد (ارتباط عمومی) محیط مسکونی جایی است که زمینه انطباق کودک را با اجتماع پیرامون وی فراهم می‌سازد و او را برای ورود به جامعه آمده می‌کند.
سکونت را می‌توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت دانست. سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض می‌باشد که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است بدین ترتیب، انسان زمانی برخود وقوف می‌یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد.
مطالعات مجتمع تجاری مسکونی ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان