خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی مجموعه قضایی ۲۸۰ص

مطالعات طراحی مجموعه قضایی ۲۸۰ص

مطالعات طراحی مجموعه قضایی ۲۸۰ص
این مطالعات دارای پاورقی و بیش از ۳۰ منبع می باشد.
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان

فصل اول – معرفی پروژه
۱-۱ علت انتخاب و ضرورت موضوع پژوهش
۲-۱اهداف و ساختار پژوهش
۳-۱روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه
۴-۱معرفی سایت

فصل دوم – شناخت بستر طرح
بخش اول:

۱- مطالعات طبیعی – جغرافیایی
۱-۱-۱-۲ کلیات جغرافیایی استان خوزستان
۲-۱-۱-۲ کلیات جغرافیایی شهرستان دزفول

۲- مطالعات اقلیمی
۱-۲-۱-۲ مناطق اقلیمی ایران
۱-۲-۱-۲الف اقلیم گرم و خشک
۱-۲-۱-۲ب ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک
۱-۲-۱-۲ج دیوارهای جنوبی
۱-۲-۱-۲د دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی
۱-۲-۱-۲ه دیوارهای شرقی و غربی
۱-۲-۱-۲و سطوح افقی
۱-۲-۱-۲ز سطوح شیب دار
۱-۲-۱-۲ ح تاثیر رنگ در مقدار انرژی جذب شده در یک سطح
۱-۲-۱-۲ ط فرم ساختمان و اقلیم
۱-۲-۱-۲ی انتخاب جهت قرارگیری ساختمان
۱-۲-۱-۲ک تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک
۲-۲-۱-۲ جریان هوایی
۳-۲-۱-۲مناطق اب و هوایی
۴-۲-۱-۲رطوبت هوا
۵-۲-۱-۲بارش
۶-۲-۱-۲درجه حرارت

۳-مطالعات تاریخی
۱-۳-۱-۲ پیشینه تاریخی شهردزفول
۲-۳-۱-۲ روند شکل گیری ساختار شهری و نحوه توسعه شهر
۲-۳-۱-۲ الف عوامل طبیعی
۲-۳-۱-۲ ب عوامل تاریخی
۳-۳-۱-۲ عصر ساسانی و نضج شهر
۴-۳-۱-۲ تاریخ استفاده از اجر در دزفول

بخش دوم:

۱-ساختار- اهداف و تشکیلات قوه قضاییه.
۱-۱-۲-۲ اهداف و وظایف قوه قضاییه
۲-۱-۲-۲ ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
۲-۱-۲-۲الف دادگاه های عمومی
۲-۱-۲-۲ب صلاحیت خانواده
۲-۱-۲-۲ج دادگاه اطفال
۲-۱-۲-۲د دادگاه های اختصاصی
۲-۱-۲-۲ه دادسراها
۲-۱-۲-۲و دادگاههای تجدید نظر
۲-۱-۲-۲ز ارکان و سازمان های قوه قضاییه
بخش سوم

۱-مطالعات کالبدی
۱-۱-۳-۲ ضوابط احداث ساختمان دادگستری
۲-۱-۳-۲ اکوستیک در مجتمع قضایی
۳-۱-۳-۲ تاسیسات مکانیکی
۴-۱-۳-۲ اتوماسیون و تجهیزات الکترونیکی
۵-۱-۳-۲ الف – استفاده معلولین از مجموعه
۵-۱-۳-۲ب- دسترسی های خارجی برای معلولین
۵-۱-۳-۲ معلولین در محوطه و پیاده رو های اطراف
۶-۱-۳-۲ مطالعات امنیتی
۶-۱-۳-۲ الف -امنیت محیطی سایت
۶-۱-۳-۲ ب -امنیت پارکینک
۶-۱-۳-۲ ج -امنیت ورودی به ساختمان
۶-۱-۳-۲ د-امنیت داخلی
شناخت فضا و سیرکولاسیون
۷-۱-۳-۲ دادگاه ها
۷-۱-۳-۲- الف – دادگاه گروه یک
۷-۱-۳-۲-ب- دادگاه گروه دو
۷-۱-۳-۲-ج- دادگاه گروه سه
۷-۱-۳-۲ –د- دادگاه گروه چهار
۷-۱-۳- ۲ ه- اجزای دادگاه ها
۷-۱-۳-۲ و- فضا های جنبی دادگاه
۸-۱-۳-۲دادسرا
۸-۱-۳-۲-الف- بخش دادستانی
۸-۱-۳-۲-ب- بخش تحقیق
۸-۱-۳-۲-ج-بخش اداری
۹-۱-۳-۲بخش تحقیقات
۱۰-۱-۳-۲امور امنیتی
۱۱-۱-۳-۲امور خدمات
۱۲-۱-۳-۲فضاهای مشترک در دادگستری
۱۲-۱-۳-۲-الف-ورودی ها
۱۲-۱-۳-۲-ب- پارکینگ ها
۱۲-۱-۳-۲-ج- بخش های با ترافیک بالا

۱۳-۱-۳-۲ برنامه فیزیکی پروژه
۱۴-۱-۳-۲ بررسی نمونه های مشابه داخلی
۱۴-۱-۳-۲ الف-کاخ دادگستری
۱۴-۱-۳-۲ ب-دادگستری کل استان گلستان
۱۴-۱-۳-۲ ج-دادگستری استان گیلان
۱۴-۱-۳-۲ د-دادگستری امام خمینی
۱۴-۱-۳-۲ ه-دادگستری هاشمی
۱۵-۱-۳-۲ بررسی تیپ نمای چند نمونه دادگستری داخلی
۱۶-۱-۳-۲ نمونه مشابه خارجی
۱۶-۱-۳-۲ الف-دادگاه پرتلند در اورگان
۱۶-۱-۳-۲ ب-دادگاه هوموند در ایندیانا
۱۶-۱-۳-۲ ج-دادگاه ساختمان فدرال سنترال ایسلیپ در نیویورک
۱۶-۱-۳-۲ د-دادگاه لاس وگاس
۱۶-۱-۳-۲ ه-دادگاه تگزاس
۱۶-۱-۳-۲ و-دادگاه اچ روسکا
۱۶-۱-۳-۲ ز-دادگاه خانواده کنتراکستا
۱۶-۱-۳-۲ ح-دیوان بین المللی دادگستری
۱۶-۱-۳-۲ ط-دیوان بین المللی کیفری
۱۷-۱-۳-۲ بررسی تیپ نمای چند نمونه دادگستری خارجی

۲-مطالعات سایت
۱-۲-۳-۲ موقعیت زمین پروژه
۲-۲-۳-۲ صفحه کلید تصاویر
۳-۲-۳-۲ محل سایت در نقشه هوایی
۴-۲-۳-۲ درجه بندی معابر اطراف سایت
۵-۲-۳-۲ موقعیت و جهت تابش خورشیدو جهت وزش باد
۶-۲-۳-۲ بررسی دید و منظر
۷-۲-۳-۲ کاربری زمین های اطراف سایت
۸-۲-۳-۲ بررسی شیب سایت

بخش چهارم

۱-مطالعات تاریخی
۱-۱-۴-۲ سیر تحول قضا و قضوت در ایران
۲-۱-۴-۲ قضاوت در ایران –قبل از دوران صفویه
۳-۱-۴-۲ قضاوت در ایران از زمان صفویه تا مشروطه
۴-۱-۴-۲ دوره بعد از انقلاب اسلامی
۵-۱-۴-۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
۶-۱-۴-۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

فصل سوم – پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق

فصل چهارم – بیان انگاره های طرح و تشریح طرح پیشنهادی
۱-۱-۴معرفی روند و راهکارهای طراحی

فهرست منابع و ماخذ
مطالعات طراحی مجموعه قضایی ۲۸۰ص
این مطالعات دارای پاورقی و بیش از ۳۰ منبع می باشد.
قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان