خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۵۰ص

مطالعات طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۵۰ص

مطالعات طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۵۰ص
این مطالعات بسیار کامل و مرتب و دارای پاورقی نیز می باشد.
این مطالعات دارای نقشه و عکس های سه بعدی می باشد.

خرید مطالعات : ۱۸٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۳۵٫۰۰۰ تومان

گفتار اول : مطالعات پایه ۳۴ – ۱
۱-۱- فراغت ۱
۱-۱-۱- کارکردهای فراغت ۱
۱-۱-۲- تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت ۲
۱-۱-۳- ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت ۲
۱-۲- پرورش کودک ۲
۱-۲-۱- کودک و اجتماع ۲
۱-۲-۲- روان شناسی تربیتی ۳
۱-۲-۲-۱- هدف های تربیتی بر بنیاد دموکراسی ۴
۱-۲-۲-۲- هدف های تربیتی اسلام ۴
۱-۲-۳- هدف از پرورش کودکان۵
۱-۲-۴- شرایط اجرای اصول و روش های صحیح تربیت۵
۱-۲-۵- ویژگی های ذهنی- شناختی کودکان ۶
۱-۲-۶- انطباق و سازگاری با محیط ۷
۱-۲-۶-۱- شرایط انطباق با محیط ۷
۱-۲-۷- تاثیر سرگرمی های مفید در پرورش کودک ۸
۱-۲-۸- تامین امنیت و آسایش خاطر کودکان ۱۰
۱-۲-۹- اعتماد به نفس، امیدواری و خوش بینی۱۰
۱-۲-۱۰- عدم پذیرش مسئولیت در کودکان ۱۱
۱-۲-۱۱- روش پرورش ذوق و قریحه، هنر و زیبایی شناسی در کودکان ۱۲
۱-۲-۱۲- روش پرورش دینی و اخلاقی۱۲
۱-۲-۱۲-۱- پرورش دینی ۱۳
۱-۲-۱۲-۲- تربیت اخلاقی۱۳
۱-۲-۱۳- نتایج و توصیه ها ۱۳
۱-۳- روان شناسی کودک ۱۴
۱-۳-۱- مفاهیم بنیادی در روان شناسی رشد ۱۴
۱-۳-۱-۱- تعریف رشد ۱۴
۱-۳-۱-۲- مفهوم پختگی (رسیدگی)۱۵
۱-۳-۱-۳- مراحل رشد و تحول کودکان ۱۵
۱-۳-۲- تفاوت رشد و پرورش ۱۹
۱-۳-۳- نیازها و علایق کودک ۲۰
۱-۳-۳-۱- نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روان شناسان ۲۰
۱-۳-۳-۲- نیازها و علایق ذاتی کودکان۲۱
۱-۴- کودک و هنر ۲۹
۱-۴-۱- دنیای کودک در نقاشی های او ۲۹
۱-۴-۲- شناخت ویژگی های روانی کودکان از نقاشی های آنان۲۹
۱-۴-۳- اهمیت و تاثیر رنگ در کودکان۳۰
۱-۴-۴- روان شناسی رنگ ها ۳۰
۱-۴-۵- کودکان و رنگ ها ۳۱
۱-۵- کودک و ادبیات کودک ۳۲
۱-۵-۱- داستان ۳۲
۱-۵-۲- شعر ۳۳
۱-۵-۳- قصه ۳۴
۱-۶- نتیجه گیری۳۴

گفتار دوم- مطالعات تکمیلی ۵۹ – ۳۵
۲-۱- مطالعات تاریخی- موضوعی (نگاهی به آموزش و پرورش)۳۵
۲-۱-۱- آغاز سن آموزش و پرورش در ایران و جهان ۳۵
۲-۲- سابقه مراکز آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان ۳۵
۲-۲-۱- تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان ۳۵
۲-۲-۲- تاریخچه باغ کودکان (Kindergarten)37
۲-۲-۳- تاریخچه مدارس جهان۳۸
۲-۲-۳-۱- بیداری (۱۹۱۶- ۱۹۰۰) ۳۸
۲-۲-۳-۲- امیدواری (۱۹۴۵- ۱۹۱۶)۳۹
۲-۲-۳-۳- بازسازی و گسترش (۱۹۷۵- ۱۹۴۵) ۴۰
۲-۳- بررسی آموزش پیش از دبستان در دوره های تاریخی مختلف ایران ۴۱
۲-۳-۱- آموزش و پرورش در دوره باستان ۴۱
۲-۳-۲- دوره تاریخی (از صدر اسلام تا ۲۵۰ هجری) ۴۲
۲-۳-۳- دوره تجدید حیات و استقلال ایران (۲۵۰ تا ۶۵۶ هجری) ۴۳
۲-۳-۴- دوره سلجوقی ۴۳
۲-۳-۵- دوره تیموری۴۳
۲-۳-۶- دوره صفویه (دوره شکوفایی ایران) ۴۳
۲-۳-۷- دوره قاجاریه۴۴
۲-۳-۸- تحولات آموزشی در دوره پهلوی و گسترش مدارس مدرن ۴۷
۲-۴- بررسی آماری فضاهای مورد علاقه کودکان (زیر ۱۲ سال) ۴۹
۲-۴-۱- انتخاب همراه توسط کودکان برای رفتن به پارک۵۱
۲-۴-۲- انتخاب تعداد هم بازی توسط کودکان ۵۱
۲-۴-۳- نمودار فضای انتخابی توسط کودکان ۵۲
۲-۴-۴- انتخاب بافت فضای پارک توسط کودکان۵۲
۲-۴-۵- انتخاب نوع بازی ۵۳
۲-۴-۶- فعالیت آزاد ۵۳
۲-۴-۷- نوع فعالیت در محیط۵۴
۲-۴-۸- مشارکت در ساختمان سازی ۵۴
۲-۴-۹- بازی و خلاقیت۵۵
۲-۴-۱۰- نوع بازی۵۵
۲-۴-۱۱- هنرهای انتخابی ۵۶
۲-۴-۱۲- نوع بازی های ورزشی۵۶
۲-۴-۱۳- انتخاب رنگ ۵۷
۲-۴-۱۴- تمایل برای ناظم بودن۵۷
۲-۴-۱۵- انتخاب نوع قصه۵۸
۱-۶- نتیجه گیری۵۸

گفتار سوم- مطالعات تطبیقی ۷۷ – ۶۰
۳-۱- نمونه های خارجی۶۰
۳-۱-۱- قصر کودکان من (ماتسوزاکا- ژاپن)۶۰
۳-۱-۱-۱- معماران۶۰
۳-۱-۱-۲- کودکان ۶۱
۳-۱-۲- مرکز مراقبت روزانه کودکان اولونسالو ۶۵
۳-۱-۲-۱- معماران۶۵
۳-۱-۲-۲- کودکان ۶۶
۳-۱-۲-۳- مدیریت۶۷
۳-۲- نمونه داخلی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران۶۹
۳-۲-۱- سازمان ۷۰
۳-۲-۱-۱- معاونت تولید ۷۱
۳-۲-۱-۲- معاونت فرهنگی ۷۲
۳-۲-۱-۳- معاونت پژوهش ۷۴
۳-۲-۱-۴- معاونت تولید ۷۵
۳-۲-۱-۵- حوزه مدیر عامل ۷۶

گفتار چهارم- مطالعات زمینه ۱۰۱ – ۷۸
۴-۱- استان خراسان۷۸
۴-۱-۱- سابقه تاریخی سکونت ۷۸
۴-۱-۲- تحولات جمعیتی استان خراسان ۷۹
۴-۱-۳- بررسی جغرافیایی استان ۸۰
۴-۱-۳-۱- موقعیت جغرافیایی ۸۰
۴-۱-۳-۲- ارتفاعات استان خراسان ۸۰
۴-۱-۳-۳- آب و هوای استان خراسان۸۰
۴-۱-۳-۴- بادهای استان خراسان ۸۱
۴-۲- شهر مشهد۸۲
۴-۲-۱- بررسی های جمعیتی شهر مشهد ۸۳
۴-۲-۱-۱- تعدد جمعیت و میزان رشد ۸۳
۴-۲-۱-۲- مشهد کنونی۸۴
۴-۲-۲- مطالعات اقلیمی شهر مشهد ۸۷
۴-۲-۲-۱- جدول بیوکلیماتیک ساختمانی۸۷
۴-۲-۲-۲- رطوبت هوا (مطالعات نمونه شهر مشهد)۸۸
۴-۲-۲-۳- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی محل ۸۹
۴-۲-۳- تعیین مصالح ساختمانی۹۰
۴-۲-۴- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۹۰
۴-۲-۵- انتخاب جهت استقرار ساختمان ۹۱
۴-۲-۶- تهویه مورد نیاز ۹۲
۴-۲-۷- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری ۹۲
۴-۲-۸- ویژگی های معماری در مناطق گرم و خشک ۹۳
۴-۳- مشخصات سایت مورد نظر برای طراحی کانون پرورش فکری ۹۴
۴-۳-۱- دلایل انتخاب سایت ۹۴
۴-۳-۲- موقعیت سایت در طرح جامع و طرح تفضیلی۹۴
۴-۴- آنالیز سایت۹۶

گفتار پنجم- مبانی نظری طراحی ۱۱۹ – ۱۰۲
۵-۱- بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع۱۰۲
۵-۱-۱- الگوی شماره ۵۷، کودک در شهر ۱۰۲
۵-۱-۲- الگوی شماره ۷۳، زمین های بازی اکتشافی۱۰۳
۵-۱-۳- الگوی شماره ۷۵، خانواده (The Family)104
۵-۱-۴- الگوی شماره ۸۶ ، خانه کودک (Children Home) 104
۵-۱-۵- الگوی شماره ۱۳۷، محوطه کودک۱۰۵
۵-۱-۶- الگوی شماره ۲۰۳، غارهای کودکان ۱۰۶
۵-۱-۷- نتیجه گیری ۱۰۶
۵-۲- مقدمه ای بر معماری کودکان ۱۰۸
۵-۲-۱- کودک، فضا و معماری ۱۱۰
۵-۲-۲- محیط های مناسب برای کودکان ۱۱۰
۵-۲-۳- دریافت حسی و هوشی فضای معماری۱۱۱
۵-۲-۴- کودک و فضای ساخته شده ۱۱۴
۵-۲-۵- درک و توجه به فضا ۱۱۴
۵-۲-۶- نیاز به تملک فضا ۱۱۵
۵-۲-۷- حرکت و سروصدا ۱۱۵
۵-۲-۸- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی کودکان ۱۱۵
۵-۲-۹- خصوصیات معمار ۱۱۶
۵-۲-۱۰- نتیجه گیری۱۱۷

گفتار ششم- طراحی ۱۵۰ – ۱۲۰
مقدمه (برنامه ریزی معماری و چگونگی تحقیق) ۱۲۰
۶-۱- سیاست های کلی برنامه ریزی، تعیین اهداف و هدف های عملیاتی۱۲۱
۶-۱-۱- ارتقاء سطح علوم و فرهنگ برای کودکان ۱۲۱
۶-۱-۲- آموزش وبرنامه ریزی اوقات فراغت کودکان از طریق بازی۱۲۱
۶-۱-۳- تلاش برای تقویت و پرورش رفتارهای هنجارسازی در کودکان ۱۲۲
۶-۱-۴- خودکفایی نسبی کودکان۱۲۲
۶-۲- معیارهای طراحی۱۲۳
۶-۲-۱- معیارهای زیست محیطی ۱۲۳
۶-۲-۲- معیارهای زیبایی شناختی۱۲۳
۶-۲-۳- معیارهای عملکردی ۱۲۳
۶-۳- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی۱۲۳
۶-۴- اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی ۱۲۵
۶-۴-۱- مکان یابی واحدهای آموزشی ۱۲۵
۶-۴-۲- شرایط محیطی۱۲۵
۶-۴-۳- جهت یابی ۱۲۵
۶-۴-۴- دسترسی ۱۲۵
۶-۵-۴- ظرفیت۱۲۶
۶-۴-۶- ایمنی ۱۲۶
۶-۴-۷- معیارهای ایجاد آسایش در فضاهای داخلی ۱۳۲
۶-۵- برنامه فیزیکی طرح ۱۳۳
۶-۵-۱- بخش تحقیقات و پژوهش ۱۳۳
۶-۵-۱-۱- آشنایی با گیاهان و جانوران ۱۳۳
۶-۵-۱-۲- بخش کامپیوتر۱۳۴
۶-۵-۱-۳- کتابخانه مرکزی ۱۳۴
۶-۵-۲- بخش آموزشی۱۳۵
۶-۵-۲-۱- کلاس های آموزشی، فرهنگی و هنری ۱۳۵
۶-۵-۳- بخش عملکردهای همایشی ۱۳۵
۶-۵-۳-۱- سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵
۶-۵-۴- بخش عملکردهای نمایشی۱۳۷
۶-۵-۴-۱- نمایشگاه دائمی ۱۳۷
۶-۵-۴-۲- نمایشگاه موقت ۱۳۷
۶-۵-۵- بخش اداری (مدیریت و روابط عمومی)۱۳۷
۶-۵-۶- بخش خدماتی و رفاهی ۱۳۸
۶-۵-۶-۱- رستوران ۱۳۸
۶-۵-۶-۲- آبدارخانه۱۳۸
۶-۵-۶-۳- سرایداری ۱۳۸
۶-۵-۶-۴- سرویس های بهداشتی۱۳۸
۶-۵-۶-۵- فضاهای تاسیساتی ۱۳۹
۶-۵-۷- بخش فضای باز و محوطه ۱۳۹
۶-۵-۷-۱- محل تجمع و قدم زدن ۱۳۹
۶-۵-۷-۲- فضای سبز ۱۳۹
۶-۵-۷-۳- فضای بازی۱۴۰
۶-۵-۷-۴- فضاهای ورزشی و تفریحی ۱۴۱
۶-۵-۷-۵- پارکینگ ۱۴۱
۶-۵-۷-۶- فضاهای ارتباطی و فضاهای غیر مفید ۱۴۱
برنامه فیزیکی و ریزفضاهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۴۲
فهرست منابع و ماخذ۱۵۱
پیوست الف- معرفی طرح ۱۵۳
مطالعات طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۵۰ص
این مطالعات بسیار کامل و مرتب و دارای پاورقی نیز می باشد.
این مطالعات دارای نقشه و عکس های سه بعدی می باشد.

خرید مطالعات : ۱۸٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۳۵٫۰۰۰ تومان