خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین ۱۲۰ص

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱ ـ ۱ . هدف
۱ ـ ۲ . پیشینه تحقیق
۱ ـ ۳ . روش کار و تحقیق
فصل دوم : مطالعات تاریخی ، جمعیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و کالبدی
۲ ـ ۱ . مطالعات تاریخی استان
۲ ـ ۲ . آثار تاریخی استان
۲ ـ ۳ . جمعیت
۲ ـ ۴ . مطالعات فرهنگی
۲ ـ ۵ . مطالعات اقتصادی
۲ ـ ۶ . مطالعات کالبدی
۲ ـ ۷ . مواد و مصالح
فصل سوم : مطالعات اقلیمی
۳ ـ ۱ . آب و هوا
۳ ـ ۲ . موقعیت جغرافیایی
۳ ـ ۳ . پستی و بلندی
۳ ـ ۴ . زمین شناسی
۳ ـ ۵ . باد
۳ ـ ۵ ـ ۱ . بادهای شرقی
۳ ـ ۵ ـ ۲ . بادهای غربی
۳ ـ ۵ ـ ۳ . باد مغان یلی
۳ ـ ۶ . تابش خورشید
فصل چهارم : چشمه های آب معدنی
۴ ـ ۱ . تاریخچه آبهای معدنیث ایران
۴ ـ ۲ . آبهای گرم معدنی ایران
۴ ـ ۳ . چشمه های آبگرم معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۱ . نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۲ . مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۳ . چشمه های ویلادره
فصل پنجم : آبدرمانی
۵ ـ ۱ . فوائد ایجاد مراکز آبدرمانی
۵ ـ ۲ . روشهای متداول در مراکز آب درمانی
۵ ـ ۲ ـ ۱ . روش نوشیدن ( خوراکی )
۵ ـ ۲ ـ ۲ . برون درمانی ( دسته جمعی )
۵ ـ ۳ . لوازم و دستگاههای آبدرمانی
فصل ششم : هتل آبهای معدنی و نمونه های بین المللی
۶ ـ ۱ . هتل
۶ ـ ۲ . هتل در یک تقسیم بندی کلی
۶ ـ ۳ . هتل و آب معدنی
فصل هفتم : تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن
۷ ـ ۱ . دلایل انتخاب پروژه
۷ ـ ۲ . دلایل شکل گیری مفهوم پروژه
۷ ـ ۳ . دلایل انتخاب سایت و تحلیل ان
۷ ـ ۴ . مشخصات سایت و نحوه استقرار مجموعه
فصل هشتم : تحلیل و روابط فضایی
۸ ـ ۱ . هسته اصلی
۸ ـ ۱ ـ ۱ . اتاق خوابها
۸ ـ ۱ ـ ۲ . لابی
۸ ـ ۱ ـ ۳ . پیشخوان ( front office )
۸ ـ ۱ ـ ۴ . تریا
۸ ـ ۱ ـ ۵ . نمازخانه و سرویس های بهداشتی
۸ ـ ۱ ـ ۶ . فروشگاهها
۸ ـ ۱ ـ ۷ . بالابرها ( ارتباطات عمودی )
۸ ـ ۱ ـ ۸ . اداری
۸ ـ ۱ ـ ۹ . رستورانها
۸ ـ ۱ ـ ۱۰ . بخش بازی کودکان
۸ ـ ۲ . بخش فرهنگی
۸ ـ ۲ ـ ۱ . ورودی
۸ ـ ۲ ـ ۲ . گالری
۸ ـ ۲ ـ ۳ . سینما ( سالن کنفرانس )
۸ ـ ۲ ـ ۴ . سمعی بصری
۸ ـ ۲ ـ ۵ . بالابرها ( ارتباطات عمودی )
۸ ـ ۳ . بخش ورزشی
۸ ـ ۳ ـ ۱ . هال اصلی
۸ ـ ۳ ـ ۲ . آبدرمانی
۸ ـ ۳ ـ ۳ . بالابرها
۸ ـ ۳ ـ ۴ . بخش های آبدرمانی
۸ ـ ۳ ـ ۵ . پرسنل
۸ ـ ۳ ـ ۶ . فضاهای جانبی
۸ ـ ۴ . خدماتی ـ پشتیبانی
۸ ـ ۴ ـ ۱ . ورودی خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۲ . تاسیسات مکانیکی و برق
۸ ـ ۴ ـ ۳ . کارگاههای خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۴ . پرسنل
۸ ـ ۴ ـ ۵ . آشپزخانه اصلی
۸ ـ ۴ ـ ۶ . انبار و سرد خانه
۸ ـ ۴ ـ ۷ . رختشویخانه
۸ ـ ۴ ـ ۸ . خانه داری
۸ ـ ۴ ـ ۹ . بالابر خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۱۰ . پارکینگ ها
فصل نهم : برنامه فیزیکی
فصل دهم : سازه ، تاسیسات ، مواد و مصالح
۱۰ ـ ۱ . سازه
سیستم سازه های سینما
درزهای انقطاع
پوشش و سقف
۱۰ ـ ۲ . تاسیسات
۱۰ ـ ۲ ـ ۱ . سیستم تهویه مطبوع
۱۰ ـ ۲ ـ ۲ . تنظیم هوا
۱۰ ـ ۲ ـ ۳ . موتور خانه بخش آبدرمانی
۱۰ ـ ۲ ـ ۴ . میزان مصرف آب معدنی فضاهای آبدرمانی
۱۰ ـ ۲ ـ ۵ . توزیع آب سرد و گرم معدنی
۱۰ ـ ۲ ـ ۶ . جنس و مشخصات لوله ها
۱۰ ـ ۲ ـ ۷ . محافظت چشمه
۱۰ ـ ۲ ـ ۸ . انتقال آب چشمه
۱۰ ـ ۲ ـ ۹ . راههای جلوگیری از آلودگی و تغییر در خواص آبهای معدنی
۱۰ ـ ۳ . سیستمهای دیگر
۱۰ ـ ۳ ـ ۱ . مقاومت در مقابل حریق
۱۰ ـ ۳ ـ ۲ . سیستم های ایمنی
۱۰ ـ ۳ ـ ۳ . سیستمهای امنیتی
۱۰ ـ ۳ ـ ۴ . سیستمهای سمعی و ویدئوئی
۱۰ ـ ۴ . مواد و مصالح
۱۰ ـ ۴ ـ ۱٫ قسمت بیرونی
۱۰ ـ ۴ ـ ۲ . قسمت داخلی
فصل یازدهم : روند و متدلوژی طراحی
۱۱ ـ ۱ . فضایابی اولیه
۱۱ ـ ۲ . عوامل تاثیر گذار بر روند شکل گیری
۱۱ ـ ۳ . مفاهیم مورد استفاده در روند طراحی
فصل دوازدهم
منابع و مآخذ

مطالعات مجتمع اقامتی آبدرمانی سرعین ۱۲۰ص

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان