خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست,رساله مجتمع کودکان بی سرپرست,نقشه مجتمع کودکان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست,رساله مجتمع کودکان بی سرپرست,نقشه مجتمع کودکان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مجتمع کودکان بی سرپرست

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

بیان مسئله و ضرورت آن :
اهداف پروژه :
مبانی نظری عام طرح :
فصل اول : پدیده بی سرپرستی
۱-۱ بی سرپرستی ، عوامل و تبعات
۱-۲- بررسی پدیده بی سرپرستی از دیدگاه جامعه شناسی
۱-۲-۱- ساختار خانواده در ایران
۱-۲-۲- نقش خانواده در زندگی افراد
۱-۲-۳- عوامل مؤثر بر اجتماعی شدن و رشد شخصیت
۱-۲-۳-۱- اجتماعی شدن
۱-۲-۳-۲- ارتباط اجتماعی
۱-۲-۳-۳- اجتماعی شدن و رشد شخصیت
۱-۳- بررسی پدیده بی سرپرستی از دیدگاه روانشناسی
۱-۳-۱- رشد عقلی و احساسی کودکان
۱-۳-۲- خصایص عمومی رشد عقلی
۱-۳-۳- اساس بدنی رشد عقلی
۱-۳-۴- رشد ادراک حسی
۱-۳-۵- احساس عاطفه در کودک
۱-۳-۶- محبت
۱-۳-۷-احتیاجات عاطفی کودک و اهمیت آنها
۱-۳-۸- برخورد اجتماع با کودکان بدون خانواده
۱-۴-۱- مقایسه محیط خانواده با پرورشگاه
۱-۴-۲- مشکلات و معضلات کودکان در شبانه روزی ها
۲-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۱-۱- دیدگاه های موجود در سرپرستی کودک
۲-۲- سیستم های مراقبتی موجود در جهان
۲-۲-۱- خانه فرزندان
۲-۲-۲- شبه خانواده هایی در مجموعه های بزرگ
۲-۲-۳- روش فرنچ بورو
۲-۲-۴- کیبوتس ها
۲-۲-۵- دهکده کودکان SOS
۳ – بنای همگانی :
۴ – خانه دانش آموزان و کار آموزان :
۱ – خانه کودکان استون :
نمونه ها :
۲-۳-۴-۱- اقامتگاه
۲-۳-۴-۲- خانه های گروهی
۲-۳-۴-۳- خدمات درمانی
۲-۳-۴-۴- فوق برنامه
۲-۳-۴-۵- تحصیل
۲-۳-۴-۶- مرکز مشاوره
۲ – خانه کودکان بتانیان
۳ – شهر بچه ها در وین
معمار : آنتن شوایگهوفر
۴ – خانه کودکان مارین فلگ آلمان
۵ – دهکده SOS در نیدرکین آلمان
معمار : هارلد دیلمن
فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران
۳-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۳-۱-۱- موسسات نگهداری از کودک پیش از انقلاب :
۳-۱-۱-۱- پرورشگاه های وابسته به شهرداریها :
۳-۱-۲- سازمان بهزیستی کشور
۳-۱-۲-۱- خدمات حمایتی
۳-۱-۲-۲- برنامه نگهداری از کودکان بی سرپرست
۳ -۲- نمونه های موجودایران
-۲-۳-۱- شیرخوارگاه آمنه
۳-۲-۲- مجتمع خدماتی – حمایتی
شهید قدوسی
۳-۲-۳- شبانه روزی حبیب ابن مظاهر
۳-۲-۴- واحد نرگس
۳-۲-۵- واحد یبر
۳-۲-۶- مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه کرج
۳ – فضاهای عمومی مجموعه
فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری
۴-۱- بررسی فضاهای نگهداری گروهی برای کودکان
۴-۲- ارزش های ویژه مراکز نگهداری کودک
۴-۲-۱- تجربه زندگی گروهی
۴-۲-۲- برنامه ریزی و تمرکز
۴-۲-۳- محیط مناسب
۴-۲-۴- قوانین و کنترل ها
۴-۲-۵- گروه های همسالان
۴-۲-۶- ارتباط با بزرگسالان
۴-۳- به حداقل رساندن آسیب ها در زندگی گروهی
معرفی پروژه
فصل پنجم : طراحی فضاهایی برای کودکان
۵-۱- ادراکات فضایی کودک
۵-۲- کشف روابط فضایی
۵-۱-۲- تملک فضایی
۵-۱-۳- رشد حواس و ادراکات کودک در محیط
۵-۲-معماری برای کودکان
۵-۲-۱- دسته بندی معیارهای کیفیت فضا
سازماندهی
زمان و مسیر
جزء کل
فرم
هماهنگی و مقیاس و .
نور
رنگ
علائم
۵- ۳- بررسی علایق ذاتی کودکان در چارچوب خواستهای جامعه و روان کودک
۵-۳-۱- تعریف بازی
۵-۳-۲- انتخاب زمین و مکان مناسب محوطه بازی
۵-۳-۳- وسایل و زمین بازی از بعد مصالح و ساختار
۵-۳-۴- نمای زمین بازی و زاویه دید محیط
۵-۳-۵- خلوت گزینی
قوانین و ضوابط شیرخوارگاه ها :
۶-۵- استانداردها و معیارهای طراحی یک مرکز شبانه روزی نگهداری از کودکان
۶-۵-۱- پلان ساختمانها
۶-۵-۲- مکان
۶-۵-۳- فضاهای باز
۶-۵-۶- واحدهای مسکونی
۶-۵-۶-۱- چیدمان واحدهای مسکونی
۶-۵-۶-۲- اتاق های خواب
۶-۵-۶-۳- تخت خواب ها
۶-۵-۶-۴- مبلمان اتاق خواب
۶-۵-۶-۵- حمام و دستشویی
۶-۵-۶-۶- نشیمن
۶-۵-۶-۷- فضا و تجهیزات داخلی برای بازی
۶-۵-۶-۸- اتاق غذاخوری
۶-۵-۶-۹- آشپزخانه
۶-۵-۶-۱۰- اتاق پشتیبانی
۶-۵-۶-۱۱- انبار
۶-۵-۶-۱۲- اتاق مربی کودک
۶-۵-۷- امکانات مرکزی
امکانات فرهنگی و تفریحی
فضاهای ورزشی و تفریحی
زمینبازی در فضای باز
۶-۵-۸- خدمات مرکزی
آشپزخانه مرکزی
بستر طراحی :
شناسایی ویژگیهای طبیعی شهراسفراین :
موقعیت جغرافیایی شهر اسفراین
وپژگیهای اقلیمی شهر اسفراین :
مطالعات اقتصادی شهر اسفراین :
ویژگیهای کالبدی شهر اسفراین :
گستردگی ( پراکندگی ) بافت شهری :
۲-ی-۲-۲- محورهای ارتباطی شهر
ب – محور شمال غربی – شرقی :
ج – محور رودخانه :
۲-ی-۳- چگونگی تقسیم نواحی و محلات
ج – محور رودخانه :
۲-ی-۳- چگونگی تقسیم نواحی و محلات
پیش بینی جمعیت شهر .
مبانی نظری عام پروزه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ :

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان